Friday, August 19, 2011

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္းအားၾကိဳဆို

.

ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီမွ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေစေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း  ၃၁-၀၇-၂၀၁၀ ေန.စြဲျဖင့္ ယခုပါတီ၏ ဘေလာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။(ေအာက္တြင္ျပန္ လည္ေဖၚျပထားပါသည္)

ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ဆိုျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသံုးမ၀င္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ထို.အတူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပဌန္းႏိုင္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရ၏။ သို.အတြက္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို. အျမဲ တန္း အားစိုက္ၾကိဳးပမ္းခဲ့၏။

ယခုရလာဒ္မ်ားကို ၾကည့္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားအား ျပည္သူေထာက္ခံမႈပို မိုရရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ မိပါသည္။ ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈမရပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို.ဘာမွ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ တိုက္ပြဲ၀င္ရသည္လည္းရွိ၏။ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ရသည္လည္း ရွိ၏။ တိုင္းျပည္အာဏာ ကိုရေအာင္ယူရသည္လည္းရွိ၏။ လိုရင္းကေတာ့ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ တိုးတက္ ေစရးပဲျဖစ္သည္။

မည္သို.ပင္ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို မိမိတို.ပါတီမွေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိုက္ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားမွ ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ားကို ၾကိဳဆိုအပ္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ တိက်ေသခ်ာ ေသာ မူ၀ါဒ မ်ားကိုခ်မွတ္ေပးသည္. အစိုးရမင္းမ်ားကိုလည္း ေက်ဇူး အထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဤေနရာမွ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ယခုထုပ္ျပန္သည့္ဥပေဒသည္ သက္တမ္း ၆ လမွ်သာ ရွိပါသျဖင့္ ထိုဥပေဒ အား ယခုထက္ပိုမို သက္တမ္း ရွည္ၾကာစြာ သက္တမ္းတိုးႏွိင္မွ ျပည္ပေရာက္ ျပည္သူမ်ား ပိုမို အက်ိဳးမ်ားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ သက္တမ္းပိုမိုတိုးေပးပါရန္လည္း အစိုးရမင္းမ်ားအားပန္ၾကား အပ္ပါသည္။ ၎ အျပင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျမန္ဆန္စြာ ထုပ္ယူခြင့္၊ လြယ္ကူစြာသက္တမ္းတိုးခြင့္၊ မိမိတို. ရွာေဖြရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူခြင့္၊ တိုင္းျပည္တြင္းသို.လြတ္လပ္စြာေငြလႊဲခြင့္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ခြင့္၊ စသည္ျဖင့္ ေသာ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုတိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္လည္း ဆက္လက္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

.

Saturday, July 31, 2010

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးၾကိဳးပမ္းမည္ႏိုင္ငံတကာေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရးၾကိဳးပမ္းသြားမည္

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေရးကိစၥအတြက္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သ မားမ်ားမွာ (၃)သန္းေက်ာ္ခန္႕ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းသိရွိရျပီး ၉၀%မွာလုပ္ငန္း ခြင္ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမဲတန္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနတြင္ သာလႈပ္ ရွားရံုးကန္ေနရသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေနျဖင့္ ေကာက္ယူရရွိေသာစစ္တမ္းမ်ား အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

-သံရံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ရံုးမ်ားတြင္အခြန္ေဆာင္ရမႈမွကင္းလြတ္ခြင့္။
-ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္လြတ္လပ္စြာသက္တမ္းတိုးခြင့္၊လဲလွယ္ခြင့္။

-မိမိရွာေဖြရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူခြင့္။
 -မိသားစုထံသို႕လြတ္လပ္စြာေငြလႊဲခြင့္။


ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအ တြက္က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာသံုးစြဲၾကရသည္။ ထိုသို႕သြားေရာက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အကုန္အက် ခံၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕တတ္ႏိုင္သူမ်ား သည္လည္း ေငြလံုးေငြရင္း ေပးေခ် ျခင္းျဖင့္ အ ကုန္ ခံၾကသကဲ့သို႕ အခ်ိဳ႕သည္အရစ္က်ျဖင့္၎၊ သက္ဆိုင္ ရာလုပ္ ငန္းခြင္ တြင္ႏွစ္အကန္႕အ သတ္ျဖင့္လုပ္ခ နည္းပါးစြာယူ၍ လုပ္အား ျဖင့္၎ ေပးဆပ္ၾကရပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေလ့လာသိရွိမိသမွ် ႏိုင္ငံတကာတြင္အလုပ္ရွာေဖြ ရင္း ဘ၀ပ်က္သြားသူမ်ားစြာတို႕အေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရွိရ၏။ ဘ၀ပ်က္ပံု ပ်က္နည္းမ်ား မ်ိဳးစံုေအာင္ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၏ အား နည္းခ်က္ ေၾကာင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘ၀မပ်က္သင့္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕က ခံယူပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာသို႕သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားသည္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ေဒၚလာေငြ ၃၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ အထိ ကုန္က်စရိတ္ ရွိရသည္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းပါမွ၂ႏွစ္အ တြင္းရင္းစားျပန္ရေသာပမာဏျဖစ္၏။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္း မေကာင္းသူတို႕မွာ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ လုပ္အားေပးဆပ္ရတတ္ ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သံရံုးသို႕အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းကေတာ့ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ အခြန္မေပးႏိုင္၍ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း မတိုးႏိုင္ျဖစ္ျပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ရသူမ်ား အေရအတြက္သည္လည္း လြန္ စြာမ်ားျပားလာသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာမ်ားမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားခံယူေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားျဖစ္၏။ ထို အခါေယာက်္ားက ႏိုင္ငံျခားသား၊ ရန္ကုန္ ရွိမိန္းမက ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျပီး ရႈပ္ေထြးေသာ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားပါ ၀င္ေရာက္လာၾကေတာ့ သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ ယူျခင္းတိက်စြာ မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံသား ခံယူျပီးျဖစ္ သည္ဟုသိရပါသည္။ စကၤာ ပူသည္ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အ လုပ္အ ကိုင္ အတည္တက် ရွိသူမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံသားေပးေလ့ရွိသျဖင့္ တိုင္း ျပည္အ တြက္ ပညာ တတ္ မ်ား ဆံုးရံႈးေနသည္မွာလည္း စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာျဖစ္ ၏။
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးမႈ ၾကန္႕ၾကာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္ႏွင့္ျပန္လာေသာအလုပ္သမားမ်ား ခြင့္ရက္ ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ ငန္း ခြင္ အခ်ိန္မီမျပန္ႏိုင္ ျဖစ္ျပီးအလုပ္ျပဳတ္ကာ ဘ၀ပ်က္ရသည္ မ်ား လြန္စြာမ်ား ျပားလွျပီျဖစ္ပါသည္။
ကမာၻ႕စီးပြားပ်က္ ကပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေန၍ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ပင္ပန္းဆင္းရဲေသာ၊ လစာေငြအလြန္နည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေလ့ရွိသျဖင့္ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မွ်တေအာင္ အလြန္ခ်ိဳးျခံစြာ သံုးစြဲရေလ့ ရွိပါ သည္။
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆျဖစ္လွ်င္ေသာ္၎၊ က်န္းမာေရးကိစၥ မ်ားျဖစ္လွ်င္ေသာ္၎၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္လွ်င္ ေသာ္၎ မိမိရွာေဖြသမွ် ကုန္ဆံုး၍ ဒုကၡမ်ိဳးစံုေရာက္ၾကရ၏။
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းမတိုးႏိုင္၍ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတို႕ တြင္ တရားမ၀င္ေနထိုင္မႈမ်ားျပားလာျခင္း တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းတို႕ကလည္း ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာက်ဆင္းေစ၏။ ျပည္ပတြင္အ လုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ား၏ အေရအတြက္သည္ လွ်င္ျမန္စြာမ်ားျပားလာ၏။ အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ ခံစားရေသာ ဒုကၡမ်ား ပိုမို၍ မ်ားျပားလာ သည္ကို လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေလ့လာသိရွိရပါသည္။
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ခံစားေနရေသာဒုကၡမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ထိေရာက္စြာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ပ ေရာက္ျမန္မာမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ေပးပို႕မႈတို႕ကၾကီးမားေသာ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္း မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရံု ဆႏၵသ ေဘာထားမ်ားေကာက္ခံ၍ တင္ျပရံုထက္ ပိုမိုေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ သိသာ သည္႕ရလာဒ္မ်ား အမွန္တ ကယ္ေပၚ ေပါက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈစာမ်က္ႏွာ တြင္ သေဘာထားမ်ားေပးပို႕ျခင္း၊ အီးေမးျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ရန္ကုန္ရွိကၽြႏ္ုပ္ တို၏ပါတီရံုးခန္းသိုျဖစ္ေစသေဘာထားမ်ားေပးပိုအားျဖည့္ျခင္း ျဖင့္ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရး ပိုမိုထိ ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ ခံမႈႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ရရွိမွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ရဲ၀ံ့စြာတိုက္ပဲြ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေကာင္းျမတ္သူ
(မူ၀ါဒေရးရာဌာန)
ေမး။ ။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား။

