Friday, November 26, 2010

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဘယ္လဲ

          ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္သင့္သည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚကို ကၽြႏ္ုပ္တို. မၾကားဘူးပါအမ်ား စုက ေတာ့ ပညာေရး က်န္းမာေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဘာလုပ္မည္ညာလုပ္မည္ တြင္တြင္ေျပာေန ၾက၏။

          ျပည္သူတို.ကႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကိုသာ သိခ်င္ၾက ၏။ သို.ေသာ္လည္းႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုမွာအာဏာရပါတီမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္အားေျပာင္းလဲေအာင္ မည္သည့္မူ၀ါဒ မ်ားျဖင့္စခန္းသြားပါမည္ ဟူ၍ မေျပာႏိုင္ျဖစ္ရသည္။
          
          ဤသို.ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္သူမ်ားေရာ ရႈံးသူမ်ား ပါလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားဘက္ဦးလည္ကုန္ေတာ့၏။ တိုင္း ျပည္ ၏အလွည့္ အေျပာင္းဟုေခၚရမည္လား၊ ထူးဆန္းေသာအေတြးအေခၚသစ္မ်ားဟု ေခၚရမည္လား၊ ငါးပြက္ရာငါးစာ ခ်ျခင္း လား၊ ခါေတာ္မီမူ၀ါဒမ်ားဟုေျပာ ႏိုင္မည္လား၊ ဘာမွန္းညာမွန္းမသိၾကေတာ့ပါ။

          တစ္ပိုင္း လည္း ၂၁ ရာစုအတြင္း ဒုတိယပင္လံုညီလာခံေခၚယူ ေရးေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ စစ္အစိုးရအားအၾကပ္ရိုက္ေစေရး ဖန္တီးၾက၏။ ဒုတိယပင္လံု၏ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏အေရးျငိမ္းျခမ္း စြာေျဖရွင္းလိုျခင္းထက္ စစ္အစိုးရအား နည္းဗ်ဴဟာအရအေႏွာက္အ ယွက္ေပးေရးပံုစံသစ္သာလွ်င္ျဖစ္ေန၏။ ဤသို႕ဆိုပါလွ်င္ ၂၂ ရာစု တြင္း၌လည္း တတိယ ပင္လံု ညီ လာခံတစ္ခုကိုထပ္ေခၚရေပလိမ့္ဦးမည္။
          
          ကမာၻေပၚတြင္လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ အလြန္ရႈပ္ေထြး၍ ေျဖရွင္းရခက္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္၏။

          သို႕ေသာ္လည္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ အေရးကိစၥဆိုသည္က ရႈပ္ေထြးေသာကိစၥမဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အခ်င္း ခ်င္းေပါင္း စုထားေသာနယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ မည္သို႕ျငိမ္းခ်မ္းစြာခြဲေ၀ေနထိုင္မည္လဲ ဟူေသာ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ကိစၥ သာ လွ်င္ျဖစ္၏။
          လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡတြင္ေတာ့ အမ်ိဳးအစားမတူေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား အၾကားျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ အာဂါတၾကီးမႈ၊ ႏိုင္ လိုမင္း ထက္ျပဳမႈမ်ားပါ ၀င္ေန၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕တိုင္းျပည္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘိုးေဘးမ်ား၏ ရင့္က်က္ မႈေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားမရွိခဲ့ပါ။

          ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး နိမ့္က်မႈမ်ားမွာ အေျခခံမွစ၍ ေျပာင္းလဲရမည့္အရာမ်ားျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အလႈေငြ ေကာက္ခံ၍ ေက်ာင္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ားလႈဒါန္းျခင္း၊ ေဆး၀ါးမ်ားတိုက္ ေၾကြးျခင္း၊ ဆန္လႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပါတီ၏ မူ၀ါဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ျပည္သူတို႕၏ေထာက္ခံမႈ ကိုေစာ္ကားျခင္း သာလွ်င္ျဖစ္ ၏။

          ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးသည္ အလြန္ရႈပ္ေထြးသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေလ့ လာသူမ်ားကေျပာၾက၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ၏ အျမင္တြင္ေတာ့ ရႈပ္ေထြးသည္ ဟုမထင္ျမင္မိပါ။ ရႈပ္ေထြးသည္ဟုဆိုရလွ်င္ေတာ့ မဆီေလွ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚမ်ား က၀င္ရႈပ္ေနျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္၏။ မဆီေလွ်ာ္ ေသာအေတြးအေခၚမ်ားလြမ္းမိုးေနျခင္းေၾကာင့္ ေရွ.မီေနာက္မီပညာ ရွင္ မ်ား တိုင္းျပည္အေရးဘာမွ်မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပဲ ကြယ္လြန္ကုန္ျခင္း ၊ မ်ိဳးဆက္ သစ္မ်ားဆံုးရႈံျခင္း ဟူေသာလူသားအရင္း အျမစ္ ေနာက္က် က်န္ရစ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေ၀ဒနာဆိုးသာအဖတ္တင္ေစခဲ့၏။

          Revolution ပံုသ႑ာန္သည္ Evolution ပံုသ႑ာန္ထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ျခင္း သိလြယ္ျမင္လြယ္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ပိုမိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသည္ဆို ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားနားလည္ရန္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစခဲ့ေသာ ျပႆနာသည္ ၾကာေညာင္း ေသာေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ေနသည္ကို မေမ့ေလွ်ာ့ေစဖို.ျဖစ္၏။

          ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအရေပၚထြန္းလာေသာ လြတ္ေတာ္အားလည္း သပိတ္ေမွာက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ လြတ္ေတာ္သို႕ မူ၀ါဒမ်ားတင္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းကိုလုပ္ႏိုင္ ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခါေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္သူ တို႕အေနျဖင့္ လူထုအားကိုသံုး ၍ ၂၀၁၀ အစိုးရအား အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း မွလြဲ၍ အျခားေသာ နည္းနာမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာဖိအားသည္လည္း Revolution အေတြးအေခၚရွိ သူမ်ားကို အထင္ေသးလာခဲ့လွ်င္ ၂၀၁၀ အစိုးရ ႏွင့္ပံုမွန္ ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိ၏။

          ယခုပင္လွ်င္ ေဒၚလာေငြ ၈ ဘီလီယံတန္ဖိုး ရွိေသာထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းအား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႕ကြက္ႏိုင္ရန္အင္အား မရွိေတာ့ပါ။ ထိုစီမံကိန္း အျပည့္အစံုမွာ ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံခန္႕ ကုန္က်မည္ဟုဆိုသျဖင့္ ထိုအခြင့္အေရးအား တားဆီးမည္ဆိုလွ်င္လည္း မသင့္ေတာ္ေတာ့ပါ။ ျပီးခဲ့ေသာ ၁၀ စုႏွစ္မ်ား စြာအတြင္း ထိုကဲ့သို႕ေသာစီမံကိန္း မ်ားစြားဆံုးရံႈးခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။

          ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႕၏ အစြမ္ပကားမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္အခမဲ့ေဆးေပး ခန္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ဆိုလွ်င္ေတာ့ ထို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမရွိသည္က ပိုေကာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။မူ၀ါဒေရးရာဌာန


         

Monday, November 15, 2010

ျပည္သူ႕ဆႏၵဘာလဲဆိုတာ သိဖို႕ေကာင္းျပီ

          ျပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ တည္းမွာပင္ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္မွမဲေပးခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ား သိန္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။
          စစ္အစိုးရကိုယ္စားျပဳပါတီအား မဲမထဲ့လွ်င္ဘာျဖစ္မည္ျငာျဖစ္မည္ျခိမ္းေျခာက္သည့္ၾကားမွ ျပည္သူမ်ား ရဲ၀ံ့စြာမဲေပးခဲ့သည္။
          ကၽြႏ္ုပ္တို႕ထက္ အဆမတန္ေၾကာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တို႕ ၏ မဲမေပးေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈကို တန္ျပန္ကာ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္တို႕အား မဲေပးခဲ့၏။ အခ်ိဳ႕ေသာမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ ရရွိမႈမ်ားပင္ရွိခဲ့၏။
         ျပည္သူ၏ အသံကို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသိခ်င္ေနၾက၏။ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႕ မဲရံုသို႕ အတင္းသြား၍ အတိုက္ အခံတို႕အား ေရြးခ်ယ္ၾက၏။
          အကယ္၍သာ မဲမေပးေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈမရွိပဲ အားလံုးတစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းမဲရံုသို႕သြားေရာက္မဲေပး ခဲ့လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္စရာအေၾကာင္းရွိ၏။
          ယခုေတာ့ မဲရံုသပိတ္ေမွာက္ေသာ ကိုယ့္တပ္ကိုယ္ျပန္နင္းေရးမူ၀ါဒ ေၾကာင့္ အားလံုးရံႈးနိမ့္ျပီ။
          ျပည္သူက ၾကံ့ဖြတ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုသူတို႕နယ္ေျမတြင္ မျမင္လိုေၾကာင္းျပသခဲ့၏။
         အတိုက္အခံတို႕ရံႈးသည့္တိုင္ လည္းေကာင္းတို႕ရေသာမဲတို႕အား ေရတြက္လွ်င္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိ ၏။ ျပည္သူ႕ဆႏၵ ကိုသိဖို႕ၾကိဳးစားေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္ဖို႕အခ်ိန္တန္ျပီ။
 


ေကာင္းျမတ္သူ
မူ၀ါဒေရးရာဌာန

ပါတီဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္

          ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ သည္ ျပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာ သာ၀င္ျပိဳင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္မရွင္မွ ပါတီအားဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။
          ပါတီ၏ ဥကၠဌ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ မွ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္မွ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သည္။ ပါတီကိုယ္စားျပဳယွဥ္ျပိဳင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြး ေကာက္ ပြဲေကာင္မရွင္မွ ပါတီအား ဖ်က္သိမ္း ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလ အျဖစ္သာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရခဲ့ျပီး မဲမသမာမႈမ်ားေၾကာင့္ အႏိုင္ရစာ ရင္း တြင္ မပါ၀င္ခဲ့ပါ။ ပါတီဥကၠဌ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အရ ေရြးေကာက္ ပြဲရ လာဒ္ အား အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ပံုစံ (၁၉) အား လုံး၀လက္မွတ္ထိုးျခင္းမျပဳပဲ ဆက္လက္ရပ္တည္ သြား မည္ျဖစ္ သည္။
          ပါတီအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ပါတီမွ ထုပ္ျပန္ ေၾကျငာထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အ ထည္ေဖၚႏိုင္ေစ ေရးဆက္ လက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။