Friday, November 26, 2010

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဘယ္လဲ

          ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္သင့္သည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚကို ကၽြႏ္ုပ္တို. မၾကားဘူးပါအမ်ား စုက ေတာ့ ပညာေရး က်န္းမာေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဘာလုပ္မည္ညာလုပ္မည္ တြင္တြင္ေျပာေန ၾက၏။

          ျပည္သူတို.ကႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကိုသာ သိခ်င္ၾက ၏။ သို.ေသာ္လည္းႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုမွာအာဏာရပါတီမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္အားေျပာင္းလဲေအာင္ မည္သည့္မူ၀ါဒ မ်ားျဖင့္စခန္းသြားပါမည္ ဟူ၍ မေျပာႏိုင္ျဖစ္ရသည္။
          
          ဤသို.ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္သူမ်ားေရာ ရႈံးသူမ်ား ပါလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားဘက္ဦးလည္ကုန္ေတာ့၏။ တိုင္း ျပည္ ၏အလွည့္ အေျပာင္းဟုေခၚရမည္လား၊ ထူးဆန္းေသာအေတြးအေခၚသစ္မ်ားဟု ေခၚရမည္လား၊ ငါးပြက္ရာငါးစာ ခ်ျခင္း လား၊ ခါေတာ္မီမူ၀ါဒမ်ားဟုေျပာ ႏိုင္မည္လား၊ ဘာမွန္းညာမွန္းမသိၾကေတာ့ပါ။

          တစ္ပိုင္း လည္း ၂၁ ရာစုအတြင္း ဒုတိယပင္လံုညီလာခံေခၚယူ ေရးေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ စစ္အစိုးရအားအၾကပ္ရိုက္ေစေရး ဖန္တီးၾက၏။ ဒုတိယပင္လံု၏ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏အေရးျငိမ္းျခမ္း စြာေျဖရွင္းလိုျခင္းထက္ စစ္အစိုးရအား နည္းဗ်ဴဟာအရအေႏွာက္အ ယွက္ေပးေရးပံုစံသစ္သာလွ်င္ျဖစ္ေန၏။ ဤသို႕ဆိုပါလွ်င္ ၂၂ ရာစု တြင္း၌လည္း တတိယ ပင္လံု ညီ လာခံတစ္ခုကိုထပ္ေခၚရေပလိမ့္ဦးမည္။
          
          ကမာၻေပၚတြင္လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ အလြန္ရႈပ္ေထြး၍ ေျဖရွင္းရခက္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္၏။

          သို႕ေသာ္လည္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ အေရးကိစၥဆိုသည္က ရႈပ္ေထြးေသာကိစၥမဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အခ်င္း ခ်င္းေပါင္း စုထားေသာနယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ မည္သို႕ျငိမ္းခ်မ္းစြာခြဲေ၀ေနထိုင္မည္လဲ ဟူေသာ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ကိစၥ သာ လွ်င္ျဖစ္၏။
          လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡတြင္ေတာ့ အမ်ိဳးအစားမတူေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား အၾကားျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ အာဂါတၾကီးမႈ၊ ႏိုင္ လိုမင္း ထက္ျပဳမႈမ်ားပါ ၀င္ေန၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕တိုင္းျပည္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘိုးေဘးမ်ား၏ ရင့္က်က္ မႈေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားမရွိခဲ့ပါ။

          ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး နိမ့္က်မႈမ်ားမွာ အေျခခံမွစ၍ ေျပာင္းလဲရမည့္အရာမ်ားျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အလႈေငြ ေကာက္ခံ၍ ေက်ာင္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ားလႈဒါန္းျခင္း၊ ေဆး၀ါးမ်ားတိုက္ ေၾကြးျခင္း၊ ဆန္လႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပါတီ၏ မူ၀ါဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ျပည္သူတို႕၏ေထာက္ခံမႈ ကိုေစာ္ကားျခင္း သာလွ်င္ျဖစ္ ၏။

          ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးသည္ အလြန္ရႈပ္ေထြးသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေလ့ လာသူမ်ားကေျပာၾက၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ၏ အျမင္တြင္ေတာ့ ရႈပ္ေထြးသည္ ဟုမထင္ျမင္မိပါ။ ရႈပ္ေထြးသည္ဟုဆိုရလွ်င္ေတာ့ မဆီေလွ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚမ်ား က၀င္ရႈပ္ေနျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္၏။ မဆီေလွ်ာ္ ေသာအေတြးအေခၚမ်ားလြမ္းမိုးေနျခင္းေၾကာင့္ ေရွ.မီေနာက္မီပညာ ရွင္ မ်ား တိုင္းျပည္အေရးဘာမွ်မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပဲ ကြယ္လြန္ကုန္ျခင္း ၊ မ်ိဳးဆက္ သစ္မ်ားဆံုးရႈံျခင္း ဟူေသာလူသားအရင္း အျမစ္ ေနာက္က် က်န္ရစ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေ၀ဒနာဆိုးသာအဖတ္တင္ေစခဲ့၏။