ေျဖ။ ။အခြန္ေငြ မေကာက္ခံပဲတိုင္းျပည္အတြက္ ဘာမွလုပ္လို႕မရပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သံရံုးတြင္ေသာ္ ၎၊ သံရံုးတြင္အခြန္မေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျပည္တြင္းအခြန္ရံုးမ်ား၌ တာ၀န္ ေက် ၁၀ % အခြန္အား ႏိုင္ငံျခား ေငြ ျဖင့္ မျဖစ္မေနအခြန္ေဆာင္ ခိုင္း ေစျခင္း ကိုတိုက္ ဖ်က္ လိုျခင္းသာ လွ်င္ျဖစ္၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ မူ၀ါဒတစ္ခုကိုခ်မွတ္သည့္အခါ ေရွ႕ေနာက္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ ရလာဒ္ႏွင့္ ေပးဆပ္ရမႈ တို႕ကိုပါထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈျပဳပါသည္။ ဥပေဒေၾကာင္း အရမွန္ကန္မႈ၊ သဘာ၀ေၾကာင္းအရ မွန္ကန္မႈ၊ လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ထင္ ဟပ္ ႏိုင္မႈမ်ားအား လံုးကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္။ ။ ျပည္ပပို႕ကုန္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရတိုင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္တို႕အား အ ခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း ၊ အျခားေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပး ျခင္း ကိုလုပ္ ေလ့ရွိၾက၏။ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း ထို႕အတူျဖစ္ ၏။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာ ေရာက္ေရး၊ စက္မႈလက္ မႈ လုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္အားလံုးတို႕တြင္ျဖစ္သည္။
 န-၀-တ လက္ထက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈမ်ား ကိုဆြဲေဆာင္ သည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ၃ ႏွစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ ၏။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွရေသာ အျမတ္ေငြကို ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလွ်င္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီသက္တမ္းတိုးေပး၏။ ထို႕ ေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕သည့္ၾကားထဲက လာေရာက္ရင္းႏွီး မႈ ျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေငြရွာေဖြေပးေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ႏိုင္ငံ သားမ်ားကိုေတာ့မည္သို႕သေဘာထားမည္လဲ။ စရိတ္ၾကီးမားစြာ အ လုပ္သြားလုပ္သူမ်ား စရိတ္မွ မေၾကခင္ အခြန္လည္းေကာက္မည္ ဆိုေတာ့ မလြန္ေပဘူးလား။

အရွိတရားအရ တိုင္းတာရလွ်င္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ေန ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ မိသားစုထံသို႕ေငြ လႊဲ ႏိုင္ေရး သာလွ်င္ျဖစ္၏။ ထိုေငြအားလံုးက တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ သာ လွ်င္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ ေပးျခင္းမူ၀ါဒမ်ား ေၾကာင့္ လူတစ္သန္းတြင္ ၁၀ % ဒုကၡေရာက္မည္ ဆိုလွ်င္ လူတစ္သိန္းဒုကၡေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းသေဘာ အရ ၁၀% ဆိုသည္မွာ မမ်ားလွ ေသာ္ လည္း လူ ၁၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ သူတို႕၏ မိသားစုမ်ားဒုကၡ ေရာက္ရမည္ဆိုျခင္းမွာ အလြန္မ်ားျပား ေသာပ မာ ဏ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားအခြန္ ေဆာင္ေနရေသာ္လည္း ၎ တို႕၏ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘာမွ်ေဆာင္ရြက္ ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ သည္ကို ျပီးခဲ့ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား အရ ေလ့ လာ သိ ရွိတြက္ခ်က္ျပီးျဖစ္ပါသည္။


ေကာင္းျမတ္သူ
(မူ၀ါဒေရးရာဌာန)

Wednesday, August 17, 2011

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္မူ၀ါဒ

.


ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းရဲ. လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထြက္ရွိမႈပမာဏ ဟာ မီဂါ၀ပ္ တစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လို.ဆိုတဲ့အတြက္ ညဴကလီးယား ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အလံုး ၂၀ ရဲ့ပမာဏနဲ.ညီမွ်ပါတယ္။ အခ်ိဳ.ေသာ အလတ္စားညဴဓါတ္ေပါင္းဖို တစ္လံုးဟာ မီဂါ၀ပ္ ၅၀၀ ထြက္ျပီး အၾကီးစားေတြကေတာ့ မီဂါ၀ပ္ ၁၀၀၀ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ညဴဓါတ္ေပါင္းဖိုတစ္လံုးရဲ့ကုန္က်စရိတ္က တစ္ လံုး ကိုေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ တစ္ေထာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻမွာ ညဴ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အလံုး ၂၀ ေလာက္ပိုင္တဲ့ႏိုင္ငံဆိုတာ ခပ္ရွားရွားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ( ေနာက္ဆက္တြဲမွာ ကမာၻ.ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုစာရင္းကိုေဖၚျပထားပါတယ္)

ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္ဖို. ၁၀ ႏွစ္ခန္.အခ်ိန္ယူရျပီး ဂ်ပန္ရဲ့ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားကေတာ့ လ ၄၀ ခန္.သာၾကာတယ္လို.ဆိုပါတယ္။ ကမာၻမွာ အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာပိုင္ဆိုင္သူက ဂ်ပန္ျဖစ္ပါတယ္။

ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုတစ္ရံုရဲ့တန္ဖိုးဟာ ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္တန္တယ္ဆိုလို. ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ ပိုက္ျပီး ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုတစ္ရံုကို ကမာၻပတ္ျပီး၀ယ္လို.ဘယ္သူမွေရာင္းမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းပညာဆိုတာ ပိုက္ဆံေပးတိုင္းရတာမဟုတ္ပါဘူး။

ကမာၻမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအတြက္ ရာခိုင္ႏႈံးအမ်ားဆံုးအသံုးျပဳတဲ့စြမ္းအင္က ေက်ာက္မီးေသြးျဖစ္ပါတယ္ ေအာက္မွာ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳမႈပမာဏနဲ. ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္အမ်ားဆံုး ထုပ္လုပ္ တဲ့တိုင္းျပည္မ်ားစာရင္းကိုေတြ.ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစြဲမႈဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာရင္းေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို.တိုင္းျပည္ရဲ့ လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္မႈအတြက္ ဘယ္စြမ္းအင္ကို အသံုျပဳၾကမလဲဆိုတာကိုစဥ္းစားၾကဖို.ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာင္ျမန္မာျပည္က ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္စက္ ရံုတစ္ရံုတည္ေဆာက္မဲစီမံကိန္းကို သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ထိခိုက္တယ္ဆိုျပီး ကန္.ကြက္ေနမႈမ်ားရွိၾကပါ တယ္။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံၾကီးမ်ားဟာ မိမိတို. အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို သာအဓိကထားျပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတာကို ျမန္မာျပည္မွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူလူငယ္မ်ား ပါးနပ္ၾကဖို.ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို မၾကည့္ပဲ သူမ်ားေအာ္တိုင္းလိုက္ေအာ္ေနလို.မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။


Coal & Electricity ကမာၻ.လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္မႈရဲ့ ၄၁ % ကိုေက်ာက္မီးေသြးကထုတ္လုပ္ပါတယ္

Total World Electricity Generation by Fuel (2006)

Source: IEA 2008
*Other includes solar, wind, combustible renewables, geothermal & waste
Modern life is unimaginable without electricity. It lights houses, buildings, streets, provides domestic and industrial heat, and powers most equipment used in homes, offices and machinery in factories. Improving access to electricity worldwide is critical to alleviating poverty.
Coal plays a vital role in electricity generation worldwide. Coal-fired power plants currently fuel 41% of global electricity. In some countries, coal fuels a higher percentage of electricity.
Coal in Electricity Generation ကမာၻ.ႏိုင္ငံၾကီးေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖို.အတြက္ အသံေကာင္းဟစ္ေနေပမဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးကို အလြန္အကၽြံသံုးစြဲ ေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္
South Africa 93%    Poland 92%     PR China 79%
Australia 77%    Kazakhstan 70%      India 69%
Israel 63%    Czech Rep 60%     Morocco 55%
Greece 52%    USA 49%    Germany 46%
Source: IEA 2010
The importance of coal to electricity generation worldwide is set to continue, with coal fuelling 44% of global electricity in 2030.(ေက်ာက္မီးေသြးထုပ္လုပ္မႈနဲ.သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာေဆာင္းပါးကို သီးသန္.တင္ျပသြားမယ္ျဖစ္ပါတယ္)

ဂ်ပန္မွာ လွ်ပ္စစ္ရဖို. ညဴစြမ္းအင္သံုးရာကေန စက္ရံုေပါက္ကြဲေတာ့ ေရဒီယိုသတိၾကြမႈကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးသာ မက တစ္ကမာၻလံုးက ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ စက္ရံုပတ္၀န္းက်င္ေရပိုက္နက္ က ငါးေတြဆို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စားသံုးဖို.မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတစ္ပြင့္ရဲ့တန္ဖိုးကိုနားလည္ႏိုင္ၾကဖို.ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးတစ္ပြင့္ရဖို.အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေပးဆပ္ရသလဲဆိုတာ ကိုဆိုလို ခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻမွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကစတာၾကာျပီျဖစ္ေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အခုမွ စရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ပထမဆံုးေသာစက္မႈေတာ္လွန္ေရးအစလို.ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို.ဟာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကိုသာ ေတာ္လွန္ေရးအသြင္နဲ.သြားရမွာမဟုတ္ပဲ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေရး ကိုလည္းေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္အသြင္နဲ.ခ်ီတက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းမွာ အထိအခိုက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးရဲ့တန္ဖိုးကို ငါးရွာ၊ ဖါးရွာ၊ ငါးရွဥ့္ရွာတဲ့အဆင့္ေလာက္ပဲတန္ဖိုးထားမယ္ဆိုရင္ နိမ့္က်တဲ့အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးဟာ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏိုင္ မယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္လုပ္ေပး ရာကမာၻ.စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ၾကီးျဖစ္ေနပါျပီ။

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းက လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏဟာ လက္ရွိ မေလးရွားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး ရဲ့လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈပမာဏနဲ.ညီမွ်ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမစ္ဆံုတစ္ခုတည္းက ထြက္ႏုိင္မဲ့ပမာဏကိုဆိုလိုတာပါ။ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏေတြမပါ၀င္ေသးပါဘူး။

ကၽြႏ္ုပ္တို. တိုက္ဖ်က္ရမွာက ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကိုမဟုတ္ပဲ လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္မႈက ထြက္လာမယ့္ေဘး ထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကိုဘယ္လိုကာကြယ္မလဲဆိုတာကို ဦးစားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မီဂါ၀ပ္ တစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရဖို.အတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးက သစ္ေတာေတြကို ထင္းဆိုက္ျပီး လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္တာေတာင္မရႏိုင္ပါဘူး။

