Thursday, February 10, 2011

စီးပြားေရးပိတ္ဆို.ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို.အယူအဆ

စီပြားေရးပိတ္ဆို.မႈနည္းဗ်ဴဟာ ျပႆနာမ်ား      စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ခံရျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူအားထိခိုက္ေစပါသည္။ ထို႕အတြက္အျငင္းပြားမႈမ်ားရိွ စရာမလိုအပ္ပါ။ တိုင္းတစ္ျပည္အားစီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္ေစျခင္း၊ ထိုတိုင္းျပည္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိေသာ အစိုးရ အား ဂုဏ္သိကၡာက်ေစျခင္း၊ အစိုးရဖြဲ႕အတြင္း သေဘာထားကြဲေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေစရန္ ႏိုင္ငံ တစ္ ကာအစိုးရမ်ားက ပံုမွန္လုပ္ေလ့ရွိေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ ပါသည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ တိုင္း ျပည္တစ္ျပည္လံုး အေထြေထြအက်ပ္အ တည္းျဖစ္ေစလိုျခင္းကပါျပီးျဖစ္ပါသည္။
           
          သို.ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခ်ိဳ.ႏွင့္ ပညာရွင္ဆိုသူမ်ားက မ်က္စိစံုမွိတ္၍ စီးပြားပိတ္ဆို.၍ ဆင္းရဲသားျပည္  သူမ်ားအတြက္ ဘာမွ်မထိခိုက္သေယာင္ ေဟာေျပာ ပို.ခ် ျခင္း ၊ ေၾကျငာခ်က္ထုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကျပန္ပါသည္။
          
           သို.အတြက္အေျဖကရွင္းပါသည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို.၍ တိုင္းျပည္ဘာမွ်မထိခိုက္ဟုဆိုလွ်င္ စစ္အ စိုးရလည္း ဘာမွ်ထိခိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို. မႈမ်ား ျပန္ လာပါ ဟုေခၚလိုက္ရံုသာရွိပါသည္။ Targeted Sanctions မ်ားက သာ စစ္အုပ္စု ႏွင့္သူတို.အေပါင္းအပါမ်ားကိုထိခိုက္ေစသျဖင့္ အလြန္ေကာင္း မြန္ေၾကာင္း၀ါဒျဖန္.သူမ်ား လည္းရွိပါသည္။ သို.အတြက္ထိုသူမ်ားထိခိုုက္သည္ဆိုျခင္းမွာ ေဒၚလာ သန္း၂၀ ခ်မ္းသာရမည့္ အစား ေဒၚလာ၁၀ သန္းေလာက္သာခ်မ္းသာ မည့္အ ျဖစ္ မ်ိဳးေရာက္ရွိေစႏိုင္ သည့္သက္ ေရာက္မႈေလာက္သာ အဖတ္ တင္ပါသည္။ သူတို.ကမျဖံဳပါ သို.အတြက္ အခြင့္ ထူးမ်ား ပင္ထပ္မံရရွိျပီး ပို၍ပင္အဆင္ေျပႏိုင္ပါသည္။
          
           ကၽြန္ေတာ္တို.က အရင္ကလည္း ၀န္ထမ္းပါ အခုလည္း၀န္ထမ္းပါပဲ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို. တာ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ဘာမွ်မျဖစ္ပါဘူးဗ်ာဟုဆိုသူမ်ား၏ အသံကိုလည္းေလလႈိင္းတြင္ နားေထာင္ ရဘူးပါသည္။ သူတို.ကေတာ့ အရပ္သားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ နားမလည္၍ေျပာျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ဤသည္ကို ေထာက္ျပ၍ ပညာရွင္ ဆိုသူမ်ားက ၾကည့္ ပါလား ျပည္သူကဘာမွမျဖစ္ပါဘူးဟုဆိုၾကျပန္ပါသည္။
          
           တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ဆုတ္ယုတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အထက္၊အလယ္၊ ေအာက၊္ ဆင္းရဲ ၊ခ်မ္းသာ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္ တစ္ ခ်ိန္က အခ်ိဳရည္၊ စီးကရက္၊ အရက္ ႏွင့္ဘီယာမ်ားကို ျပည္ပမွ၀ယ္ယူတင္သြင္းရ၏၊ သို.အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ေငြ (သို.) လယ္ယာထြက္ သီးႏွံမ်ား ျဖင့္ဖ လွယ္ခဲ့ရသည္။
          
