ပါတီအေျခခံဥပေဒ

ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္

ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
နိဒါန္း

          ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လြပ္လပ္ေရး ၊ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ လူ.အခြင့္အေရးတို.ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထြန္း ကားလာမွသာအမွန္တကယ္ ေခတ္မီဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္.အေလွ်ာက္ လူမ်ိဳးမေရြး ၊ က်ား-မ မေရြး ၊ ဘာသာမေရြး ၊ အသက္ၾကီးငယ္မေရြး ၊ ေနထိုင္ ရာေဒသမေရြး ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို.ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဒီမိုက ေရစီနည္းက်က်ေရြးခ်ယ္ထားသည္.အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုဖြဲ.စည္းတည္ေထာင္၍ မိမိတို.၏ေမြးရာပါ လူ.အခြင့္အေရးတို.ကိုအျပည္.အ၀ခံစားရရွိေစႏိုင္ျခင္းအက်ိဳးငွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္တသားတည္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မည္.ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ.အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ “ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္"ကိုဖြဲ.စည္းတည္ ေထာင္လိုက္သည္။

အခန္း (၁)

၁။   အမည္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

          ပါတီ၏အမည္မွာ " ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ " ျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ( Myanmar Democracy Congress ) ဟုေခၚတြင္ေစရမည္ ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကိုတည္ ေဆာက္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းအားျဖင့္သာ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေၾကာင္း ၊ ထို.အတြက္ မိမိတို. ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအားလံုးက စုရံုးတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္ေရး သည္လည္း မိမိတို.ႏိုင္ငံသားအားလံုး၌ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းေဖၚျပသည္ ။

၂။     အလံ

           အနီေရာင္ေအာက္ခံ၏ အလယ္တြင္ ေရႊေရာင္ေတာက္ပေသာ အရြယ္တူၾကယ္သံုးလံုးကို ညီညာ စြာတန္းစီ လွ်က္ေရးဆြဲထားသည္။ အနီေရာင္ေအာက္ခံသည္ ရဲရင့္တက္ၾကြေသာျမန္မာႏိုင္ငံကိုရည္ညႊန္း သည္။ ေရႊေရာင္ေတာက္ပေသာၾကယ္ သံုးလံုးသည္ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈတို.ကို ရည္ညႊန္းသည္။


အခန္း (၂)

၃။     ရည္ရြယ္ခ်က္

          (က)   ဒီမိုကေရစီအေရး ၊ လြတ္လပ္ေရး ၊ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင့္ လူ.အခြင့္အေရးတို.ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ
                   တြင္ထြန္းကားလာေစရန္။
          (ခ)     ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတိုင္းရင္းသားအားလံုး ႏိုင္ငံဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑ အသီးသီးတြင္ပါ၀င္လာ
                   ေစရန္။
          (ဂ)     ဒီမိုကေရစီ အေရးကိုယံုၾကည္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာပါတီ၀င္ အသစ္မ်ား တိုးပြားလာေစ
                   ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္။
          (ဃ)    ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ၏ ပါတီအဆင့္အားလံုးတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊အမ်ိဳသမီးမ်ား
                    တန္းတူပါ၀င္မႈရရွိေရးကိုေဆာင္ရြက္ရန္။
          (င)     ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သူ လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပူး
                   ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားေကာင္းလာေရးကိုေဆာင္ရြက္ရန္။

အခန္း (၃)

၄။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တည္ေနရာ

                ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ကရက္ ၏ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တည္ေနရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ၍သာ တည္ရွိရမည္။

၅။  ပါတီ၏စည္းရံုးေရးနယ္နမိတ္

                 ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ၏ စည္းရံုးေရးနယ္နမိတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီ၀င္ အေနအ ထားအရသတ္မွတ္ထားေသာ နယ္နမိတ္အတိုင္းျဖစ္သည္။

အခန္း (၄)


၆။ ပါတီ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၆-၁)          ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္သို.၀င္ေရာက္သူမ်ားသည္၊