ကၽြႏ္ုပ္တို.ေတာင္းဆိုရမွာက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းက ရလာမယ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခ၀င္ေငြေတြကို ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး ထိန္းသိမ္းဖို.အတြက္ ဘယ္ေလာက္က်ခံသံုးစြဲမလဲဆိုတာကိုျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံအကုန္မခံႏိုင္လို. အင္းေလးကန္ၾကီး တိမ္ေကာေနတာကိုေတာင္ မနဲျပင္ဆင္ေနရတယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ ကိုထိန္းသိမ္းဖို.အတြက္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္နဲ.ခ်ိျပီးသံုးစြဲရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမစ္ဆံုကလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားတရုတ္ ကိုေရာင္းမယ္ဆိုရင္လည္း ပိုက္ဆံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္နဲ.ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈလည္း အလြန္တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုသံုးစြဲမယ့္ျပည္သူေတြဟာ လည္း တရုတ္ျပည္သူေတြျဖစ္လို. ျမန္မာနဲ.တရုတ္နယ္နမိတ္ထိစပ္ေနတဲ့ တရုတ္ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို လာမဲ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေက်းဇူးတင္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္တဲ့အေလွ်ာက္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္က သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးနားျခင္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ တရုတ္မွာသစ္ေတာျပဳန္းတီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ လည္း ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈနဲ.ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻမွာ အၾကီးဆံုး လွ်ပ္စစ္ေရကာတာမ်ားကိုတည္ေဆာက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမစ္ဆံုေရကာတာအတြက္ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာဟာတရုတ္ႏိုင္ငံမွာ အဆင္သင့္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို.ထားတဲ့အတြက္ လိုအပ္တဲ့နည္းပညာနဲ. အရင္းအႏွီးအတြက္ တရုတ္ကို မွီခိုေနရတာပါ။စီးပြားေရးပိတ္ဆို.လို. တိုင္းျပည္ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးဆိုတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ နဲ. ပညာရွင္ဆိုသူေတြကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရေအာင္ နည္းပညာနဲ.အရင္းအႏွီး မရွိပဲဘယ္လိုလုပ္မလဲလို.ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။  အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဆိုတာဟာလည္း အျငင္းပြားမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးဆိုရင္ လက္ေရွာင္တတ္တာမို. ျမန္မာျပည္မွာ စြမ္းအားၾကီးမားတဲ့ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖို.အတြက္ တရုတ္ကို မွီခိုေနရဦးမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို.မွာ ျမစ္ဆံုလိုေရကာတာၾကီးေဆာက္ဖုိ. နည္းပညာလည္းမရွိပါဘူး၊ ေငြလည္းမရွိပါဘူး၊ အားလံုးဘာမွမရွိလို.တရုတ္ကိုပဲမွီခိုရတဲ့အတြက္ ထြက္လာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို တရုတ္ကိုေရာင္းရတယ္ ဆိုတာလည္းဘာမွမဆန္းေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္နီးနားျခင္းျပည္သူမ်ားကို မီးလင္းေစဖို.အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို.မွ မုဓိတာပြားႏိုင္ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တရုပ္ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ထာ၀ရ ေက်းဇူးတင္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာျပီးလို.ျမန္မာပညာရွင္ေတြ ကၽြမ္းက်င္လာျပီဆိုေတာ့မွ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္လာႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ နည္းပညာတစ္ခုရဖို.အတြက္ အလြန္ပဲေပးဆပ္ရ တတ္ပါတယ္။

ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးတာ အခ်ိဳ.ေသာငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြပ်က္သုန္း တာမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆို ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဖြံ.ျဖိဳးမႈနိမ့္က်လို. ေျပာက္ကြယ္သြားႏိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြအေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္တို.မစဥ္းစားၾကေတာ့ဘူးလား။

ျမစ္ဆံုေရကာတာကိုကန္.ကြက္ေနတဲ့သူေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္လွ်ပ္စစ္ ဘယ္လိုရႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့နည္း ကိုေတာ့ ရွာေဖြေပးႏိုင္တာမဟုတ္ၾကပါဘူး။ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေအာင္ဆိုျပီး ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုတစ္ခု လာတည္ေဆာက္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုဆိုတာ ကလည္း အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့နည္းပညာအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါေသးတယ္။

ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုဆိုတာ ပိုက္ဆံရွိတိုင္း၀ယ္လို.ရတဲ့ အမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ညဴနည္းပညာရဖို.အတြက္ ရုရွားကို မ်က္ႏွာလုပ္ရတဲ့စရိတ္နဲ.တင္ ညဴစက္ရံုတစ္ရံုဖိုးမကေတာ့ပါဘူး။ စစ္အစိုးရဟာ ရုရွားနဲ.ေျပလည္ဖို. ရုရွားဆီက လက္နက္၀ယ္ရပါတယ္။ MIG တိုက္ေလယဥ္ေတြ၀ယ္ခဲ့ရပါ တယ္။ နည္းပညာအတြက္ ပညာေတာ္သင္ေတြပိုက္ဆံအကုန္ခံျပီး လြတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတာင္ ရုရွားဟာ သူ.တိုင္းျပည္၀င္ေငြလိုအပ္ခ်က္အတြက္ MIG တိုက္ေလယဥ္ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူေရာင္းခဲ့လို. ေလယဥ္ေတြ ၀ယ္ယူရရွိေရးအတြက္ မ်က္ႏွာလိုမ်က္နာရ စရိတ္ေတြ သက္သာခဲ့တာပါ။ အမွန္ေတာ့ အဆင့္ျမင့္ဂ်က္တိုက္ေလယဥ္ေတြ၀ယ္ယူခြင့္ရွိဖို.ဆိုတာလည္း လြယ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။

နည္းပညာမရွိတဲ့တိုင္းျပည္ေတြဟာ ကမာၻ မွာ နည္းပညာတစ္ခုရဖို. အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးစြမ္းေဆာင္မႈ အေနနဲ. လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ရျပီး တိုင္းျပည္ နဲ.တစ္မ်ိဳးသားလံုး ဒုကၡ မ်ိဳးစံုခံရေလ့ရွိပါတယ္။ ကိုတိုင္မတတ္ရင္ ညဴနည္းပညာဆိုတာ တစ္ႏို္င္ငံလံုးရဲ့ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ. ရင္းႏွီးျပီး ၀ယ္ယူရတဲ့အရာပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို.တိုင္းျပည္မွာ ညဴစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ဖို. အနည္းဆံုးမ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ေစာင့္ရပါဦးမယ္။ သူမ်ားတိုင္းျပည္က အလားကားလာေဆာက္ေပးေတာင္မွ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မယ့္ပညာရွင္မရွိေသးပါဘူး။ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ပညာ ရွင္မ်ားကိုေမြးထုတ္ဖို. မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ခုကို အရင္တည္ေဆာက္ရဦးမွာပါ။ ညဴဓါတ္ေပါင္းဖို အလံုး ၂၀ စာေလာက္ရွိတဲ့ ပညာရွင္အေရအတြက္ရဖို.ဆိုရင္ေတာ့ မ်ိဳးဆက္ ၂ ဆက္ေလာက္ေတာင္ေစာင့္ရဦးမွာပါ။

ေက်ာက္မီးေသြးနဲ. သဘာ၀ဓါတ္ေငြ.ကေန လွ်ပ္စစ္ထုပ္ဖို.ဆုိတာ လည္း အလြန္ပိုက္ဆံကုန္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးက ျမန္မာျပည္မွ ေပါေပါမ်ားမ်ားမထြက္လို. ျပည္ပကလည္းမ၀ယ္ႏိုင္ပါဘူး။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ.ကလည္း တိုင္းျပည္မွာ ၀င္ေငြမရွိေတာ့ ဒါကိုပဲေရာင္းျပီး အျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည္. ဆည္းေနရတဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္ဖို.အတြက္ ခက္ခဲေနတဲ့ကာ လျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈေတြကလည္း ဓါတ္ေငြ.ေရာင္းရေငြနဲ. ေပးေခ်ေနရတာပါ။

ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို ကန္.ကြက္ေနသူမ်ားဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုတာထက္ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ. လုပ္ေဆာင္ေနတာကပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါကိုအေၾကာင္းျပျပီး အစိုးရကို အၾကပ္အတည္း ရိုက္ေစဖို. အၾကည္အညိဳပ်က္ေစဖို. ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကပိုမ်ားေနတာကို ေတြ.ရမွာပါ။ အမွန္ေတာ့ NLD ကိုယ္တိုင္အာဏာရလည္း အဲဒီေနရာက ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို မရရေအာင္ ထုတ္လုပ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို.ေဆာင္ရြက္ရမွာက စီမံကိန္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေစဖို.မဟုတ္ပဲ စီမံကိန္းေၾကာင့့္ျဖစ္လာတဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို.၊ ရရွိလာတဲ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က ၀င္ေငြေတြကို ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ.ျဖိဳးေရအတြက္အမွန္တကယ္သံုးစြဲႏိုင္ဖို.၊ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးကို ထိန္းသိမ္းဖို.ကုန္က်စရိတ္ေတြကို က်ခံသံုးစြဲဖို.၊ ဒီစီမံကိန္းက ရလာတဲ့နည္းပညာနဲ. အေတြ.အၾကံဳေတြကို ေနာက္ေနာင္ ေရကာတာမ်ား ေဆာက္လုပ္တဲ့အ ခါမွာ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို.၊ ရလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေတြကိုတရုတ္ျပည္ကို ေရာင္းခ်ရတဲ့ အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ. ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ သံမဏိဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏိုင္ဖို.၊ တရုတ္ျပည္သူမ်ားနဲ. ျမန္မာျပည္ သူမ်ားပိုမိုခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးျပီး ခိုင္မာတဲ့ အိမ္နီးနားျခင္း ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို.၊ ကမာၻမွာ အထူးလို အပ္ေနတဲ့ ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻ.ဖန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ.မ်ားထုတ္လုပ္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီး ကမာၻၾကီး သာယာေစေရးအတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး ရဲ့ အခန္းက႑ကို ကမာၻက သိေအာင္လုပ္ဖို.၊ စတဲ့ ကမာၻအဆင့္မွီရည္မွန္ခ်က္မ်ားထားရွိျပီး ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကို ကမာၻၾကီးရဲ့လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ၾကဖို.ပဲျဖစ္ပါတယ္။.


Monday, August 15, 2011

ျပည္ပသို. ကၽြဲႏြားအရွင္တင္ပို.မႈမ်ား ပိတ္ပင္ျခင္းအား ၾကိဳဆိုလုိက္ပါသည္

..ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီက ယခုပါတီရဲ့ ဘေလာက္စာမ်က္ႏွာမွာ  ( ၂၀-၃-၂၀၁၁) ေန.စြဲနဲ. ျမန္မာ့လယ္ယာတိုးတက္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားထဲမွာ ျပည္ပကို ခိုင္းကၽြဲ၊ ခိုင္း ႏြား အရွင္တင္ပို.မႈမ်ား ဥပေဒျဖင့္တားဆီးသင့္ေၾကာင္းေဖၚျပခဲ့ဘူးပါတယ္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံေမြး ျမဴေရးအဖြဲ.ခ်ဳပ္မွ ႏြားအရွင္မ်ား ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ခိုင္းကၽြဲ၊ ခိုင္းႏြားမ်ားသာျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ျပည္ပတင္ပို.ခြင့္ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း(၁၀-၈-၂၀၁၁)  Weekly Eleven ဂ်ာနယ္မွာေဖၚျပပါရွိခဲ့ပါတယ္။

မိမိတို.ပါတီရဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္နဲ. ဆက္စပ္တယ္ မဆက္စပ္ဘူး ဆိုတာ တတ္အပ္ေတာ့မေျပာႏိုင္ေပမယ္. ျပည္ပသို. ကၽြဲ ႏြားအရွင္မ်ား တင္ပို.မႈပိတ္ပင္ျခင္းကိုေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီမွ ၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို. ပါတီရဲ့ရည္မွန္းခ်က္က တိုင္းျပည္ရဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္ေပါင္း စံုမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားေစဖို. ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ကၽြႏ္ုပ္ တို.ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတည္းက ေဆာင္ရြက္ရံုနဲ.ေတာ့မရႏိုင္ပါဘူး၊ ပါတီတိုင္းမွာ အဖြဲ.အစည္းတိုင္းမွာ ၊ ပညာရွင္တိုင္းမွာ မတူညီတဲ့ အျမင္မ်ားနဲ. တိုင္းျပည္အေရး ေဆြးေႏြးစရာ အမ်ားအျပား ရွိမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးၾကီးျပီးေတာ့မွ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးဆက္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ၂၁ ရာစု မွာ က်င့္သံုးရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚတစ္ရပ္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးကိုပဲ လုပ္ျပီး ဒီမိုကေရစီေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳတယ္ဆိုတာ ကလည္း ၂၁ ရာစု ရဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚတစ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး။


သိသာတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးေတြျပည္သူအမ်ားခံစားရျပီး လူ.အခြင့္အေရး စံခ်ိန္ စံညႊန္းေတြ တိုးတက္လာေစေရး အတြက္ အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရာမွာ မိမိတို.ရဲ့မူ၀ါဒ တစ္ခုေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို.အတြက္ လြန္စြာခက္ခဲပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေခတ္ကာ လအေလွ်ာက္ အမ်ားလက္ခံဖို.ခက္ခဲတဲ့အယူအဆ၊ မူ၀ါဒမ်ား ေအာင္ျမင္ဖို.က ပိုမိုခက္ခဲေလ့ရွိပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ငံေရး မွာ ပါ၀င္ဖို. အယူအဆကို အမ်ားကန္.ကြက္တဲ့ၾကားက ရဲ၀ံ့စြာတင္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ျပိဳင္တည္းမွာပဲ တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း တင္ျပလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ အမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို.၏ မူ၀ါဒမ်ားကိုေလ့လာျပီး ေ၀ဖန္မႈ ေလ့လာမႈမ်ား ျဖင့္ တုန္.ျပန္ၾကဖို.ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။


..
Saturday, August 13, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ဦးေအာင္ၾကည္ဒုတိယေဆြးေႏြးပြဲ ျပသနာအခ်ိဳ.

...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တို. ေဆြးေႏြးပြဲျပသနာမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရကာတာႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ကန္.ကြက္လႊာျဖစ္၏။ ဦးေအာင္ၾကည္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကက်ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို အဖက္ဖက္မွ အၾကပ္အတည္းေပါင္းစံုႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ယခုလို ေၾကျငာခ်က္မ်ိဳးမထုတ္သင့္ေၾကာင္း စီမံကိန္းျပီးစီးပါက သက္ဆိုင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ားသာ အဓိက ခံစား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကတယ္လို.ဆိုပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ပါတီတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း NLD အားျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေရးကိစၥကို အမႈေဆာင္အဖြဲ.မွ သေဘာတူညီျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဖြံ.ျဖိဳးေရးကိစၥမ်ားတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ကို ေတာ့ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါေၾကာင္း။ အစိုးရဖက္မွ သိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို NLD အေနျဖင့္ျမင္ေတြ.လို ပါေၾကာင္း ပထမအဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္စတင္ရန္ လိုလားပါေၾကာင္း ၊ မိမိတို.အေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းျခမ္းေရးကိစၥမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပါေၾကာင္း တတ္ႏိုင္သမွ် အားလံုး လုပ္ေဆာင္ရန္အသင့္ရွိပါေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ေျပာဆိုတယ္လို.ဆိုပါတယ္။

ဦးေအာင္ၾကည္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ျပည္တြင္းျငိမ္းျခမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  အိတ္ဖြင့္ေပးစာကိုမိမိတို.သိရွိပါေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အမည္ျဖင့္ ေဖၚျပသည့္အတြက္ အံအားသင့္ရပါေၾကာင္း၊ သမၼတထံသို. တင္ျပထားပါေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မ်ားေခၚယူေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ယခုတစ္ပတ္ေဆြးေႏြးမည့္ အရာမွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းျခမ္းေရးကိစၥက နံပတ္တစ္ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္အဖြဲ.အစည္းမဆို တိုင္းျပည္အေရးကိစၥမ်ားအား လြတ္ေတာ္တြင္း၌ေဆြးေႏြးျခင္းကသာ သင့္ေတာ္ ပါေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္လည္း လြတ္ေတာ္ဥကၠဌ ထံသို.တိုက္ရိုက္လိပ္မူျပီ အၾကံဥာဏ္မ်ားတင္ျပႏိုင္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေဆြးေႏြးေၾကာင္းကို  မိမိတို.ပါတီမွ စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

( ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံခ်က္ ကန္.ကြက္လႊာမွာ NLD အတြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စုမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္ ေဆြးေႏြးပြဲ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ ေျခထိုးမႈသက္သက္သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီ၏ သေဘာထားကို သီးသန္.တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ )

Friday, August 12, 2011

စစ္တပ္ အရာရွိမ်ား အရပ္ဖက္သို. ေျပာင္းေရြ.တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ကန္.ကြက္ၾကပါ

...
 
 
 
ျမန္မာျပည္မွာ မ.ဆ.လ ေခာတ္ကတဲက စစ္တပ္က အရာရွိမ်ား အၾကပ္တပ္သားမ်ားဟာ အရပ္ဖက္ ရာထူး ၾကီးမ်ားကို ေျပာင္းေရြ.တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ အာ နာ ရွင္ ဦးေန၀င္း တီထြင္ခဲ့တာပါ။ စစ္တပ္က အရပ္ဖက္ကိုေျပာင္းေရြ.တာ၀န္ထမ္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာမွာလည္းေတြ.ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ ျပည္မွာလိုေတာ့ စစ္တပ္က အရပ္ဖက္ဌာနမ်ားကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ျပီး စစ္ အာ နာ ကြန္ယက္ျဖန္.တဲ့ သေဘာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

စစ္တပ္အရာ ရွိေတြဟာ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို နားမလည္ပဲ ထင္ရာစိုင္းမႈ၊ စစ္တပ္ အခြင့္အေရးမ်ား နဲ. အရပ္ဖက္ဌာန အခြင့္အေရးမ်ား ႏွစ္ခုစလံုးကို ရယူခြင့္ရွိျပီး၊ စစ္တပ္အရွိန္အ၀ါနဲ. ျဖဳတ္ထုပ္သတ္၊ တပည့္ေမြး ဆရာေမြးလမ္းစဥ္မ်ား က်င့္သံုးျပီး အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ၀င္ေရာက္ေနရာယူမႈမ်ား ကို အဆံုးသတ္ေစသင့္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

 ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလံုးနဲ. ျပည္သူမ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ားမွ သိသာစြာေထာက္ျပသင့္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွာ အရပ္သား အရာရွိမ်ားဟာ ဌာနတြင္းအဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလြန္ အေတြ.အၾကံဳမ်ားတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

မည္မွ်ထူးခၽြန္သည္ျဖစ္ေစ စစ္တပ္က အရာရွိတစ္ေယာက္ဟာ အရပ္ဖက္မွာ သံုး ေလးႏွစ္ေလာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီးမွ လုပ္ငန္းသဘာ၀ကိုနားလည္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ အမွားေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမယ္ဆိုတာ ခန္.မွန္းၾကည့္ဖို.ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္အရွိန္နဲ. သူတို.ကိုေၾကာက္လည္း ေၾကာက္ရေတာ့ သူတို.မွားေနလည္း ဘယ္သူကမွမေျပာရဲပါဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈကလည္း အလြန္ ၾကြံျဖစ္ပါတယ္။

မီဒီယာမ်ားကလည္း လူ.အခြင့္အေရး၊ ကေလးစစ္သား နဲ. သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္အေၾကာင္းေလာက္သာ ေရွ.တန္းတင္ ေဟာေျပာေနတာကို ေတြ.ရပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့အေရးၾကီးတဲ့ မတရားမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ျပဖို. အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ကာလာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီအေနနဲ. တင္ျပေနမႈမ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ မီဒီယာနဲ. ႏိုင္ငံေရးေလာက မွာ စိတ္၀င္စားမႈနဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးကိစၥမ်ားျဖစ္တာကိုေတြ.ရမွာပါ။

ျပည္သူမ်ား ေလ့လာၾကဖို.နဲ. နက္နဲစြာဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကဖို.ျဖစ္ပါတယ္။


...


Thursday, August 11, 2011

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပည္တြင္း၌ သာလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္

..

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္တြင္း၌ သာလွ်င္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ ျပည္တြင္းဟုဆိုရာ၌ အစိုးရထိမ္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမျဖစ္ႏိုင္သလို မိမိတို. ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ.မ်ား ထိမ္းခ်ဳပ္သည္. ေနရာမ်ားတြင္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမကိုယ္တိုင္ တစ္ခ်ိန္က ရန္ကုန္တြင္သက္ဆိုင္ရာ တို.ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ.ဆံုဘူးပါသည္။

အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္သာ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးသူမ်ား အေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သေရြ. အိမ္နီးနားျခင္းႏိုင္ငံမ်ားအားၾကား၀င္ ေစ့စပ္ေပးေစလုိျခင္းကို ေရွာင္ရွားေစလိုပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာအိမ္နီးနားျခင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို.၏ ေတာ္လွန္ေရးအား မည္သို.ဒုကၡေပး ေနသည္ကို နယ္စပ္ေဒသတြင္ အေျခခ်တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ အင္အားစုမ်ား အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။


ေနျပည္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလို

စဝ္ယြတ္စစ္ ဦးေဆာင္ေသာသၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ/သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္RCSS/ SSA (လြယ္တိုင္းလ်ဲန္း)ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ကၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလိုသည့္ဆႏၵရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
“လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးနိုင္ဖို႔ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြ ဝင္ေရာက္ကူညီေစခ်င္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာ စစ္တပ္က ေျပာလာတယ္လို႔ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္လာေျပာျပတယ္။ ဒါေပမဲ့အခုထက္ ထိေတာ့ အေကာင္ အထည္ေဖာ္နိုင္တာ ဘာမွမရွိေသးပါဘူး” ဟု RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြတ္စစ္ က ေျပာပါသည္။
Yord-sek
ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြတ္စစ္ Photo:S.H.A.N.

