Thursday, June 13, 2013

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား (၆)

ေ ေကာင္းျမတ္သူ (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)

 ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္သူ မ်ားအားလံုး အခုေတာ့လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ ကုန္ၾကျပန္ ပါျပီ။ ၂၀၁၀ ကိုသပိတ္ေမွာက္သူမ်ားအား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရာ ဘယ္လိုသေဘာ ထားမွာလဲဟု ေမးခဲ့စဥ္က ေနာက္ ၅ ႏွစ္ကာလ ကိုစဥ္းစားဖို.မလိုေၾကာင္း ဒီ၅ ႏွစ္အတြင္း အျပတ္ျဖတ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပၾက၏။ ဘာကို အျပတ္ျဖတ္ ရ မည္လည္းေတာ့ သဲကြဲစြာ မေျပာႏိုင္ၾကပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံလို. ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ၾက မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပ ေဒ တည္ရွိေနသေရြ.သပိတ္ေမွာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို.မွ သတိေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း၂၀၁၅ အထိေတာင္ မေစာင့္ႏိုင္ၾက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ပါၾကေတာ ့ သည္။ တိုင္းေရးျပည္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးၾကီးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ႏွစ္အနည္းငယ္ပင္ၾကိဳတင္ မတြက္ဆႏိုင္ ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္သာလွ်င္ျဖစ္၏။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္တည္ဆဲ စစ္အစိုးရအားဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အားမရွိပါဟု ကၽြႏ္ုပ္တို.က တင္ျပခဲ့သည္။ အမွန္ေတာ့ ထိုသို. အင္အားမရွိခဲ့သည္မွာ ၁၉၉၀ ျပည္လြန္ ႏွစ္ မ်ားကထဲကျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာ ကတြင္ အဓိက လႈပ္ရွား တက္ၾကြသူမ်ားအားလံုးတို. ကို ေထာင္ ခ်လိုက္ျပီျဖစ္၏။ ထိုကာလ ကတည္း ကျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး ေလာ ကတြင္ စစ္အာဏာ ရွင္အား ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေသာ အင္အားမရွိခဲ့ေတာ့ပါ။ ထိုသို႕ေသာ အေျခအေနကို သိေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္သူကို တိုက္ပြဲေခၚေစ၍ တိုက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးကို ဆက္လက္စခန္း သြားခဲ့၏။ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္သာလွ်င္မူတည္သည္ဟု ျပည္သူကို တာ၀န္ လႊဲခ် ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားက ယခုကာက ၾကျပန္ေတာ့လည္း တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူ ေတြ မွာ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္ဟု ဆိုလာၾကျပန္ပါျပီ။ ေခါင္းေဆာင္မႈ အပိုင္း ၏ တာ၀န္ယူမႈေျပာက္ဆံုး လွ်က္ ရွိ၏။ အမွန္ေတာ့ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ မိမိ ေခါင္းေဆာင္ဟု မခံယူသင့္ေတာ့ပါ။

 အမွန္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ ရိုးသားမႈကို ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းျဖစ္၏။ ဤေနရာတြင္ ရိုးသားမႈဆို သည္ မွာ အသိဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ရိုးသားမႈကို သာဆိုလိုရင္းျဖစ္ျပီး မ်က္ကမ္း မ်ိဳးခ်စ္ တို.၏ ဆင္ျခင္မဲ့ရိုးသား မႈမ်ိဳးကိုဆိုလို သည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ပိုင္းတြင္လည္း ရိုးသားမႈ မရွိသူတို.တြင့္ ျမင့္မားေသာ အသိဥာဏ္လည္း မရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။ ရိုးသားမႈႏွင့္ အသိဥာဏ္ျမင့္မားမႈတို႕ သည္အျပန္အလွန္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိပါ၏။ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ မရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္သူမ်ားက မိမိ တို.ကိုယ္ မိမိတို. ထိုသို.ဟုတ္ေနသေယာင္ ရပ္တည္ေနၾက၏။ အမွန္ေတာ့ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ မိမိတို. ေထာင္ ေသာ သမဂၢ တြင္ မိမိတို.ကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေဆာင္တက္လုပ္ ခဲ့ၾကသည္ကို ရိုးသားစြာ၀န္ခံဖို.ပ်က္ ကြက္ ေနၾက ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ တရား၀င္ေက်ာင္းသားသမဂၢ တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္း မႈမျပဳပဲ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သိမ္းပိုက္ထားၾက၏။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမည္ ခံ၍ ျပီးခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အတြက္ မဲဆြယ္တရားေဟာျခင္းျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆိုင္ ရာ အခြင့္ေရးကို လႊဲမွားစြာ အသံုးခ်ၾက၏။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုအတြက္ မဲဆြယ္ ေပးလိုလွ်င္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား ယခုကထဲက လူထြက္ဖို. သင့္ပါသည္။ နယ္လွည့္တရားေဟာ၍ ေျပာစရာကုန္ေတာ့ ၈၈ မ်ားကမာၻလွည့္ ၍ တရားေဟာၾကျပန္ေလျပီ။