          Revolution ပံုသ႑ာန္သည္ Evolution ပံုသ႑ာန္ထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ျခင္း သိလြယ္ျမင္လြယ္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ပိုမိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသည္ဆို ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားနားလည္ရန္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစခဲ့ေသာ ျပႆနာသည္ ၾကာေညာင္း ေသာေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ေနသည္ကို မေမ့ေလွ်ာ့ေစဖို.ျဖစ္၏။

          ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအရေပၚထြန္းလာေသာ လြတ္ေတာ္အားလည္း သပိတ္ေမွာက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ လြတ္ေတာ္သို႕ မူ၀ါဒမ်ားတင္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းကိုလုပ္ႏိုင္ ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခါေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္သူ တို႕အေနျဖင့္ လူထုအားကိုသံုး ၍ ၂၀၁၀ အစိုးရအား အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း မွလြဲ၍ အျခားေသာ နည္းနာမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာဖိအားသည္လည္း Revolution အေတြးအေခၚရွိ သူမ်ားကို အထင္ေသးလာခဲ့လွ်င္ ၂၀၁၀ အစိုးရ ႏွင့္ပံုမွန္ ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိ၏။

          ယခုပင္လွ်င္ ေဒၚလာေငြ ၈ ဘီလီယံတန္ဖိုး ရွိေသာထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းအား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႕ကြက္ႏိုင္ရန္အင္အား မရွိေတာ့ပါ။ ထိုစီမံကိန္း အျပည့္အစံုမွာ ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံခန္႕ ကုန္က်မည္ဟုဆိုသျဖင့္ ထိုအခြင့္အေရးအား တားဆီးမည္ဆိုလွ်င္လည္း မသင့္ေတာ္ေတာ့ပါ။ ျပီးခဲ့ေသာ ၁၀ စုႏွစ္မ်ား စြာအတြင္း ထိုကဲ့သို႕ေသာစီမံကိန္း မ်ားစြားဆံုးရံႈးခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။

          ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႕၏ အစြမ္ပကားမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္အခမဲ့ေဆးေပး ခန္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ဆိုလွ်င္ေတာ့ ထို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမရွိသည္က ပိုေကာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။မူ၀ါဒေရးရာဌာန


         

4 comments:

Anonymous said...

ဲ့ ပညာေရး က်န္းမာေရး ဆိုတာ လူ႔အေျခခံအခြင့္ေရး ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ပညာေရး က်န္းမာေရးက အလြန္႔လြန္ ေကာင္းမြန္ေနျပီလား။ ျပည္သူ႔လူထုရဲ အေျခခံအခြင့္ေရးမ်ား ေကာင္းမြန္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ တိုးပြားလာျပီး အဖက္ဖက္က လုပ္ကိုင္ရတာ အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ခါေတာ္မွီ ၀ါဒမဟုတ္ပါ။ စာေရးသူကသာလွ်င္ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်ေသာ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးသားျခင္းလို႔ ျမင့္၏။

ဒုတိယအၾကိမ္ ပင္လုံညီလာခံဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚဟာ စစ္အစိုးရကို အၾကပ္ရိုက္ေစတယ္။ ဟုတ္တယ္ မွန္တယ္။ အတိုက္အခံ လုပ္တယ္ဆိုပါမွ၊ ဗိုလ္သန္းေရႊ ဖမိုးေတာ္ကို နဖူးေတာ္နဲ႔ ဦးခ်ေနရမလား။ တိုင္းရင္းသားအေရးဟာ ခက္တယ္။ သမိုင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္။ ဥပမာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။ သမိုင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစု လက္ခံႏိုင္ေသာ ဗမာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေပၚထြက္မွသာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေနအထားပါ။ အခုအခင္းအက်င္းအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အမ်ားၾကီး လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္။
ေဆာင္းပါးေရးသူႏွင့္ သင့္ပါတီကို တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘယ္ေလာက္ လက္ခံသလဲ။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိး လုပ္ဖို႔ေနသာသာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေအာင္ဖ်ာလိပ္ခဲ့မို႔လား။ ဘုမေျပာပါနဲ႔ ေဒၚစုကို ၀ိုင္းရံပါ။