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းမွ အျမဲတမ္း တံခါးဖြင့္ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသျဖင့္ စာျဖင့္ တရားဝင္အေၾကာင္း ၾကားသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

နအဖအစိုးရႏွင့္ SSA လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းတို႔သည္ ၂၀၀၇ ေမ ၂၃ ရက္ေန႔၌ ထိုင္းနယ္စပ္ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕တြင္ေတြ႕ဆုံ ေဆြး ေႏြးရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရဖက္က တာခ်ီလိတ္သို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္ဖိအားေပးခဲ့ သည္။ ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕မွုကို လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းက လက္မခံဘဲ ႏွစ္ဖက္စလုံးနစ္နာမွု မရွိေသာပထမေျခလွမ္း အျဖစ္ ယုံၾကည္မွု တည္ ေဆာက္သင့္သည့္ တတိယေနရာ မယ္ဆိုင္တြင္သာေတြ႕ဆုံနိုင္သည္ဟုအေၾကာင္း ျပန္ခဲ့သည္ ကို နအဖက ပယ္ခ်လိုက္ ေသာေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း တႀကိမ္တခါမၽွမရွိခဲ့ေသး ေပ။

ျပည္တြင္းစစ္အတြက္ တိုက္ေလမ်ားသံုးစြဲျခင္းအား ကန္.ကြက္သြားမည္

...
 
 
 

ျမန္မာစစ္တပ္ တိုက္ေလယာဥ္ ၄ စင္း SSPP/SSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအထက္ ပ်ံဝဲ

ျမန္မာစစ္တပ္မွ တိုက္ေလယာဥ္ ၄ စင္းသၽွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ/သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/ SSA) ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအထက္သန္းေခါင္ယံေက်ာ္ အခ်ိန္ လာေရာက္ပ်ံဝဲေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
“ၿပီးခဲ့တဲ့လက နမ့္ပုတ္မွာ ပ်ံဖူးတဲ့ ေလယာဥ္လိုဘဲ။ ၄ စင္းစလုံး နိမ့္နိမ့္ေလးဘဲ ပ်ံတယ္။ တစင္းက အရမ္းနိမ့္လို႔ သစ္ပင္ဖ်ား ေတြေတာင္ ထိေတာ့မယ္။ ႏွစ္စင္းက မီးထြန္းတယ္။ ႏွစ္စင္းက မီးမထြန္းဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရြာသား ေတြလဲ သူတို႔ဗုံးလာၾကဲမွာ စိုးလို႔ က်င္းေတြထဲမွာ ခ်က္ခ်င္း သြားပုန္းေနၾကတယ္။ တေနကုန္ က်င္းထဲမွာဘဲ ပုန္းေအာင္းေနၾကတယ္။ အျပင္မထြက္ရဲ ဘူး” ဟု ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ဝန္ထမ္းအသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာပါသည္။
plane
နမ့္ပုတ္တပ္စခန္းအထက္ ပ်ံ၀ဲလာေသာ MIG 29 တုိက္ေလယာဥ္
ၾသဂတ္လ ၉ ရက္ နံနက္ ၁း၁၆ နာရီခန႔္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တိုက္ေလယာဥ္ ၄ စင္း မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕နယ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ SSPP/SSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ဝမ့္ဝ၊ ဝမ့္မိတ္၊ ဝမ့္ဝပ္ေက်းရြာအုပ္စု (မိုင္းရွူး-မိုင္းရယ္ ကားလမ္း အေနာက္ဘက္)၊ နမ့္ပုတ္တပ္စခန္းႏွင့္ လြယ္ကုန္-လြယ္ကဲန္း(အနီး) ပ်ံဝဲေၾကာင္း၊ ေတာင္ဘက္စူးစူးမွလာ၍ လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျပန္သြားေၾကာင္း ဆို၏။

“အမွန္ေတာ့ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေၾကာက္ေအာင္ လာေျခာက္တဲ့ သေဘာပါ။ ျပည္သူကေတာ့ ေၾကာက္လို႔ အိမ္ျပင္ မထြက္ရဲၾကဘူး။ လယ္ထဲမဆင္းရဲ၊ အလုပ္လဲ သြားမလုပ္ရဲၾကဘူးေပါ့” ဟု သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွူးစိုင္းလွ က ေျပာပါသည္။

ဂ်ဴလိုင္ ၁၃ ရက္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နမ့္ပုတ္တပ္စခန္း၌ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္တို႔ အၾကား တိုက္ ပြဲျပင္းထန္းေနစဥ္ နမ့္ဇန္ေလယာဥ္ကြင္းမွ ရွရွားလုပ္ MIG 29 တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္းနမ့္ပုတ္ တပ္စခန္း အထက္ ၃ ေခါက္ခန႔္ ပ်ံဝဲခဲ့ဖူးသည္။
 
 
 
..

အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ. တြင္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ဦးမွ်မပါ၀င္

Thursday, August 4, 2011

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စီးပြားရွာမႈကန္.ကြက္သြားမည္

...ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို.ကန္.ကြက္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ေမလ၁၄ ရက္ေန. ေန.စြဲနဲ. ယခုဘေလာက္စာမ်က္ႏွာမွာေဖၚျပခဲ့တာပါ။ ျပန္လည္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ၾကံ့ဖံြ.က လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားဆံုး ရပါတီျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီသတင္းေတြကို အတည္ျပဳဖို.ခက္ႏိုင္ေပမဲ့ မဟုတ္ဘူးလို.ေတာ့ ဘယ္သူမွ မေျပာ ႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီက ၾကံ.ဖြံ.နဲ. ျပိင္ျပီး စီးပြားရွာႏိုင္ပါ့မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို. ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အားလုံးနဲ. ျပည္သူအမ်ားက ကန္.ကြက္ရပါမယ္။ အလြန္ေက်ာ္ၾကားလြန္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္သူ မ်ား ပင္လွ်င္ ပိုက္ဆံအလြန္ ခ်မ္းသာတဲ့ပါတီကို ရႈံးနိမ့္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ၾက.ဖံြ.ပါတီ၀င္ အငယ္စား သူေဌးၾကီးတစ္ဦး ရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုသည္ပင္လွ်င္ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီကမွ မယွဥ္ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို.  ပိုင္ဆိုုင္သည္မွာ အမွန္တရားသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တရားက ဘယ္ေလာက္ပဲ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို. စေပၚေငြမရွိဘူးဆိုရင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ဖို.ရပံုေငြမရွိဘူးဆိုရင္ အမွန္တရားလည္း မကယ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္ေလာင္းတစ္ဦးစီအတြက္ စေပၚေငြ ၅ သိန္းမရွိခဲ့လို. ၀င္မျပိင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အမတ္ေတြ နဲ. ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအမ်ားအျပားပဲရွိခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိ.အမတ္ေလာင္းမ်ားဆိုရင္ စေပၚေငြ ၅ သိန္းတင္ျပီး မဲဆြယ္ဖို.အတြက္ ပိုင္ဆံမရွိလို. မဲဆႏၵရွင္မ်ားဟာ သူတို.ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာကိုေတာင္ မသိလုိက္ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို.ဆိုလိုျခင္တာက မတရားစီးပြားရွာေဖြခြင့္ေတြရျပီး တိုင္းျပည္အာဏာကို၀ယ္ယူႏိုင္မဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီးမ်ား ေပၚထြန္းလာမွာကို ကန္.ကြက္လိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စီးပြားရွာေဖြခြင့္ကို ဆန္.က်င္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူရဲ့ရိုးသားစြားထဲ့၀င္ေငြမွ အပ (သို.) တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ရံပံုေငြပြဲေစ်းေရာင္းျခင္း၊ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ေရာင္းျခင္းျဖင့္သာ စီးပြားရွာသင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။