         (က)   အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ သာသနာ.၀န္ထမ္း၊ ရူးသြပ္သူမ်ားမွအပ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည္.ျပီးသူျပည္
                  ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္းပါတီ၀င္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
         (ခ)    ပါတီ၀င္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ကရက္၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ မူ၀ါဒႏွင့္
                 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလက္ခံယံုၾကည္သူျဖစ္ရမည္။
         (ဂ)    အျခားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဖြဲ.စည္းထားသည္.ပါတီ၀င္မဟုတ္သူျဖစ္ရမည္။
         (ဃ)   အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

(၆-၂)          ပါတီ၀င္မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည္.စံုသူမ်ားကို လက္ခံရန္သတ္မွတ္ သည္။

          (က) ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးအခင္းမ်ားတြင္စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိျပီး၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္၏လုပ္ငန္း 
                 မ်ားတြင္အခ်ိန္ပိုင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုသူျဖစ္ရမည္။
          (ခ)   ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အၾကံဥာဏ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး
                 အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရံဖါရံခါ စာတမ္းမ်ားေရးျခင္း၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္လည္း
                 ေကာင္းပါ၀င္လိုသူျဖစ္ရမည္။

(၆-၃)         ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ၏ပါတီ၀င္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္ ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါ  
                ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မိမိေနထိုင္ရာ ျမိဳ.နယ္ေဒသရွိ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္
                ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္တာ၀န္ခံမွတဆင့္ေလွ်ာက္ထားရမည္။

           (က)  ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ၏သတ္မွတ္ထားသည္.ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကိုျဖည္.သြင္းျခင္း။
           (ခ)   ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ၏လက္ရွိပါတီ၀င္တစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ကိုရယူျခင္း။
           (ဂ)   ပါတီ၀င္မ်ား၏ သစၥာအဓိဌာန္ကို ဖတ္ရႈလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း။

(၆-၄)               ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္အဖြဲ.၀င္မ်ား၏ သစၥာအဓိဌာန္

            (၁)     ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလုပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚသစၥာရိွပါ မည္။
           
            (၂)        ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ၏ပါတီ၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္းသစၥာရွိပါမည္။

            (၃)       ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္၏ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္ နာပါမည္။

            (၄)        ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ၏တာ၀န္မ်ားကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ပါမည္။

            (၅)       ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အ စဥ္အျမဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။


အခန္း(၅)

၇။      ပါတီ၀င္မ်ားလိုက္နာရမည္.စည္းကမ္းမ်ား

                        ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ၏ပါတီ၀င္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုျပ ဌာန္းပါတည္။

             (က)     ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္၏ ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ဤပါတီ၏ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း  ဥပေဒတြင္ေဖၚျပထားသည္. ရည္ရြယ္ခ်က္၊မူ၀ါဒလမ္းစဥ္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာရမည္။
             (ခ)       ၀ါဒစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲကင္းရမည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုေရွာင္က်ဥ္ရမည္။
            (ဂ)      ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ကသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္.ပါတီေၾကးကိုေပးေဆာင္ရ မည္။
             (ဃ)     အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။
             (င)      ပါတီ၀င္မ်ားလိုက္နာရမည္. အခ်က္မ်ားကို ပါတီညီလာခံႏွင့္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္အ ဖြဲ.မွလိုအပ္သလိုသတ္မွတ္မည္။

အခန္း (၆)

၈။     ဖြဲ.စည္းပံု

             ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ရက္ ၏ဖြဲ.စည္းပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းသတ္မွတ္သည္။

          (က)     အေျခခံပါတီ ( ေက်းရြာ သို.မဟုတ္ ရပ္ကြက္ )။
          (ခ)      ျမိဳ.နယ္ပါတီ။
          (ဂ)      တိုင္းပါတီ။
          (ဃ)     ဗဟိုေကာ္မတီ။
          (င)      ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္။
          (စ)      ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံ။

အခန္း (၇)

