Saturday, July 31, 2010

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးၾကိဳးပမ္းမည္ႏိုင္ငံတကာေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား
 အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရးၾကိဳးပမ္းသြားမည္

                                                                   
          ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေရးကိစၥအတြက္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သ မားမ်ားမွာ (၃)သန္းေက်ာ္ခန္႕ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းသိရွိရျပီး ၉၀%မွာလုပ္ငန္း ခြင္ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမဲတန္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနတြင္ သာလႈပ္ ရွားရံုးကန္ေနရသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေနျဖင့္ ေကာက္ယူရရွိေသာစစ္တမ္းမ်ား အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

-သံရံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ရံုးမ်ားတြင္အခြန္ေဆာင္ရမႈမွကင္းလြတ္ခြင့္။

- ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လြတ္လပ္စြာ သက္တမ္းတိုးခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္။

-မိမိရွာေဖြရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူခြင့္။

-မိသားစုထံသို႕လြတ္လပ္စြာေငြလႊဲခြင့္။

        
          ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအ တြက္က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာသံုးစြဲၾကရသည္။ ထိုသို႕သြားေရာက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အကုန္အက် ခံၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕တတ္ႏိုင္သူမ်ား သည္လည္း ေငြလံုးေငြရင္း ေပးေခ် ျခင္းျဖင့္ အ ကုန္ ခံၾကသကဲ့သို႕ အခ်ိဳ႕သည္အရစ္က်ျဖင့္၎၊ သက္ဆိုင္ ရာလုပ္ ငန္းခြင္ တြင္ႏွစ္အကန္႕အ သတ္ျဖင့္လုပ္ခ နည္းပါးစြာယူ၍ လုပ္အား ျဖင့္၎  ေပးဆပ္ၾကရပါသည္။

           ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေလ့လာသိရွိမိသမွ် ႏိုင္ငံတကာတြင္အလုပ္ရွာေဖြ ရင္း ဘ၀ပ်က္သြားသူမ်ားစြာတို႕အေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရွိရ၏။ ဘ၀ပ်က္ပံု ပ်က္နည္းမ်ား မ်ိဳးစံုေအာင္ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၏ အား နည္းခ်က္ ေၾကာင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘ၀မပ်က္သင့္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕က ခံယူပါသည္။

          ႏိုင္ငံတကာသို႕သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားသည္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ေဒၚလာေငြ ၃၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ အထိ ကုန္က်စရိတ္ ရွိရသည္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းပါမွ၂ႏွစ္အ တြင္းရင္းစားျပန္ရေသာပမာဏျဖစ္၏။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္း မေကာင္းသူတို႕မွာ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ လုပ္အားေပးဆပ္ရတတ္ ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သံရံုးသို႕အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းကေတာ့ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ အခြန္မေပးႏိုင္၍ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း မတိုးႏိုင္ျဖစ္ျပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ရသူမ်ား အေရအတြက္သည္လည္း လြန္ စြာမ်ားျပားလာသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

          အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာမ်ားမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားခံယူေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားျဖစ္၏။ ထို အခါေယာက်္ားက ႏိုင္ငံျခားသား၊ ရန္ကုန္ ရွိမိန္းမက ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျပီး ရႈပ္ေထြးေသာ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားပါ ၀င္ေရာက္လာၾကေတာ့ သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ ယူျခင္းတိက်စြာ မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံသား ခံယူျပီးျဖစ္ သည္ဟုသိရပါသည္။ စကၤာ ပူသည္ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အ လုပ္အ ကိုင္ အတည္တက် ရွိသူမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံသားေပးေလ့ရွိသျဖင့္ တိုင္း ျပည္အ တြက္ ပညာ တတ္ မ်ား ဆံုးရံႈးေနသည္မွာလည္း စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာျဖစ္ ၏။

          ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးမႈ ၾကန္႕ၾကာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္ႏွင့္ျပန္လာေသာအလုပ္သမားမ်ား ခြင့္ရက္ ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ ငန္း ခြင္ အခ်ိန္မီမျပန္ႏိုင္ ျဖစ္ျပီးအလုပ္ျပဳတ္ကာ ဘ၀ပ်က္ရသည္ မ်ား လြန္စြာမ်ား ျပားလွျပီျဖစ္ပါသည္။

          ကမာၻ႕စီးပြားပ်က္ ကပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေန၍ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ပင္ပန္းဆင္းရဲေသာ၊ လစာေငြအလြန္နည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေလ့ရွိသျဖင့္ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မွ်တေအာင္ အလြန္ခ်ိဳးျခံစြာ သံုးစြဲရေလ့ ရွိပါ သည္။

          လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆျဖစ္လွ်င္ေသာ္၎၊ က်န္းမာေရးကိစၥ မ်ားျဖစ္လွ်င္ေသာ္၎၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္လွ်င္ ေသာ္၎ မိမိရွာေဖြသမွ် ကုန္ဆံုး၍ ဒုကၡမ်ိဳးစံုေရာက္ၾကရ၏။

          ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းမတိုးႏိုင္၍ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတို႕ တြင္ တရားမ၀င္ေနထိုင္မႈမ်ားျပားလာျခင္း တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းတို႕ကလည္း  ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာက်ဆင္းေစ၏။ ျပည္ပတြင္အ လုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္  ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ား၏ အေရအတြက္သည္ လွ်င္ျမန္စြာမ်ားျပားလာ၏။ အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ ခံစားရေသာ ဒုကၡမ်ား ပိုမို၍ မ်ားျပားလာ သည္ကို လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

      ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ခံစားေနရေသာဒုကၡမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ထိေရာက္စြာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ပ ေရာက္ျမန္မာမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ေပးပို႕မႈတို႕ကၾကီးမားေသာ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္း မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရံု ဆႏၵသ ေဘာထားမ်ားေကာက္ခံ၍ တင္ျပရံုထက္ ပိုမိုေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္   ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ သိသာ သည္႕ရလာဒ္မ်ား အမွန္တ ကယ္ေပၚ ေပါက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ျပည္သူမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈစာမ်က္ႏွာ တြင္ သေဘာထားမ်ားေပးပို႕ျခင္း၊ အီးေမးျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ရန္ကုန္ရွိကၽြႏ္ုပ္ တို၏ပါတီရံုးခန္းသိုျဖစ္ေစသေဘာထားမ်ားေပးပိုအားျဖည့္ျခင္း ျဖင့္ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရး ပိုမိုထိ ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ ခံမႈႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ရရွိမွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ရဲ၀ံ့စြာ တိုက္ပဲြ၀င္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 ေကာင္းျမတ္သူ
(မူ၀ါဒေရးရာဌာန)Thursday, July 29, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား (၃)ခက္ခဲေသာမူ၀ါဒမ်ားကိုခ်မွတ္ျခင္း    (ေကာင္းျမတ္သူ)          ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ျဖစ္ ၏။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ကိုအက်ယ္ခ်ဲ႕လွ်င္ေတာ့မ်ားစြာ ဆင့္ပြားလာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုသည္မွာလည္းေျပာ ေရးဆိုခြင့္ျဖစ္၏။ ပါလီမန္ဆိုသည္ မွာလည္း ေျပာစရာရွိတာေျပာဖို႕ေန ရာျဖစ္၏။ တရားရံုးတြင္လြတ္လပ္စြာေခ်ပခြင့္ဆိုသည္မွာလည္း ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ျဖစ္၏။ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုေ၀ဖန္သည္ မွာလည္းေျပာေရးဆို ခြင့္ျဖစ္၏။