ကား ၅၀၀၀ ေအာက္လမ္းမွ ႀကံ့ဖြံ႕သြင္းခြင့္ရ

E-mail Print
ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရ ၅၀၀၀ တင္သြင္းခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) က ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို လစာေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါ ကားမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးအစား စံုလင္ေသာ ကားမ်ား ရန္ကုန္သို႔ စတင္ ေရာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးကေျပာသည္။
car-ygn-apr-28-11
ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၁၀ ေလွဆိပ္တြင္ ေတြ႔ရသည့္ ျမန္မာဘက္ ပို႔မည့္ကားမ်ား (ဓာတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)
ကားမ်ားကို ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္မွ တဆင့္ တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ေတာင္းတံတား ျဖတ္ခအျဖစ္ ယာဥ္အားလံုးအတြက္  က်ပ္ ၁၂ သိန္းသာ ေပးေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမွ ပါတီ၀င္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္မ်ား ခြဲကာ လစာ သတ္မွတ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ ဗဟိုအဆင့္ရွိသူမ်ားကို လစာ က်ပ္ ၃ သိန္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အဆင့္ ပါတီ အတြင္းေရးမႉး မ်ားကို က်ပ္ ၁ သိန္း ၂ ေသာင္း၊ ခရိုင္အဆင့္ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားကို က်ပ္ ၈ ေသာင္းႏွင့္ ၇ ေသာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို က်ပ္ ၆ ေသာင္းႏွင့္ ၅ ေသာင္း စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္၍ လစဥ္ ေပးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးကဆိုသည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီး အဆင့္မ်ားအလိုက္ စုစုေပါင္း ၇၂၆ ဦးကို ဇူလိုင္ လဆန္းမွစတင္ကာ လစာေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိသည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီဝင္မ်ားအား လစာေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ ရရွိသည့္အေပၚ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝန္းၾကားတြင္ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။

“လစာေပးတာေတာ့ သူတို႔ပါတီအေနနဲ႔ ရန္ပံုေငြရွိလို႔ေပးတာ ဘာမွေျပာစရာ မရွိဘူးေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္က ေနၿပီးေတာ့ ဒီလို အခြင့္အေရးေပးတယ္ ဆိုရင္ ပါတီေတြအားလံုးကို ေပးရင္ ေျပာစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ တပါတီတည္း ခြဲေပးတာ ကေတာ့ သိပ္မေကာင္းဘူးေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေ၀ဖန္စရာရွိလာႏိုင္တာေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိုင္း မွာလည္း ရပ္တည္ဖို႔ ရန္ပံုေငြ အခက္အခဲ လိုတာပဲေလ” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) မွ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆိုသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တသီးပုဂၢလအမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံခဲ့သူတဦးကလည္း ကားမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ တင္သြင္းခြင့္ကို ပံုမွန္ ကားတင္သြင္းေနသူမ်ားပင္ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ကားေစ်းကြက္အတြင္း အလံုးအရင္း ေရာက္ရွိလာမည္ ဆိုပါက ကားေစ်းကြက္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ဟံသာဝတီ ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရး စခန္းမွ ကားဝယ္ေရာင္း တဦးကဆိုသည္။

“လက္တေလာ ဘယ္ကား အမ်ိဳးအစားေတြလဲ ဆိုတာ မူတည္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီမွာ ကားလိုအပ္ခ်က္က တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ တိုးေနတယ္ေလ။ ကားေစ်းကြက္မွာေတာ့ နည္းနည္း လႈပ္ႏိုင္တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက ကားေစ်းကြက္အတြင္း လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားအား လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပးမည့္ သတင္းႏွင့္အတူ ကားမ်ဳိးစံု တန္ဖိုး သတ္မွတ္ထားသည့္ စာရင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္လည္း ကားေစ်းႏႈန္း အတက္၊ အက်ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ ေအးသြားသည္ဟု သိရသည္။

“ဇြန္လအတြင္းက လိုင္စင္မဲ့ကားေတြ ျပန္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုၿပီး ကားေစ်းႏႈန္းေတြ ထြက္လာတယ္။ အဲဒီလို ထြက္ၿပီး ကားေစ်းေတြ ၿငိမ္သြားတယ္။ အခုရက္ပိုင္း ေစ်းျပန္တက္လာတယ္။ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြ ျပန္ခြင့္ျပဳမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းက အခုထိ မေသခ်ာ ေသးေတာ့ ပြဲစားေတြက ျပန္ၿပီး ေစ်းျမႇင့္ လာၾကတယ္” ဟု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၀ယ္ေရာင္း တဦးကဆိုသည္။

ယခုလက္တေလာတြင္ မုိဒယ္လ္ျမင့္ အေပၚကားမ်ားသည္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ မွ ၂၅၀ အထိ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပည္တြင္းသို႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာပါက ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းအက်ဘက္သို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမွ တင္သြင္းခြင့္ရခဲ့ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားထဲတြင္ လိုက္ထရပ္၊ Super Custom၊ Mark II၊ ၂၀၁၁ မိုဒယ္လ္ Lexus အပါအ၀င္ မိုဒယ္လ္ျမင့္ ကားမ်ားစြာ ပါ၀င္ၿပီး တင္သြင္းလာေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စာရင္းအတိအက်ကို သတင္း ထုတ္ျပန္၍ မရေသးေၾကာင္း ယင္းပါတီမွ တာဝန္ရွိသူ တဦးကေျပာသည္။
 
 
...

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၂၅ နယ္အနက္ ၂၅၉ နယ္၌လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲ ဆႏၵနယ္ ၁၆၈ နယ္ အနက္ ၁၂၉ နယ္၌ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၆၆၁ နယ္အနက္ ၄၉၄ နယ္၌ လည္းေကာင္း အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၅၄ ေနရာ အနက္ ၈၈၂ ေနရာ၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ဟု အစိုးက ေၾကညာခဲ့သည္။