၉။     အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲမ်ား။

               ေက်းရြာေျခခံပါတီ၊ ရပ္ကြက္ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.ကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ.စည္းႏိုင္ သည္။
        ၁။     ဥကၠဌ
        ၂။     ဒု-ဥကၠဌ
        ၃။     အတြင္းေရးမႈး
        ၄။     တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈး
        ၅။     ဘ႑ာေရးမႈး ႏွင့္
        ၆။     အမႈေဆာင္ (၆)ဦး

၁၀။     ျမိဳ.နယ္ပါတီ

               ျမိဳ.နယ္ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ.စည္းႏိုင္သည္။

        ၁။ ဥကၠဌ
        ၂။ ဒု-ဥကၠဌ
        ၃။ အတြင္းေရးမႈး
        ၄။ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈး
        ၅။ ဘ႑ာေရးမႈး ႏွင့္
        ၆။ အမႈေဆာင္ (၈)ဦး

၁၁။     တိုင္း သို.မဟုတ္ ျပည္နယ္ပါတီ

              တိုင္း သို.မဟုတ္ ျပည္နယ္ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.ကိုေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ.စည္းႏိုင္သည္။

        ၁။ ဥကၠဌ
        ၂။ ဒု-ဥကၠဌ
        ၃။ အတြင္းေရးမႈး
        ၄။ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈး
        ၅။ ဘ႑ာေရးမႈး ႏွင့္
        ၆။ အမႈေဆာင္ (၁၀)ဦး

၁၂။     ပါတီဌာနခ်ဳပ္

               ပါတီဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.ကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ.စည္းႏိုင္သည္။

        ၁။ ဥကၠဌ
        ၂။ ဒု-ဥကၠဌ
        ၃။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး
        ၄။ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး (၁)
        ၅။ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး (၂)
        ၆။ ဘ႑ာေရးမႈး ႏွင့္
        ၇။ အမႈေဆာင္ (၁၁) ဦး

၁၃။     ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္


        (က)     အေျခခံပါတီတြင္ ပါတီ၀င္ (၅) ဦးမွ (၁၅၀) ဦးထိရွိလွ်င္ ျမိဳ.နယ္ညီလာခံသို. ညီလာခံ ကိုယ္
                   စားလွယ္(၅)ဦး၊ အကယ္၍ (၁၅၀) ထက္ပိုလွ်င္ အပို (၅၀) ျပည့္တိုင္း ေနာက္ထပ္ညီလာခံ
                   ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက် ထပ္မံေရြးခြင့္ရွိသည္။

        (ခ)      ျမိဳ.နယ္ပါတီတြင္ ပါတီ၀င္ (၅၀၀) မွ ( ၁၀၀၀) အထိရွိလွ်င္ တိုင္း သို.မဟုတ္ ျပည္နယ္ညီ
                   လာခံသို. ကိုယ္စားလွယ္(၁၀) ဦး၊ အကယ္၍ (၁၀၀၀) ထက္ပိုလွ်င္ အပို (၅၀၀)တိုးတိုင္း
                  ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦးက် ထပ္မံေရြးခြင့္ရွိသည္။
        
        (ဂ)     တိုင္း သို.မဟုတ္ ျပည္နယ္ပါတီတြင္ ပါတီ၀င္ (၅၀၀) မွ ( ၁၀၀၀ ) အထိရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံလံုး
                  ဆိုင္ရာညီလာခံသို. ကိုယ္စာလွယ္(၅) ဦး၊ အကယ္၍ (၁၀၀၀ ) ထက္ပိုလွ်င္ အပို (၁၀၀၀)
                  အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးက် ထပ္မံေရြးခြင့္ရွိသည္။

၁၄။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း

                     ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ ၏ အဆင့္အဆင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ အရေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည္။ အနည္းစုက အမ်ားစုကိုနာခံရမည္။ ပါတီ၀င္တစ္ဦးျခင္းသည္လည္း ေကာင္းပါတီတစ္ရပ္လံုးသည္လည္းေကာင္း ဗဟိုေကာ္မတီကို နာခ့ရမည္။ ညီလာခံမ်ားတြင္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသာမဲေပးႏိုင္သည္။

၁၅။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံ

        (က)     ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံသည္ ပါတီ၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ျဖစ္သည္။
          (ခ)      ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံအား (၄) ႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္ေခၚယူက်င္းပရမည္။
          (ဂ)      ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံကို ဗဟိုေကာ္မတီက ေခၚယူရမည္။

အခန္း (၈)

၁၆။ ဗဟိုေကာ္မတီ

        (က)     ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ညီလာခံတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားအျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္အဖြဲ.ျဖစ္သည္။
        (ခ)      ဗဟိုေကာ္မတီအာ ပါတီညီလာခံမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ.စည္ ရမည္။
        (ဂ)      ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကို ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ.စည္းရမည္။
        (ဃ)     ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ပါတီညီလာခံမွခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္
                   မ်ားကိုတာ၀န္ခံအေကာ္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရမည္။
        (င)      ပါတီဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို (၆) လတစ္ၾကိမ္ေခၚယူရမည္။
        (စ)      ပါတီ၏မူ၀ါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း
                  ကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္၊ ျပင္ဆင္ျဖည္.စြက္ရန္လိုအပ္ပါက ဗဟိုေကာ္မတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္း
                  အေ၀းကေရးဆြဲျပင္ဆင္ ျဖည္.စြက္ႏိုင္သည္။ ယင္းေရးဆြဲခ်က၊္ ျပင္ဆင္ျဖည္.စြက္ခ်က္မ်ား
                  ကိုအနီးကပ္ဆံုးပါတီညီလာခံသို.တင္သြင္းအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

အခန္း (၉)

၁၇။ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ


        (က)     ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လိုက္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား
                   ထဲမွဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ဗဟိုေကာ္မတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀း
                   တြင္ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးရမည္။
        (ခ)       ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကအပ္ႏွင္းေသာအ
                   ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုဦးစီဒအေကာင္အထည္ေဖၚရမည္။
        (ဂ)      ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀ကို (၃)လတစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပရမည္။

၁၈။     ဥကၠဌ

        (က)     ဥကၠဌသည္ ပါတီ၏အျမင့္ဆံုးႏွင့္တာ၀န္အရွိဆံုးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။
        (ခ)      ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား တာ၀န္ယူဦးစီးကြပ္ ကဲရမည္။
        (ဂ)      ပါတီဖြဲ.စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေပးရမည္။
        (ဃ)     ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းတုိ.တြင္ သဘာပတိ အျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၉။     ဒု-ဥကၠဌ

        (က)     ဒု-ဥကၠဌသည္ ပါတီ၏ ဒုတိယအျမင့္ဆံုးႏွင့္ ဒုတိယတာ၀န္အရွိဆံုးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။
        (ခ)      အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဥကၠဌသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုမထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္.ကာ
                  လမ်ားတြင္ ဒု-ဥကၠဌ သည္ဥကၠဌ၏တာ၀န္မ်ားကိုတမ္းေဆာင္ရမည္။
        (ဂ)      ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးသံုးစြဲမႈကို ဒု-ဥကၠဌ
                  ဥကၠ ႏွင့္ညွိႏွိင္းရမည္။
        (ဃ)     ဥကၠဌ ႏွင့္ခြဲေ၀သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို တာ၀န္ယူေခါင္းေဆာင္ ရမည္။

၂၀။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး

        (က)     အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးသည္ ပါတီတစ္ရပ္လံုး၏လုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္လည္ပတ္ေနေရးအ
                   တြက္အနီးကပ္ၾကီးၾကပ္ရမည္။
        (ခ)      အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးသည္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတို.၏
                  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္ညႊန္တို.ကိုထုပ္ျပန္ရမည္။
        (ဂ)      ဥကၠဌ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္း
                  အေ၀းကိုေခၚယူရမည္။
        (ဃ)     ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာ္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတို.တြင္အ
                  ေထြေထြအတြင္းေရးမႈးသည္ အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၂၁။     တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးမ်ား