 ျပည္ပ မွ ေပးေသာ ေထာက္ပံမႈမ်ားအား တရား၀င္ စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိပဲ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမည္ခံ၍ သံုးစြဲေနျခင္းက ျမန္မာျပည္ေက်ာင္းသားထု၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစ၏။ (Myanmar Peace Center) မွ ၈၈ ေက်ာင္းသားဆိုသူမ်ား မိမိတို. အတြက္ လခ မည္မွ်ရရွိေနသလဲဆိုတာ ကို ျပည္သူမွ အလြန္ သိခ်င္ေန၏။ ပြင့္လင္းလူ.အဖြဲ. အစည္း ကို စာရင္းစစ္ဖို.အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ရွိမရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပဖို.လိုေလျပီ။ ျမန္မာျပည္တြင္း ရွိ NGO အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို စာရင္း စစ္ ေဆး ႏိုင္ေသာ ဥပေဒ သစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ဖို. အခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္၏။ သို.မဟုတ္ပါလွ်င္ အမ်ားအက်ိဳးသယ္ ပိုးရင္း ခ်မ္းသာ သြားသူမ်ား တစ္ျဖည္း ျဖည္းမ်ားျပား လာေလေတာ့မည္ျဖစ္၏။ ျပည္ပေရာက္ ၈၈ လူငယ္ မ်ား ျပည္ပအေထာက္အပံ့မ်ားကို လြယ္ကူစြာလက္ခံသံုးစြဲခဲ့သျဖင့္ စာရိတၱ မ်ားပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ထိုယဥ္ ေက်းမႈ ကားယခုျမန္မာျပည္တြင္း သို႕ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလွ်က္ရွိေလျပီ။ အမ်ား အတြက္ အလုပ္လုပ္ ရင္း လခရေနသာလူငယ္တစ္ဦးသည္ မိမိ၏ လုပ္ရပ္ထက္ မိမိ၏ လခ ကိုသာ အဓိကထား ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ကိုသာခ်မွတ္ေပလိမ့္မည္ျဖစ္၏။

 ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အရည္အျခင္း မျပည့္၀ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စာရိတၱ မျပည့္၀ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ ရရွိခဲ့၏။ ထိုသူမ်ား ၏ အခ်ိဳ.မွာ စစ္အစိုးရ၏ ဖိအားကိုမခံႏိုင္ပဲ အမတ္အျဖစ္မွႏႈပ္ထြက္ခဲ့၏။ အခ်ိဳ.က NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုလက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းျငိမ့္လုပ္၍ အမွန္ တရားကိုေျပာဖို.ပ်က္ကြက္ၾက၏။ အခ်ိဳ.က ျပည္ပသုိ.ထြက္ခြာ၍ ျပည္ပအေထာက္အပံ့မ်ားကို အလႊဲသံုးစား လုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ.အမတ္မ်ားကား ျပည္သူေပးေသာ တာ၀န္ကိုေမ့၍ ျပည္ပတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ျပီး မိမိကိုယ္မိမိ အမတ္အျဖစ္ၾကြားေကာင္းေနဆဲျဖစ္၏။ ထိုအရည္အျခင္း မရွိေသာ အမတ္မ်ားက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ အေကာင္အထည္ မေပၚျခင္းသည္ စစ္အစိုးရမွာသာလွ်င္ တာ၀န္ရွိ သည္ဟု ပံုခ် လိုက္ျပီး မိမိတို.ည့ံဖ်င္း မႈကိုဖုန္းကြယ္လိုက္ၾက၏။ အမွန္ေတာ့ ၎တို႕ညံ့ျဖင္းမႈ ေၾကာင့္သာ စစ္အစိုးရမွ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ခြင့္ရသြားျခင္းသာျဖစ္၏။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဘာမွန္းမသိေသာ အမတ္မ်ားက အႏိုင္ရလိုက္ျပန္၏။ ၂၀၁၅ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရလွ်င္ NLD မွ အေခ်ာင္ သမားမ်ား မိမိတို. အရည္အခ်င္းမပါပဲ ၀န္ၾကီးျဖစ္ၾကေပဦးမည္။ ေဒၚစု သမၼတ မျဖစ္သည့္ တိုင္ NLD မွ အမ်ားစု အႏိုင္ရႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အေန တတ္သူမ်ား ၀န္ၾကီးျဖစ္လာၾကေပဦးမည္ျဖစ္၏။ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး သည္ အင္မတန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေျခအေနတြင္ရွိ၏။ NLD သည္ ေဒၚစု ကို ဗဟုိျပဳ၍ တည္ေဆာက္ ထားသည္ျဖစ္၍ ေဒၚစု ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ အနားယူလွ်င္ ျပိဳကြဲပ်က္စီးေပလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ျပင္းထန္ေသာ အားျပဳိင္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ျပီး ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာက ကိုစိတ္ပ်က္ ၍ အေခ်ာင္သမားမ်ား သာၾကီးစိုးေသာ ႏိုင္ငံေရး ေလာကတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္၏။ ထိုသို.ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ တိုင္းျပည္အား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ အဖတ္ဆယ္၍ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

 ျပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ထိုအခ်ိဳးအစားတိုင္းရွိေသာ ညံ့ျဖင္းသည့္ အမတ္မ်ား ၂၀၁၅ တြင္ အႏိုင္ရဖို႕ ရွိ၏။ ျပည္သူတြင္ေတာ့ အျပစ္မရွိ၊ ျပည္သူကေတာ့ သူယံုၾကည္ရသူကို မဲေပးမည္သာျဖစ္၏။ ၂၀၁၅ တြင္ ေဒၚစု ၏ အလုပ္ သည္ လူလည္ လူရႈပ္ ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အမတ္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းရ ေသာ ကေလးထိန္း အလုပ္ကို သာဦးစားေပးလုပ္ ကိုင္ရေပလိမ့္မည္ျဖစ္၏။ ေဒၚစု အတြက္ သမၼတ အလုပ္ထက္ ပိုအေရး ၾကီးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးမွာ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ အင္မတန္ခက္ေသာ စနစ္ျဖစ္၏။ ယခုခ်ိန္ထိ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရး ထြန္းကားေနေသာ ဥေရာပတြင္ ျပည္သူသည္ မည္သူ.ကို မဲေပးရမလဲ ဆိုသည္မွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္၏။ မဲရံုသို.မသြားေသာ ျပည္သူအေရအတြက္မ်ားျပားလာ၏။ အစိုးရအေပၚအယံုအၾကည္မရွိေသာ ျပည္သူတို.၏ ရာခိုင္ႏႈံးက တိုးတက္လာေနသည္။ ဥေရာပ စီးပြားပ်က္ကပ္သည္ ဥေရာပ အစိုးရမ်ား၏ ညံ့ျဖင္းမႈႏွင့္ လိမ္လည္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ လက္၀ဲ ယိမ္းပါတီမ်ားက ျပည္သူအတြက္ ဘာလုပ္ေပးမည္ ညာလုပ္ေပးမည္ဟု မဲဆြယ္ ျပီး ျပည္သူအၾကိဳက္ဖန္တီး၍ မဲအႏိုင္ရရွိ ေရးၾကိဳးပမ္းၾက၏။ သူတို.အႏိုင္ရေတာ့ ျပည္သူ.ဘ႑ာျဖင့္ ၎ တို.၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဂတိက၀တ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးၾကသည္။ ဘတ္ဂ်က္မရွိေတာ့ ေခ်းငွား၍ သံုးလုိက္၏။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အေၾကြးတင္ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ျဖစ္ျပီး ဥေရာပ စီးပြားပ်က္ကပ္ဆိုက္သည္။

 ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေၾကြးေလွ်ာ္သူမ်ား ကလည္းေလွ်ာ္ၾကသည္။ ေငြေခ်းသူမ်ားကလည္း မရွားလွ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈညံ့ျဖင္းလွ်င္ ေနာင္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုႏွစ္စုအတြင္း ေၾကြးမ်ားက ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျပန္ ျဖစ္ျပီး ေခ်းမည့္ ငွားမည့္ သူမရွိဘ၀ ျပန္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ယခုပင္လွ်င္ ျမန္မာျပည္သို.ေခ်းေနေသာေခ်းေငြ မ်ားက အရံႈးေပၚႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားစုျဖစ္ေန၏။ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားက အလြန္လိမ္မာပါးနပ္၏။ အရံႈးေပၚႏိုင္ေသာလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ေငြထုပ္ေခ်းျပီး အစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးေအာင္လုပ္၍ အျမတ္မ်ားေသာလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏံွမႈကို ျပဳလုပ္ ၾက၏။ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်း၍ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုလာေဆာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈမ်ိဳးျဖစ္၏။ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္္႕ၾကာလွ်င္ ယခု အျငင္းပြားေနၾကေသာ လူၾကီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲတြင္ ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ ေတာ့။ ထိုလူၾကီးမ်ားသည္ ၎ တို႕၏ အၾကိတ္အခဲမ်ားအား လူငယ္မ်ားသို႕လက္ဆင့္ကမ္းဖုိ.သာလွ်င္လုပ္ေဆာင္ေနဟန္ ရွိ၏ ။ လူငယ္အမ်ားစု မွာ သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးတို.၏ေလသံႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေနၾကသည္။ လူငယ္မ်ားထံမွ အၾကိတ္ အခဲမကင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆမ်ားသာ ၾကားသိေနရ၏။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လွ်င္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္.ရ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ျခင္းမွ အက်ိဳးစီးပြားရေနျခင္းက အႏၱရယ္ရွိ၏။ ေငြေၾကးကိုသာလွ်င္ အက်ိဳးစီးပြားဟုေခၚဆိုျခင္းမဟုတ္ ေက်ာ္ၾကားမႈ ရရွိ၍ ထိုေၾကာ္ၾကားမႈျဖင့္ သာယာေနျခင္းသည္လည္း အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္၏။ ရိုးသားစြာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ခါေတာ္မွီ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားကို အသံေကာင္းဟစ္၍ လိမ္လည္ေနၾက၏။ အသိဥာဏ္ျမင့္မား သူမ်ား (သို႕) ႏိုင္ငံေရးေလ့လာလိုက္စားသူမ်ားသာ ဦးေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္လံုးေန၍ စာတစ္အုပ္မဖတ္ သူမ်ားက ခါေတာ္မွီ သံေယာင္လိုက္၍ လူတြင္က်ယ္ျဖစ္ေန၏။ ပညာတတ္မ်ား အမွန္အတိုင္းေျပာဖို. အခ်ိန္ေရာက္ေလျပီ။

 ေက်ာ္ၾကား သူမ်ားက မိမိတို.ေက်ာ္ၾကားမႈကိုသာ ထိမ္းသိမ္းထားလိုၾက၏။ အာဏာရွိသူမ်ားက အာဏာကို လက္မလြတ္ခ်င္ၾက။ ခ်မ္း သာသူမ်ားက ဆင္းရဲရ မည္ဆိုလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္ဖို.အဆင္သင့္ရွိ၏။ ပညာရွင္တို.၏ သဘာ၀က ဘာသိဖာသာေနတတ္၏။ ျပည္သူ၏ သဘာ၀က ေၾကာ္ျငာေကာင္းလွ်င္ စားသံုးတတ္၏။ လူလည္လူရႈပ္မ်ားက အလြန္ေနရာယူတတ္သည္။ ညံ့ျဖင္း ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားကို ေမြးမထုတ္ႏုိင္။ အမွန္တရား ကိုတင္ျပမည္သူမ်ားမ်ားရွိေလ ေကာင္းေလသာလွ်င္ျဖစ္ေပမည္။ ထိုအမွန္တရားကိုတင္ျပမည့္သူသည္ မူအားျဖင့္ ေတာ့မီဒီယာမ်ားျဖစ္၏။ လက္ေတြ.အား ျဖင့္ေတာ့ မီဒီယာမ်ားလည္း ခါေတာ္မွီမူ၀ါဒ မ်ားထဲမွရုန္းမထြက္ႏိုင္ျဖစ္၍ ေနေလျပီ။.