Friday, February 10, 2012

ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မႈအတြက္ ABSDF ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႕အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

.

                                                                                                                   ေန႕စြဲ-၁၁-၂-၂၀၁၂

(ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ABSDF နယ္ေျမတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူသတ္မႈမ်ား အတြက္ ေသဆံုးသြားခဲ့သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအားလူသားတိုင္း ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိေစျခင္း၊ ေမြးရာပါလူ႕အခြင့္အေရးမ်ား အားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ား အတြက္သိသာေစရန္ တင္ျပခ်က္။)

လူသတ္မႈဆိုသည္မွာ ရဲအေရးပိုင္ေသာကိစၥျဖစ္၏ ABSDF အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕စည္းတြင္းျပႆနာတစ္ရပ္ မဟုတ္ ပါ။ ABSDF အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕စည္းအတြင္းျပႆနာ မ်ားရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ျပႆနာ တစ္ရပ္ ကိုလူသတ္သည့္နည္းျဖင့္ေျဖရွင္းလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပႆနာ မဟုတ္ေတာ့ ပါ။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပႆနာျဖစ္ပါ၏။

လူသတ္မႈအတြက္ မ်က္ျမင္သက္ေသ၊ ၾကားသိေသာသက္ေသ စသည္ျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထား မ်ား လို၏။ သက္ေသရွိလွ်င္ အမႈဖြင့္လို႕ရျပီျဖစ္သည္။ လူသတ္မႈကိုေထာင္ခ်သူမွာ တရားသူၾကီးမဟုတ္ သက္ေသသာလွ်င္ ျဖစ္၏။

လူသတ္မႈက အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ျပီျဖစ္၏။ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ လံုးလံုး ေဖၚထုတ္မည့္သူမရွိခဲ့၍ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ ပါသည္။ ယခုေဖၚထုပ္သူမ်ား ရွိေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တာ၀န္ရွိသ လိုေဆာင္ ရြက္သင့္ပါ သည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းဖို႕အခ်ိန္ တန္ျပီျဖစ္ ပါသည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ ABSDF ေခါင္ေဆာင္ေဟာင္း မ်ားအားလံုးႏွင့္ လက္ရွိ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအားလံုးတို႕ျဖစ္၏။

တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တစ္စံုတစ္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ လူသတ္မႈအား ထိန္ခ်န္မႈျဖစ္၏။ လူသတ္မႈတစ္ခု အားထိန္ခ်န္ျခင္းအတြက္ ဆင္ေျခမရွိပါ။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ တရားဥပေဒ ေလာကႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ ခက္ခဲသည္ျဖစ္၍ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို တရားဥပေဒ အရ နားလည္မႈေပးႏိုင္ေသာ္လည္း။ လူသိရွင္ ျငားမီဒီယာေပါင္းစံုတြင္ တင္ျပမႈအား ဖံုးကြယ္ထားလွ်င္ ထိန္ခ်န္မႈျဖစ္ပါ၏။

ABSDF ဌာနခ်ဳပ္မွ ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မႈအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျပီးျပီဟုၾကားသိရေသာ္ လည္း တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးပါ။ လူသတ္မႈျဖစ္သည့္ အတြက္ အဖြဲ႕စည္းတြင္း ေကာ္မ တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ ရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားေသာေနရာသည္။ ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ (သို႕) တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ ေဒသတြင္ျဖစ္ခဲ့ ျပီး မည္သည့္ အစိုးရ၏ ဥပေဒ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမတြင္း မရွိခဲ့၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားေရာထိန္ခ်န္သူမ်ားပါ ရာဇ၀တ္ေဘး ေျပးလို႕လြတ္ျပီဟု ထင္ေနၾကဟန္ရွိပါသည္။

လူသတ္မႈဆိုသည္မွာ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ ေျပးလို႕လြတ္ေျမာက္ေသာအမႈမဟုတ္ပါေခ်။ ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မႈအား ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ တရား၀င္ေသာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း ေၾကာင္း ABSDF မွ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္လွ်င္ ။ယေန႕မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၆၀)အတြင္းအဂၤလန္ ႏိုင္ငံ  ေရာက္ျမန္မာမ်ားမွ အဂၤလန္ႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုမႈျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုက္ပါသည္။

ABSDF ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕က အဖြဲ႕၏ ျပႆနာကို ျပင္ပမွ သူမ်ားက ၀င္မရႈပ္ဖို႕ ဟန္႕တားၾက၏။ လူသတ္မႈကို ျပည္သူက ၀င္ရႈပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူကို၀င္မရႈပ္ဖို႕တားျမစ္၍ မရပါ။ ABSDF ကိုလြတ္ ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့၏။ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမဆိုသည္မွာ ေခတ္ကာလအရ ရန္သူမွ လက္လမ္း မမွီႏိုင္ေသာေနရာကိုဆိုလိုပါသည္။ တရားဥပေဒ မွလြတ္ေျမာက္ေသာနယ္ေျမေတာ့မဟုတ္ပါေခ်။