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကီန္းကို ဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္တြင္း အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမွာ အျပည္အ၀ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မထင္။ ဘာေတြ ေလွ်ာက္ေတြးေနလဲ မသိ၊ ဒါမ်ား ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မယ္တဲ့။ ေျပာျပမယ္ မွတ္ထားေပါ့။ အခု ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို အဓိကလုပ္မွာက အီတလီက ျဖစ္တယ္။ ထိုင္းနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား ပ်က္စီးသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာကေတာ့ ဥေရာပေရာက္ အတိုက္အခံမ်ား၏ ယူရိုဘားမားအဖဲြ႔ကသာ အီတလီအစိုးအရအား လူသိရွင္ၾကား ကင္ပိန္းမ်ား ေဆာင္၇ြက္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္း(ျပည္ပ)က ဦးေမာင္ေမာင္ဆိုရင္ အီတလီႏီုင္ငံေရးသမားေတြႏွင့္ ပနံသင့္ပါတယ္။ ဒါေဗမဲ့ သူ အလုပ္ရွဳပ္ေနသလား။ ဒါမဟုတ္ အရင္ တိုတယ္ ေရနံ၏ ကန္ေဘာက္ေဒသအတြင္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုုျပီး ေလ်ာ္ေၾကးျမက္ျမက္ေလး ရသြားတယ္။ အခုလဲ ဒီဂြင္ဖမ္းေနသလားမသိ ။

ေနာက္ဆုံး အၾကံေပးခ်င္တာက ကိုယ္လဲမသိ၊ ကိုယ္လဲ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ေရာင္၀ါး၀ါးေတြ မေရးပါတယ္။ စာဖတ္သူနဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ အဆိပ္ျဖစ္တယ္။ အေကာင္းဆုံးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပံပိုးပါ။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ...

Dhar Paine said...

လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးဖို႔ အလိုရွိေနၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူတိုင္းမွာ သူယံုၾကည္ရာ ideology ေတြ၊ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ဆိုေရးသားပိုင္ခြင့္ ရွိၾကပါတယ္။

ဒီ Blog ပိုင္ရွင္ နဲ႔ ပါတီက ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံမွ ရွားပါးလြန္းလွေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ား ကိုယ့္ကိုကိုယ္ downgrade မလုပ္ၾကေစရန္ သတိေပး တာလို႔ပဲ ၿမင္မိပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္က Uganda အပါအဝင္ အၿခားဆင္းရဲ ေသာတိုင္းၿပည္မ်ားတြင္ လူမႈေရးတာဝန္မ်ားကို duty ထမ္းေဆာင္ေနသူပါ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားက တိုင္းၿပည္တာဝန္ကို ႏိုင္ငံေရးအသြင္ၿဖင့္သာ ရဲဝင့္ ၿပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ရင္း ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္ၾကပါရန္ ၿပတ္သားစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ငကႊ်ဲမ်ားကို ေစာင္းခတ္ေပးခ်င္သူ said...

မင္းတို.နဳိင္ငံေရးလုပ္တာ ဘာဳရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ကိုယ့္အတိုက္ခံအခ်င္းခ်င္းေတာ္ခ်ခ်င္ရေအာင္းမင္းတို.ပါတီကဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္လို.လည္း။ လူထုကဘယ္ေလာက္လက္ခံထားလို.လဲ။ဖင္ေခါင္းသိပ္မက်ယ္ပါနဲ. မင္းတို.ကိုကိုယ္မင္းတို.သိပါ။ ပါတီဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ လူထုက လက္ခံမွ ျဖစ္မွာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ဖင္ေခါင္းက်ယ္ျပီးလုပ္လို.မရဘူး

ေတာရိုင္းႏွင္းဆီ said...

ကိုယ့္လူတို႔ .... ကိုယ္ကေရာ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ .... ဘာေတြလုပ္ေနသလဲ .... ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္သိပါတယ္ .... ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဘာမွန္းမသိဘဲနဲ႔ေတာ့ လူတြင္က်ယ္ မလုပ္ခ်င္ပါနဲ႔ ... ႏိုင္ငံေရးေလာကအထဲမွာ လူတြင္က်ယ္ ဝင္လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြဟာ က်ဆံုးၾကတာပါပဲ .... သတိထားေစခ်င္တယ္ .... ေလ့လာပါဦး ဒီေလာက္ အေတြးအေခၚ အျမင္ အသိဥာဏ္နဲ႔ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ပါတီေထာင္ ဦးေဆာင္လို႔ မရဘူး ... ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္ရင္ ေနာက္လိုက္ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ အရင္ႀကိဳးစားပါဦး ..... လိုပါေသးတယ္ ... ဒီလိုေရးသား ေတြးေခၚ တင္ျပမႈဟာ .... နားမလည္တဲ့သူေတြကို ... ပိုၿပီးအျမင္ရႈပ္ေထြးေစတယ္ အမွားေတြေပးသလိုျဖစ္ေနတယ္ ... ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေရးတဲ့သူကိုယ္တိုင္က နားမလည္တဲ့သူ ျဖစ္ေနလို႔ဘဲ ရွင္းၿပီလား .......