          (က)     တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အေထြေထြအ
                     တြင္းေရးမႈးကတာ၀န္ေပးလာပါကပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေရး
                     တြင္ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္။
           (ခ)      အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား မထမ္း
                     ေဆာင္ႏိုင္သည့္ကာလတြင္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈးမ်ားကအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးတာ
                    ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရမည္။

၂၂။     ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား

          (က)    ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ပါတီ၏လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ.စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟိုလုပ္
                   ငန္းေကာ္မတီမ်ားကိုလိုအပ္သလိုဖြဲ.စည္းရမည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုျခင္းစီကို ဗဟို
                   အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦး စီကဦးေဆာင္ရမည္။

          (ခ)     ဗဟိုေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအတြက္ပါတီ
                   ၀င္မ်ားအတြင္းမွသင့္ေတာ္သည္.ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျပီး၊ အဖြဲ.၀င္အျဖစ္တာ၀န္ေပးရမည္။

အခန္း (၁၀)
၂၃။            ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္၏ အလံေတာ္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ.ကိုလည္း ပါတီအ ဆင့္ဆင့္တြင္ ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္၊ ျမိဳ.နယ္၊ တိုင္း / ျပည္နယ္၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို ဖြဲ. စည္းသကဲ.သိုအလားတူဖြဲ.စည္းရမည္။

၂၄။                ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္၏ အလံေတာ္ေအာက္တြင္ လူငယ္အဖြဲ.ကိုလည္း ပါတီအ ဆင့္ဆင့္တြင္ ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္၊ ျမိဳ.နယ္၊ တိုင္း / ျပည္နယ္၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို ဖြဲ. စည္းသကဲ.သိုအလားတူဖြဲ.စည္းရမည္။

၂၅။         ပါတီ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ.မ်ားတြင္ အထက္ေအာက္ဆက္စပ္မႈႏွင့္ ပါတီ၊ အမ်ိဳးသ မီးႏွင့္လူငယ္အဖြဲ.မ်ားဆက္စပ္မႈရွိေစရန္အမႈေဆာင္အဖြဲ.ကိုေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ.စည္ရမည္။

        (က)   ပါတီဌာနခ်ဳပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.( Central Executive Committee ) + တိုင္း / ျပည္နယ္ပါတီ
                 ဥကၠဌမ်ား + အမ်ိဳးသမီးဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠဌ + လူငယ္ဌာနခ်ဳပ္ဥကၠဌ။

        (ခ)     တိုင္း / ျပည္နယ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ.
                  တိုင္း / ျပည္နယ္ပါတီအမႈေဆာင္အဖြဲ.တြင္ တိုင္း / ျပည္နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ. +
                 အမ်ိဳးသမီးတိုင္း / ျပည္နယ္ဥကၠဌ + ျမိဳနယ္ပါတီ ဥကၠဌမ်ား + လူငယ္တိုင္း / ျပည္နယ္ ဥကၠ ဌ။

        (ဂ)   ျမိဳနယ္ပါတီအမႈေဆာင္အဖြဲ.
               ျမိဳနယ္ပါတီအမႈေဆာင္အဖြဲ.တြင္ ျမိဳနယ္ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ. + ေက်းရြာ / ရပ္ကြက္ ပါ
               တီဥကၠဌမ်ား + အမ်ိဳးသမီး ျမိဳနယ္ဥကၠဌ + လူငယ္ျမိဳနယ္ဥကၠဌ။

        (ဃ)  ေက်းရြာ / ရပ္ကြက္ ပါတီ အမႈေဆာင္အဖြဲ.။
                ေက်းရြာ / ရပ္ကြက္အမႈေဆာင္အဖြဲ.တြင္ ေက်းရြာ / ရပ္ကြက္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ. +
                အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာ / ရပ္ကြက္ ဥကၠ + လူငယ္ ေက်းရြာ / ရပ္ကြက္ဥကၠဌ။

၂၆။   အမ်ိဳးသမီးဌာနခ်ဳပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.