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတစ္ရပ္တြင္ ထိုနယ္ေျမကို ထိမ္းခ်ဳပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ ၏ တာ၀န္ယူမႈရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း။ လူသတ္မႈကို က်ဴးလြန္သူမ်ားကို လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု၏။ တရားစီရင္မႈ မရွိခဲ့သည္ျဖစ္၍။ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာလူသတ္မႈမွာ ယေန႕ထက္ထိ တရားစြဲစိုဖို႕လိုအပ္ေနေသာ ကိစၥတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားစြာရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မည္သူမွ် တရားစီရင္မႈ မျပဳရေသးေသာ လူသတ္မႈဆိုသည္မွာ ေတာ္လွန္ေရးကို ခုတုန္းလုပ္၍ ဆင္ေျခေပးလို႕ရေသာ အမႈ မဟုတ္ပါ။

ABSDF ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မႈအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္ရွိေသာ တရား၀င္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ပဲ  တစ္ခ်ိန္ၾကေတာ့ သမိုင္းက ဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာ၍မရပါ။ ဤကိစၥမွာ သမိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမဟုတ္ပါ။ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းဆိုင္ရာျပႆနာသာလွ်င္ ျဖစ္ပါ၏။

 ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မႈအတြက္ ABSDF အဖြဲ႕မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္ တရား၀င္ စံုစမ္း ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ မဖြဲ႕စည္းႏိုင္လွ်င္ ယူေက ေရာက္ျမန္မာမ်ားမွ ယူေက တြင္ရွိေသာ ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖင့္ တရား၀င္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္၍ အမႈမွန္ေဖၚထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစ အပ္သည္။

၁။ INTERPOL (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕)
၂။ THE LAW SOCIETY (UK)
၃။ AMNESTY INTERNATIONAL (UK)
၄။ UK (POLICE)
၅။ UK (GOVERNMENT)
၆။ UNITED NATION
 တာ၀န္ယူတင္ျပသည့္အဖြဲ႕အစည္း
          (မူ၀ါဒေရးရာဌာန )
      ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္

(မွတ္ခ်က္)။​         ။ ယခုတင္ျပေသာ ေၾကျငာလႊာသည္ ပစ္စာ (သို႕) ခ်ိန္းေခ်ာက္စာ တစ္ရပ္မဟုတ္ပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွ တာ၀န္ခံ၍ တင္ျပေသာ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္သည္။

မတရားမႈမ်ားအားလူသိရွင္ျငားေဖၚထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာက်ေစႏိုင္မည္ ဟု ဆင္ေျခေပးသူမ်ားရွိ၏။ ေတာ္လွန္ေသာအဖြဲ႕အစည္းဆိုသည္မွာ မတရားမူမ်ားကို ေတာ္လွန္ျခင္းသာ လွ်င္ျဖစ္၏။ မတရားမူမ်ားအား အမႈမွန္ေဖၚထုတ္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားမွ ရဲရဲရင့္ရင့္ ေထာင္ခံၾကဖို႕သာလွ်င္လိုရင္းျဖစ္ပါသည္။
3 comments:

Anonymous said...

သိပ္သိပ္ၾကိဳက္လို႔သာေၿပာခ်င္ပါေတာ႔တယ္......အမွုမွန္ေပၚေပါက္ေရးကိုအၿမဲအားေပးေနမယ္......

burmablood said...

yes we support

Anonymous said...

မင္းမဲ့စရိုက္မ်ားကို ပီျပင္စြာ ဖြင့္ခ်ပါ။
တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဥပေဒ ႏွင့္အညီ စီရင္ပါ။
ႊႏိုင္ငံတကာက သိပါေစ။
အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပါ။

မူလကပင္ေက်ာင္းသားအမည္ျဖင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့လံုး၀မ႐ွိသင့္။အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ေ႐ွ့ေရးကိုအေျမွာ္အျမင္႐ွိ႐ွိစဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္သည္။

လူထုထံအမွားကိုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား၀န္ခ်ေတာင္း
ပန္သင့္တာေနာက္ေတာင္က်ေနခဲ့ျပီ။ဘာမွမ႐ွိတဲ့သိကၡာကိုအဖတ္ဆယ္ဘို ့လုပ္ေနတာဟာ..ကိုယ့္ကိုယ္ကို
ညာေနတာ..လူထုကိုလိမ္ေနတာပဲျဖစ္တယ္။