         ေျပာေရးဆိုခြင့္ရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘာေတြေျပာမည္နည္း။ ေျပာေရး ဆိုခြင့္၏အဓိပၸါယ္က ဘာေတြပါလဲ ဆိုသည္ကိုေတာ့  ဆန္းစစ္ဖို႕လိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍လူသား တိုင္းသည္၎၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တိုင္းသည္၎၊ လြတ္လပ္စြာေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသည္ဟုကၽြႏ္ုပ္တို႕ကခံယူပါသည္။ ေ၀ဖန္မႈနယ္ပယ္မ်ားစြာရွိ သည့္အနက္ယခုေနရာတြင္ေတာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ(သို႕)ႏိုင္ ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ ပါ သည္။

          ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေ၀ဖန္မႈျပဳရာ၌ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာေ၀ဖန္မႈ ကအဓိကက်သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကရႈျမင္ပါသည္။ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာေ၀ဖန္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခု (သို႕) ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦး၏မူ၀ါဒကိုေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးျဖစ္၏။ ထိုပါ တီကိုမၾကိဳက္ဟုေ၀ဖန္ျခင္းထက္ ထိုပါတီ၏ ဘယ္မူ၀ါဒကိုမၾကိဳက္ဟု ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ိဳးသာလွ်င္ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍လည္း ၎၏ မူ၀ါဒမ်ားကိုေ၀ဖန္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ မ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္၏။

          ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာေ၀ဖန္မႈကလည္းအေရးၾကီးပါ၏။ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္းတြင္ရွယ္ရာ၀င္ထားေသာႏိုင္ငံ ေရးသမားတစ္ ေယာက္၏ကိုယ္က်င့္တရားကို မေ၀ဖန္၍ မျဖစ္ပါ။ ထိုသူအာဏာရလာ လွ်င္ ၎ရွယ္ရာ၀င္ထားေသာ အႏွိပ္ခန္းအေရအတြက္မ်ား ပြားမ်ားလာ ႏိုင္၍ျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္ - ျမန္မာျပည္တြင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားပိုင္ ဆိုင္ ေသာ ညကလပ္မ်ား ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌တရား၀င္ ရွိပါသည္။)

          ကိုယ္က်င့္တရားေ၀ဖန္ခ်က္တြင္လည္း အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားရွိ ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ ငန္းတြင္ရွယ္ရာ၀င္မထားေသာ္လည္း အျခားေသာတရား၀င္လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ရွယ္ရာ၀င္ႏိုင္ျပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎ရွယ္ရာ၀င္ထားေသာကုမၸဏီမ်ားသို႕ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ိဳးရွိႏိုင္၏။ သို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္လုပ္ငန္းကိုမွ်ရွယ္ရာမ၀င္ရ ဆိုလွ်င္လည္းမတရား ရာက်ေပမည္။(လိုအပ္လွ်င္လည္းတားျမစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

          မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကီးမားေသာျပႆနာမွာ ျပီးျပည့္စံု ေသာမူ၀ါဒဟူ၍မရွိႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏။ ယခုကာလ၌ပင္လွ်င္ မတူညီေသာမူ ၀ါဒမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္အားျပိဳင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ ျပရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ ေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမ ေထာင္ျခင္းမူ၀ါဒမ်ားတို႕ျဖစ္၏။

          ျပီးျပည့္စံုေသာအရာကိုရွာေဖြေသာအလုပ္မွာ ဒႆနပညာရွင္ မ်ား၏ အလုပ္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမား၏အလုပ္မွာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြရရန္ သစ္ထုတ္ လုပ္ျပီး သစ္ေတာ လည္းမျပဳန္းတီးေစေရးျဖစ္၏။

