Saturday, August 7, 2010

ျပည္သူမ်ားအား မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္လင္းတင္ျပျခင္း

ေဝဖန္အၾကံျပဳလႊာမ်ားအားျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း


ေမး။       ။ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသာ အႏိုင္ရလွ်င္ဘာလုပ္မည္နည္း။

ေျဖ။       ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈမရွိ ျခင္း၊ ေဟာေျပာခြင့္၊ စည္းရံုးခြင့္၊ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ စသည္ျဖင့္ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားခြင့္မ်ား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရမည္ကို ပါတီမေထာင္မီွ ကပင္ ၾကိဳတင္ တြက္ခ်က္ ထား ျပီးျဖစ္ပါသည္။


ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မည္မွ်ပင္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ-

-ပါတီေထာင္ခြင့္ရလွ်င္ ပါတီေထာင္မည္။

-ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ရလွ်င္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္။

-ပါတီရံုးခန္း တစ္ခန္းဖြင့္ခြင့္ရလွ်င္တစ္ခန္းဖြင့္မည္၊ (၁၀၀၀)ဖြင့္ခြင့္ရ လွ်င္ တစ္ေထာင္ဖြင့္မည္။

-ၾကပ္တည္းသည့္ၾကားမွ ျပည္သူကိုစည္းရံုးမည္၊ ေဟာေျပာမည္၊၀ါဒ ျဖန္႕မည္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားေမြးထုတ္မည္။

-ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရရွိေရးေဆာင္ရြက္မည္။

-ပညာေရး၊လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးတို႕အား ဖိႏွိပ္သည့္ၾကားမွ ရေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မည္ျဖစ္ပါသည္။

          ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မတရားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရံႈးလွ်င္လည္း မတ ရားမႈေၾကာင့္ ရံႈးေၾကာင္း ကမာၻသိေစရမည္ျဖစ္၏

         ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ေဖၚျပပါရွိေသာ အခ်က္မ်ား အား လံုးပါ လီမန္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခြင့္ ရရွိရန္ ေဆာင္ ရြက္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႕အားလံုးလက္ခံရမည့္အခ်က္မွာ လူထု၏ အင္အားကို ယံု ၾကည္ ဖုိ႕သာ လွ်င္ျဖစ္၏။ မိမိ၏ မူ၀ါဒကို ယံု ၾကည္ဖို႕သာလွ်င္ျဖစ္၏။ ဘာမူ၀ါဒ မွ်မရွိသူတို႕၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႕ျဖစ္၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ၀ါဒ ျဖန္႕မ၊ႈ စည္းရံုးမႈတို႕ျဖင့္ ပါလီမန္အားေျခာက္ျခား ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရ မည္ျဖစ္၏။ ၾကံ့ခိုင္ေရးအဖြဲ႕မွ အာဏာရလာသူ လည္း ျပည္သူျဖစ္၏။ တပ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျပည္သူျဖစ္၏။ သင္ လည္းျပည္သူျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္လည္းျပည္သူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါ တီ ဆိုသည္ကေတာ့ ထိုျပည္ သူမ်ားအားလံုးကို စည္းရံုးမည့္သူျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္မည့္သူျဖစ္သည္။ ၀ါဒ ျဖန္႕မည့္သူျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးကၽြန္ ေတာ္ တို႕ျပည္သူမ်ားဘက္မွ အႏိုင္ရမည္။ သပိတ္ေမွာက္သူမ်ား အ ႏိုင္ ရမည့္ပြဲမဟုတ္၊ အခက္အခဲ ၾကားမွတိုက္ပြဲ၀င္မည့္သူမ်ား သာ အႏိုင္ ရမည့္ပြဲျဖစ္သည္။

ေမး။          ။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား။

ေျဖ။          ။အခြန္ေငြ မေကာက္ခံပဲတိုင္းျပည္အတြက္ ဘာမွလုပ္လို႕မရပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သံရံုးတြင္ေသာ္ ၎၊ သံရံုးတြင္အခြန္မေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျပည္တြင္းအခြန္ရံုးမ်ား၌ တာ၀န္ ေက် ၁၀ % အခြန္အား ႏိုင္ငံျခား ေငြ ျဖင့္ မျဖစ္မေနအခြန္ေဆာင္ ခိုင္း ေစျခင္း ကိုတိုက္ ဖ်က္ လိုျခင္းသာ လွ်င္ျဖစ္၏။

          ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ မူ၀ါဒတစ္ခုကိုခ်မွတ္သည့္အခါ ေရွ႕ေနာက္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ ရလာဒ္ႏွင့္ ေပးဆပ္ရမႈ တို႕ကိုပါထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈျပဳပါသည္။ ဥပေဒေၾကာင္း အရမွန္ကန္မႈ၊ သဘာ၀ေၾကာင္းအရ မွန္ကန္မႈ၊ လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ထင္ ဟပ္ ႏိုင္မႈမ်ားအား လံုးကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါသည္။

          ဥပမာအားျဖင့္။       ။ ျပည္ပပို႕ကုန္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရတိုင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္တို႕အား အ ခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း ၊ အျခားေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပး ျခင္း ကိုလုပ္ ေလ့ရွိၾက၏။ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း ထို႕အတူျဖစ္ ၏။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာ ေရာက္ေရး၊ စက္မႈလက္ မႈ လုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္အားလံုးတို႕တြင္ျဖစ္သည္။

          န-၀-တ လက္ထက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈမ်ား ကိုဆြဲေဆာင္ သည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ၃ ႏွစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ ၏။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွရေသာ အျမတ္ေငြကို ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလွ်င္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီသက္တမ္းတိုးေပး၏။ ထို႕ ေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕သည့္ၾကားထဲက လာေရာက္ရင္းႏွီး မႈ ျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

          ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေငြရွာေဖြေပးေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ႏိုင္ငံ သားမ်ားကိုေတာ့မည္သို႕သေဘာထားမည္လဲ။ စရိတ္ၾကီးမားစြာ အ လုပ္သြားလုပ္သူမ်ား စရိတ္မွ မေၾကခင္ အခြန္လည္းေကာက္မည္ ဆိုေတာ့ မလြန္ေပဘူးလား။

         အရွိတရားအရ တိုင္းတာရလွ်င္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ေန ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ မိသားစုထံသို႕ေငြ လႊဲ ႏိုင္ေရး သာလွ်င္ျဖစ္၏။ ထိုေငြအားလံုးက တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ သာ လွ်င္ျဖစ္ပါသည္။

          ႏိုင္ငံေတာ္၏အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ ေပးျခင္းမူ၀ါဒမ်ား ေၾကာင့္ လူတစ္သန္းတြင္ ၁၀ % ဒုကၡေရာက္မည္ ဆိုလွ်င္ လူတစ္သိန္းဒုကၡေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းသေဘာ အရ ၁၀% ဆိုသည္မွာ မမ်ားလွ ေသာ္ လည္း လူ ၁၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ သူတို႕၏ မိသားစုမ်ားဒုကၡ ေရာက္ရမည္ဆိုျခင္းမွာ အလြန္မ်ားျပား ေသာပ မာ ဏ ျဖစ္ပါသည္။

        ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားအခြန္ ေဆာင္ေနရေသာ္လည္း ၎ တို႕၏ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘာမွ်ေဆာင္ရြက္ ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ သည္ကို ျပီးခဲ့ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား အရ ေလ့ လာ သိ ရွိတြက္ခ်က္ျပီးျဖစ္ပါသည္။


 ေကာင္းျမတ္သူ
(မူ၀ါဒေရးရာဌာန)


No comments: