ပါတီမူ၀ါဒ

ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္
( Myanmar Democracy Congress )


တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုစုေပါင္းေနထိုင္သည္.ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံ၏ဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္ေရး သည္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ေမြးရာပါလူ.အခြင့္အေရး ျပည္.၀စြာရွိခံစားႏိုင္ေရးသည္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံသားတို.အတြက္ဘ၀အာမခံခ်က္အျပည္.အ၀ရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာမူ ၀ါဒမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား အစရွိသည္တို.ကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေရးသည္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံသားအားလံုး၌တာ၀န္ရွိၾကသည္။၄င္းကိစၥအ၀၀ကိုေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္သာေအာင္ျမင္ျဖစ္ ထြန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားစြာျပသလိုသည္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို.သည္ဤဒီမိုကေရစီေရးအ တြက္ခ်စ္ၾကည္စြာစုရံုးလက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္ဟုရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္၍ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္  ဟုေခၚတြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီေရးကိုစုေပါင္းယံုၾကည္သူမ်ားဟု အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ “ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္"ဟုဆိုျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ယံု ၾကည္သူမ်ား စုေပါင္းဖြဲ.စည္းထားသည္. ဒီမိုကေရစီစြမ္းအားစုၾကီးဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။


ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္၏ မူ၀ါဒသေဘာထား

၁။          ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္၏ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို.ကယံုၾကည္သည္ ႏိုင္ ငံေရးပါတီေကာင္းတစ္ရပ္မရွိပဲ တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီမရွိႏိုင္၊ ႏိုင္ငံေရးကိုစိတ္၀င္စားေသာ လူသားအ ရင္းအျမစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္းစပ္မွသာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆသည္.အ ေလွ်ာက္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ကို တည္ေထာင္သည္။

၂။           ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ သည္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုသူ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား အား ဒီမိုက ေရစီ အခြင့္အေရး အျပည္.အ၀ ခံစားရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ ဒီမိုကေရစီဟုဆိုျခင္း၌ ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူလူထု ၌ တည္၍ အာဏာဟူသမွ် လူ ထုထံမွ ဆင္းသက္ရေသာစနစ္ကို ဆိုလိုသည္။
               ျပည္သူလူထုသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကင္းကြာသည္.အတြက္ လူ.အခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရႈံးရသည္။ လြတ္လပ္မႈ ကင္းမဲ.ေသာ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡ ၊ ေခတ္မမီ ရုပ္၀တၳဳမျပည္.စံုေသာ ကိုယ္၏ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡ မ်ားၾကံဳေတြ.ရသည္။
               ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ကယံုၾကည္ေသာ  ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လြတ္ လပ္ျခင္း ၊ တရားမွ်တျခင္း ၊ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရား မ်ားထြန္းကားက်င့္သံုးႏိုင္ေရး ၊ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈ ၊ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ ၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ လြတ္လပ္မႈ ၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာ ၾကံဆႏိုင္မႈ ၊ လြတ္လပ္စြားေဟာေျပာစည္းရံုးႏုိင္မႈ စသည့္လြပ္လပ္မႈ အေျခခံလူ. အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည္ သူတို. အျပည္.အ၀ ခံစားႏိုင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

၃။            ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ သည္ေဖၚျပပါ အေျခခံမူအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူလူထု အၾကား ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရာ၀ယ္ က်င့္သံုး မည္.အေသးစိတ္မူ၀ါဒမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္းေဖၚျပအပ္သည္။

(က)   လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုက်င္.သံုးမည္။

(ခ)    ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေစ ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ ဆံေရး အ ခန္းက႑သစ္ ဖြင့္လွစ္ကာ ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဂ)   အေသးစား၊ အလတ္စား၊ အၾကီးစားစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္  နည္းပ ညာႏွင့္ ကုန္ထုပ္အရင္းအႏွီးမ်ား ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္မ်ား တိုးတက္ရရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။

(ဃ) ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္သူကာယဥာဏလုပ္သားမ်ားအတြက္ဘ၀အာမခံခ်က္အျပည္အေပး ႏိုင္
ေသာ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(င)   စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၌ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးထုပ္လုပ္ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္စနစ္ကိုက်င့္သံုးမည္။

(စ)   စိုက္ပ်ိဳးေျမအရပ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားမွ်တေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ား ေပၚထြန္းလာေစ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဆ)   အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ ၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ၊ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈမ်ားကို ျပတ္သားစြာတိုက္ဖ်က္သြား မည္။

(ဇ)   တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို.၏ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပ ၊ ဘာသာစ ကား ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ၊ ဂီတ ႏွင့္ ပြဲေတာ္က်င္းပမႈမ်ား ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အထိမ္း အမွတ္ အသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၊ ရိုးရာေဆး၀ါးကုသမႈ ၊ ကိုယ္ခံပညာႏွင့္ အားကစားပညာမ်ား ၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ မ်ားကိုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္။

( စ်)  သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို.၏ ေဒသမ်ားရွိ သယံဇာတ ၊ ေျမယာ ၊ အပန္းေျဖ ေလ့လာေရး ေဒသမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ၊ ရရွိေသာ ထြက္ကုန္မ်ား ၊ အခြန္အခမ်ာ ကိုထို ေဒသမ်ား၏ ဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္ ေရး အတြက္ အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ည)  ပညာေရးက႑တြင္ မူလတန္းအဆင့္မွသည္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးအဆင့္ ၊ ဘြဲ.လြန္ႏွင့္ ပါရဂူအ ဆင့္မ်ား အထိလည္းေကာင္း ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း ၊ သက္ၾကီးပညာသင္ၾကား ေရးစနစ္သည္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း အဆင့္မီႏိုင္ ေရးအတြက္ အထူးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

 (ဋ)  လူတိုင္းေဆး၀ါး ကုသမႈ ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေစရမည္။

(ဌ)   အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး ၊ မတရားအခိုင္းအေစ ခံရမႈမွ ကာကြယ္ ေရးအတြက္အထူးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ျပည္တြင္းျငိမ္းျခမ္းေရး

၃။          ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း အညီအညြတ္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တြဲေန ထိုင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အခ်က္အျခားက်ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို အမွန္တကယ္ေက်းဇူးျပဳႏိုင္သျဖင့္ ထိုမူကို ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ က အ ေလးအနက္ထား၍ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။

၄။          ယေန.ေခတ္စနစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္ဆီသို. အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ျပည္ တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္စနစ္တက် သံုးသပ္အေျဖရွာၾကရေပမည္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ ျခင္းႏွင့္အေရးအခင္းမ်ားသည္ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ အျပစ္မ်ားကိုသာရွာေဖြေနရံုႏွင့္အေျဖမရႏိုင္။ တစ္ မ်ိဳးသားလံုးေအးအတူပူအမွ် အတူတကြလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေရးအတြက္ မိမိတို.သည္ တစ္ႏိုင္ငံ တည္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟူေသာ မိသားစုစိတ္ဓါတ္မ်ားထားရွိရန္လိုအပ္ေပသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအခန္းက႑

၅။          လြတ္လပ္ေရးမတိုင္မီေခတ္ကတည္းက ပင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ညီညြတ္ျခင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ ေရးကိုအရယူႏိုင္ေၾကာင္း ပင္လံုညီလာခံက သက္ေသျပျပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်င့္သံုးရပ္တည္ခဲ.ေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ခဲ. သည္.စည္းရံုးေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ဆက္လက္အမွီျပဳ က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၆။             ပါတီဂိုဏ္းဂဏ၀ါဒ၊ လူမ်ိဳးေရးဂိုဏ္းဂဏ၀ါဒ အစြဲမ်ားေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းမ်ားကြဲၾကရ ကာျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ေနာက္ထပ္တဖန္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ျပန္ေစျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ ေတာ့ပါ။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေသာစိတ္မ်ား ပ်က္ျပယ္ေစမည္. တရားေသအယူအဆမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ထားရန္မသင့္ေတာ့ပါ။ ဖြဲ.စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲရန္ အခြင့္အလန္း ေပၚလာ သည္.အခါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုလက္ခံႏိုင္သည္. အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအားျဖင့္ေဆာင္ က်ဥ္းယူလာေစမည္။


ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ.အစည္းမ်ားမွကင္းလြတ္ေသာအျခားအဖြဲ.အစည္းမ်ား

၇။          ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ.အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ.အစည္းမ်ား စ သည္ျဖင့္ဖြဲ.စည္းထူေထာင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကြဲျပားမႈ ပဋိပကၡသည္ ၄င္းလူမႈေရးအဖြဲ.အ စည္းမ်ားကိုမထိခိုက္ေစရန္ ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒျဖင့္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကူညီေထာက္ပံ့ရမည္။

               အလုပ္သမားအစည္းအရံုး၊ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအရံုး၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ စည္းအရံုး၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအဖြဲ.အစည္းမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာသုေတသနႏွင့္ စာၾကည္.တုိက္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ.မ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္ကူညီေသာ အသင္းအဖြဲ.မ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား စည္တို.သည္ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္သီးျခားကင္းလြတ္ေစရမည္။