             အရပ္သားအျမင္ျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ပက္စီ ကုမၸဏီေပၚလာတာ ဦးသိန္းထြန္းပဲခ်မ္းသာသြားတာပါ ဟုေျပာႏိုင္ ေသာ္လည္း လက္ေတြ.အက်ိဳးတြင္ထိုတစ္ခုတည္းမ ကေတာ့ပါ။ ျပည္သူမ်ားသန္.ျပန္.ေသာအခ်ိဳ ရည္မ်ားေသာက္သံုးရျခင္း၊ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားထြန္းကားလာျခင္း၊ တိုင္းျပည္အတြက္အခြန္မ်ားရရွိ ျခင္း၊  ျပည္ပမွ အခ်ိဳ ရည္အား သီးႏွံမ်ားျဖင့္လဲလွယ္စရာမလိုေတာ့သျဖင့္ အျခား ကုန္ စည္မ်ား တင္သြင္းႏိုင္ျခင္း တို.ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို.အ ျပင္ ပက္စီကိုလာမွရေသာ ပိုင္ဆံမ်ားကို အလကား မျဖစ္ေစရန္ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခု တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အၾကံျပဳမႈျဖင့္ ထြန္းေဖါင္ေဒးရွင္းဘဏ္ေပၚလာခဲ့ရ သည္။ London စီးကရက္ ၊ Royal Whisky စသည္ျဖင့္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းတို.သည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ သူေဌး ၾကီးမ်ား၏ ခ်မ္းသာမႈတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္အက်ိဳးႏွင့္ဆက္စပ္ေန၏။
          
           စီးပြားပိတ္ဆို.မႈေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို.မျမင္ ႏိုင္ေသာစီပြားလုပ္ငန္းမ်ား ေရာက္ရွိမလာျခင္းကဆယ္စုႏွစ္ ၂ စုေက်ာ္တြင္ အေရ အတြက္ေထာင္ေသာင္းမကရွိႏိုင္ပါသည္။ သို.အတြက္ အရွက္မရွိ လူလယ္လူရႈပ္ ျပည္ ပမွရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံသူ သူေဌး အငယ္စားမ်ားျဖင့္ စခန္းသြားခဲ့ရ၏။ ၾကီးက်ယ္ေသာကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူလည္ က်ေနေသာ ေရနံ ႏွင့္သတၳဳတူးေဖၚေရးကုမၸဏီမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္၏။ ၎ကုမၸဏီမ်ားသည္လုပ္ငန္းသဘာ၀အရကိုက အစိုးရမ်ားႏွင့္သာဆက္ ဆံ ရသည္ျဖစ္၍ အေရထူ အပါး၀ ေနၾကျပီျဖစ္၏။ ၎တို. အေျခစိုက္ေသာ တုိင္းျပည္တို.၏ အစိုးရမ်ားကလည္း ေရနံ၊ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ.စသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ၎တို.အက်ိဴးစည္းပြား အတြက္ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳၾက၏။
          
           စီးပြားေရးပိတ္ဆို.မႈအတြက္ တိုင္းျပည္ေတာ့ထိခိုက္နစ္နာပါတယ္၊ ဒါေပမယ္ စစ္အစိုးကို ႏိုင္ငံတစ္ ကာက ဖိအား ေပးႏိုင္တဲ့နည္းဟာဒီတစ္နည္းပဲအေကာင္းဆံုးရွိလို ပိတ္ဆို.မႈမ်ား ဆက္လက္ထားရွိေပးပါဟု ရဲ့၀ံ့စြာမေျပာၾကပဲ။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို.မႈဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို.ပါတီရဲ့မူ၀ါဒမဟုတ္ပါ၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာ တိုင္းျပည္ ေတြက သူတို.ဟာသူ တို.လုပ္တာပါ၊ ျပည္သူ ကိုထိခိုက္တယ္လို မထင္ျမင္မိပါ၊ ထိခိုက္လည္း နည္းနည္းပါး ပါးမပါ မေျပာပ ေလာက္ပါဘူး၊ စစ္အစိုးရနဲ. သူတို.အ သိုင္း အ၀ိုင္းေလာက္သာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္စာရင္းေတြ အပိတ္ခံလိုက္ရတာပါ ျပည္သူက ဘဏ္မွာေငြေတာင္မစုႏိုင္ပါဘူး စသည္ျဖင့္ ေ၀့ လည္ေၾကာင္ပတ္မေျပာ သင့္ေတာ့ပါ။ ပညာရွင္မ်ားသည္ လည္းပညာရွင္ မ်ားပီပီ အမွန္ကိုေျပာသင့္ျပီး ႏိုင္ငံ ေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား သည္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီပီ ျပည္သူအားအမွန္အတိုင္းေျပာသင့္ျပီျဖစ္ပါသည္။
           
          ဤသို.ဆိုပါလွ်င္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို.မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို.သေဘာထားသင့္ပါသလဲဟု ေမး စရာရွိလာ ပါ သည္။ ထိုအတြက္အေျဖကရွင္းပါသည္ ပညာဥာဏ္ ျဖင့္ခိ်န္ဆ၍ စစ္အစိုးရအားအမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ ႏိုင္ေသာနည္းဗ်ဴဟာမဟုတ္လွ်င္ ထိုနည္းဗ်ဴဟာအားစြန္.လြတ္ေကာင္းစြန္. လြတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား အတြက္ လြန္စြာထိခိုက္နစ္နာေစ၍ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ.က ထိခိုက္မွန္းသိေသာ္လည္း ပိတ္ဆို.မႈနည္းဗ်ဴဟာအား မစြန္. လႊတ္ျခင္၍ ျပည္သူမ်ား မထိခိုက္သေယာင္ ေၾကျငာခ်က္ထုပ္ေနျခင္းမ်ိဳးကိုရပ္တန္းက ရပ္သင့္ျပီျဖစ္ပါသည္။ မရပ္ ခ်င္လွ်င္ လည္း ပိတ္ဆို.မႈေၾကာင့္ ျပည္သူေတာ့ထိခိုက္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းဗ်ဴဟာကို ေတာ့ဆက္လက္ကိုင္စြဲပါဦးမည္ဟု ရဲ၀ံ့ စြာ ေျပာ သင့္ပါသည္။
          