        (က)   အမ်ိဳးသမီးဌာနခ်ဳပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.တြင္ အမ်ိဳးသမီးဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ. +
                  အမ်ိဳးသမီး တိုင္း / ျပည္နယ္ ဥကၠဌမ်ား။

          (ခ)   အမ်ိဳးသမီး တိုင္း / ျပည္နယ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ တြင္ အမ်ိဳးသမီး တိုင္း / ျပည္နယ္အလုပ္အမႈ
                 ေဆာင္အဖြဲ. + အမ်ိဳးသမီး ျမိဳနယ္ဥကၠဌမ်ား။

          (ဂ)  အမ်ိဳးသမီး ျမိဳ.နယ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ.တြင္ အမ်ိဳးသမီ ျမိဳနယ္အမႈေဆာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အ
                ဖြဲ. + အမ်ိဳးသမီးေက်းရြာ / ရပ္ကြက္ဥကၠဌမ်ား။

၂၇။  လူငယ္ဌာနခ်ဳပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.

        (က) လူငယ္ဌာနခ်ဳပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.တြင္ လူငယ္ဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ. +  တိုင္း / ျပည္
               နယ္လူငယ္ဥကၠဌမ်ား။

        (ခ) လူငယ္တိုင္း / ျပည္နယ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ.တြင္ လူငယ္ တိုင္း / ျပည္နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ +
              ျမိဳနယ္လူငယ္ဥကၠဌမ်ား။

        (ဂ) လူငယ္ျမိဳ.နယ္အမႈေဆာင္အဖြဲ.တြင္ လူငယ္ျမိဳနယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ. +ေက်းရြာ / ရပ္
              ကြက္လူငယ္ဥကၠဌမ်ား။

အခန္း (၁၁)


၂၈။ အေရးယူျခင္း

        (က)   ပါတီ၀င္တိုင္းသည္ ပါတီ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္ပ်က္
                ကြက္ပါက သတိေပးျခင္း၊ ပါတီတာ၀န္မွရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွထုပ္ပယ္ျခင္းအထိ
                ပါတီကအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္။

        (ခ)    ပါတီ၀င္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းကို သင့္ေတာ္သည္.အဖြဲ.၀င္ဦးေရအား
                ေကာ္မတီကသတ္မွတ္ျပီး ခံုအဖြဲ.ျဖင့္စနစ္တက်စစ္ေဆးမည္။

        (ဂ)   အေရးယူအျပစ္ေပးခံရသူသည္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီထံ အယူခံတင္သြင္းႏိုင္သည္။

၂၉။  အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
        (က)   ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ကိုစတင္တည္ေထာင္သူမ်ားအား ပါတီကိုတည္ေထာင္ေမြးဖြားသူ
                 မ်ားအျဖစ္ စာအားျဖင့္ေရးသားသတ္မွတ္ကာ အစဥ္အေလးအျမတ္ျပဳရမည္။
        (ခ)    ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္မွ ႏုပ္ထြက္လိုသူမ်ားသည္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၏ အလွ်ဥ္းသင္းသ
                လိုစီမံေပးသည္.ရံုးစနစ္အရ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ျပီး မည္သည့္အေၾကာင္းအားျဖင့္ႏႈပ္ထြက္
                သည္ျဖစ္ေစ၄င္းႏႈတ္ထြက္သူအား ပါတီတြင္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခ့ဲသမွ်အတြက္ေလးစား အသိ
                အမွတ္ျပဳေၾကာင္းစာအားျဖင့္ ေရးသားသတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။
အခန္း (၁၂ )
၃၀။   ပါတီဖြဲ.စည္းပံုဥပေဒကိုျပင္ဆင္ျခင္း
        (က)   ပါတီ၏ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္ျဖည္.စြက္၊ ေျပာင္းလဲ၊ အသစ္အစားထိုး
                 ရန္လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံၾကီးတြင္အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
        (ခ)    ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံသို.တက္ေရာက္သည္.ကိုယ္စားလွယ္ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၏သ
                 ေဘာတူညီခ်က္ရမွသာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ျဖည္.စြက္၊ ေျပာင္းလဲ၊ အ
                စားထိုးျခင္းတို.ကိုလုပ္ရမည္။