စီးပြားေရးက႑

၈။          စီးပြားေရးက႑တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၊ ပုဂၢလိက ကုန္ပစၥည္းထုပ္လုပ္ေရး ပုဂၢ လိကႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက- အစိုးရဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက- အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံ ျခားဖက္စပ္လုပ္ငန္း၊ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဖက္စပါလုပ္ငန္း၊ သမ၀ါယမလုပ္ငန္း၊ အစိုးရမွ တာ၀န္ယူရေသာစီး ပြားေရးက႑ဟူ၍ အသီးသီးရွိမည္။

၉။          ၄င္းတို.အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါတီ၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳျခင္း၊ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳျခင္းတို.ကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေရွးရႈသည္.လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျဖစ္ ေခတ္မီမီသံုးသပ္ေဆြးေႏြး၍ တိုင္းျပည္သို.တင္ျပရမည္ ။ အစိုးရကပါ၀င္ စြက္ဖက္ျခင္းမရွိသင့္ေသာ ပုဂၢလိ ကပိုင္းဆိုင္ရာ ကုန္ထုပ္ေရာင္း၀ယ္ျဖန္.ျဖဴးျခင္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္းသို.သာ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေစမည္။ အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုအစိုးရကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစမည္။
၁၀။          ပုဂၢလိကပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းပိုက္ျခင္းမျပဳေစရ။ ႏိုင္ငံသံုးေငြေၾကးတည္ ျငိမ္မႈႏွင့္ အာမခံခ်က္ကို အစိုးရကတာ၀န္ယူေစရမည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚအားေပးရ မည္။ ၄င္းတို.အတြက္အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးမည္။

ပညာေရးက႑

၁၁။             ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ သည္ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးစနစ္ကိုျပဌန္းေဆာင္ရြက္ေ ေစမည္။ ပညာေရးစနစ္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္းဆိုင္ရာပညာသင္ၾကားေရးကမ်ားကိုအစိုးရပညာေရးစနစ္ႏွင့္ညွိ ႏိုင္းေဆာင္ရြက္ေစမည္။ မူလတန္းအဆင့္သည္အခမဲ.မသင္မေနရျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီသင္ရိုးႏွင့္ သင္ေထာက္ကူမ်ားကို ျပည္.စံုေစမည္။

က်န္းမာေရးက႑


၁၂။             က်န္းမာေရးဆိုင္ရာက႑ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သို.ေရာက္ေအာင္တည္ေဆာက္မည္။ လူ တိုင္းအခမဲ.ေဆး၀ါးကုသခြင့္အတြက္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖၚမည္။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာ ေရးမူမ်ားခ်မွတ္ျပီး ျပည္သူ.က်န္းမာေရးစနစ္ျဖင့္ေက်းလက္ေဒသ၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား ပါမက်န္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရေစရန္ေဆာင္ရြက္မည္။ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပည္တြင္း အဖြဲ.အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ.အစည္းမ်ားကို အားေပးလက္ခံမည္။

ေတာင္သူလယ္သမားဆိုင္ရာက႑

၁၃။                ကိုယ္တိုင္လယ္လုပ္သူမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေျမယာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ကိုင္ သူမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမအပါအ၀င္ ပုဂၢလိကေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္ႏွင့္အ ညီ ေျပာင္းလဲခြင့္၊ အေမြေပးခြင့္၊ ေရာင္းခ်ေပါင္ႏွံခြင့္ စသည္.အခြင့္အေရးတို.လည္းရွိေစရမည္။ လယ္ယာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္.သတ္မႈမ်ားကို ေခတ္စနစ္ေျပာင္းသည္ ႏွင့္အညီေျပာင္းလဲေပးရမည္။ လယ္ယာေျမမ်ား ေခတ္မီတိုးတက္ေသာနည္းစနစ္ႏွင့္ ဖြံ.ျဖိဳးေစရန္ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ကူညီမည္။ အစိုးရသည္စီမံကိန္းခ်သည္.နည္းျဖင့္ အဓမၼမက်င့္သံုးပဲ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား၀င္လည္းပိုမိုရရွိေစႏုိင္မည္. သီးႏွံမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အား ေပးကူညီမည္။

၁၄။                ေခတ္မမီေတာ့ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္။ ပယ္ဖ်က္သင့္ သည္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္မည္။ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကိုျပင္ဆင္မည္။

တပ္မေတာ္က႑

၁၅။                တပ္မေတာ္ထူေထာင္ဖြဲ.စည္းတည္ရွိေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။
၁၆။                ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဖြံ.ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ.အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းတပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတို.ႏွင့္အတူတကြ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစမည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးက႑

၁၇။              ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတို.ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုမထိခိုက္ေစရ။

        (က)   ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား၊
         (ခ)    ျငိမ္းျခမ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒ (၅) ခ်က္၊
        (ဂ)    လြတ္လပ္၍တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၊
        (ဃ)   မူ၀ါဒ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ.အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

စသည္တို.ကိုအေျခခံက်င့္သံုးရမည္။