 ကၽြႏ္ုပ္တို.အေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို.မႈသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ လက္ေ၀ခံလုပ္ငန္းရွင္တို.အား သေဘာထားေျပာင္းလဲ သြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟုမယူဆေတာ့ပါ။ ယခုအခ်ိန္ခါသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ အေျခအေနႏွင့္လည္း လံုး၀ကြာ ျခားသြားျပီျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြမရွိခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရျဖစ္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ ေရနံႏွင့္သ ဘာ၀ဓါတ္ေငြ. သိုက္ မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ စစ္အစိုးရျဖစ္ေနပါျပီ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမတ္ႏႈံမႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ေတာ့လည္း တားဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ ရွိသ ျဖင့္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာင္းေကာင္းရပ္တည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္အေထာက္အပံ့ေပး မည့္ကုမၸဏီမ်ားက ၀င္ေရာက္လွ်က္ ရွိ ပါသည္။ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲရျခင္းသည္ စစ္အစိုးရအေပၚတြင္လံုးလံုးလွ်ားလွ်ားတာ၀န္ရွိပါသည္။ ဤသည္ကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ.က ျငင္း ဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ.ဆိုလိုျခင္သည္မွာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ နည္းနာတစ္ရပ္ကို စြန္.လြတ္သင့္ သည့္အ ယူအ ဆကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအားထိခိုက္ေစ၍ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအျမင္ျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ နစ္နာမႈဆို သည္မွာ ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းေပးဆပ္ခဲ့ရသည္ခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္၏ အက်အဆံုး၊ အႏိုင္အရႈံး ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမေအာင္ျမင္ျခင္းတို.အား ေတာ္လွန္ေရးသမားဟုဆိုေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တာ၀န္ ယူ ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို.အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရကိုသာမက မဆီေလွ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ ေရးအေတြး အေခၚမ်ားကို ပါဆန္.က်င္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
          
           စီးပြားေရးပိတ္ဆို.မႈေၾကာင့္စစ္အစိုးရဘာေတြျဖစ္သြားပါသလဲဟုျပင္သစ္သံရံုးမွသံတမန္ ကိုသြားေမးလွ်င္ ၎တို. ပိတ္ဆို.လုိက္သည့္အတြက္ စစ္အစိုးရႏွင့္လက္ေ၀ခံ သူေဌးၾကီးမ်ား မည္မွ်ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေၾကာင္း၊ ျပင္သစ္ျပည္သို. လာ လည္ ခြင့္မရေတာ့ေၾကာင္းရြန္းရြန္းေ၀ေအာင္ေျပာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္ေရနံကုမၸဏီေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ ဘယ္လို အဆင္ ေျပ သြားသည္ဟုေျပာမည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ရင္းႏွီးမႈတ္ႏႈံထားေသာ ကုမၸဏီတို.၏ အစုရွယ္ရာမ်ားကို ၎တို.ဘယ္ လို တိတ္တဆိတ္၀ယ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္မွေတာ္လွန္ေရးသမားဆိုသူမ်ားကို ေျပာမည္မဟုတ္ပါ။
           
          ယခုေနာက္ဆံုးျပင္သစ္အစိုးရတက္လာေတာ့တရုပ္ျပည္သို. သြားျပီး ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀ ေက်ာ္ဖိုး လုပ္ငန္းစာ ခ်ဳပ္မ်ား ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုပါသည္။ တရုပ္လူ.အခြင့္အေရးအတြက္ တစ္ခြန္းႏွစ္ခြန္းေျပာဆိုပါသည္။ တရုပ္ လုပ္ ဘဲကင္အနည္းငယ္မွ်စားခဲ့မည္ထင္ပါသည္။ သူကလည္းျပင္သစ္အရက္မ်ားလက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ဖြယ္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ ေရးဆို သည္မွာ အသိဥာဏ္အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္သမၼတသာျမန္မာျပည္လာခဲ့လွ်င္ သူ.စစ္ေလယဥ္မ်ားက တရုပ္ လုပ္ထက္ အမ်ားၾကီးသာေၾကာင္း စစ္အစိုးရအားနားခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအား ႏိုင္ငံေရးလိုမျမင္ႏိုင္လွ်င္ ၂၁ ရာစုတြင္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္လုပ္ဖို.အတြက္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူဆိုသည္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ယံုၾကည္၍ ပံုအပ္ ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ သူတို.ပါ ၀င္ပါမွရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားလည္း လုိအပ္မည္မ ထင္ ေတာ့ပါ။