          ေ၀ဖန္မႈမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္တစ္လမ္းသြားေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးျဖစ္ တတ္၏။ ဒါမလုပ္ရဆိုေသာ္လည္း အျခားဘာလုပ္ပါဟုမပါေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးျဖစ္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ားေလွ်ာခ်ဖို႕ေ၀ဖန္မႈျပဳ ျခင္းသည္ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားကိုပိုမိုအသံုးျပဳေစလို ျခင္းျဖစ္၏။ ဘာ ကိုပိုသံုးပါဟုေဖၚျပစရာမလိုေသာေထာက္ျပမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ ေ၀ဖန္သူတို႕အေနျဖင့္ ဒါမလုပ္သင့္ဆိုေသာ္လည္း အျခားဘာ လုပ္ရမည္ဟု မေျပာႏိုင္သည္ကမ်ားပါသည္။ ျဗိတိန္ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ အာဖဂန္စစ္ပြဲကိုဆန္႕က်င္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဘယ္လိုႏွိမ္ႏွင္းမည္လဲဆိုသည္ကိုက်ေတာ့ အေျဖမရွိျခင္းမ်ိဳးျဖစ္၏။ဤသို႕ေသာေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးကို ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားက ျပင္းထန္စြာ လုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက်ေတာ့ ထိုသို႕လုပ္၍ မရပါ။ အျခားပါတီ၏လုပ္ရပ္အား ေ၀ဖန္လွ်င္ ၎အတြက္အေျဖရွိရ၏။ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္လွ်င္ အျခားဘာလုပ္မည္လဲဟု ေျပာႏိုင္ရ၏။

          သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားက ဤေနရာတြင္ ဆည္ၾကီးေဆာက္လုပ္ပါက ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမည္ဟုသာေထာက္ျပ ေျပာဆို၏။ ထိုေနရာတြင္ဆည္မေဆာက္ပဲ ေရရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ မည္လဲဟူေသာအေျဖကို ထိုအဖြဲ႕ကတာ၀န္မယူပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမား တြက္ကေတာ့ထိုသို႕မဟုတ္၊ ဤေနရာတြင္ ဆည္မေဆာက္ရလွ်င္ ေရဘယ္လိုရေအာင္ လုပ္မလဲဟူေသာ နည္းလမ္းကိုရေအာင္ရွာရ၏။

          ဆည္ေဆာက္လွ်င္ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမည္၊ ေရမရလွ်င္ေဒသ ခံမ်ားမွဆန္႕က်င္မည္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ တစ္ခုခုကိုေရြးခ်ယ္ ျပီး တစ္ဖက္ဖက္က အျပစ္တင္ျခင္းကိုခံယူလိုက္ရ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရံႈးျပီး ႏိုင္ငံေရးသမားအသစ္တစ္ေယာက္တက္လာ ၏။ ႏိုင္ငံေရးသမားအေနျဖင့္ ထာ၀ရ အႏိုင္ရသူေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

          ေဖၚျပပါဥပမာအရ ဆည္တစ္ခုေဆာက္ျခင္းသည္ ေဒသဆိုင္ ရာျပႆနာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္ သက္ေသာကိစၥတို႕တြင္ မတူညီေသာ အျငင္းပြားစရာ ၿပႆနာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနတတ္၏။ အဆင္မသင့္လွ်င္အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ ရာသက္ပန္စြန္႕ခြာသြားရ၏။ ထိုအျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ၾကံဳလာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစုမွာ အမ်ားၾကိဳက္မူ၀ါဒ မ်ားကိုသာ ခ်မွတ္ေလ့ရွိျပီး အစစ္အမွန္ေလာကကို ေက်ာခုိင္းေလ့ရွိတတ္သည္။

          မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႕သည္ မိမိတို႕ပါတီ၏မူ၀ါဒ မ်ားသည္သာမွန္ကန္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာ ဆိုေလ့ရွိျပီး အမ်ားၾကိဳက္ အယူအဆမ်ား ႏွင့္ ေခတ္ကာလတစ္ခုတြင္ေရပန္းစားေသာ အယူအဆ မ်ားကိုသာ ေဟာေျပာေလ့ရွိသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပို မိုလက္ေတြ႕က်ေသာမူ၀ါဒမ်ားကိုသာေထာက္ခံၾကရန္ ဆႏၵျပဳလိုက္ ရေပသည္။Tuesday, July 27, 2010

ေက်ာင္းသားသမဂၢတရား၀င္ဖြဲ႕စည္းေရးေဆာင္ရြက္မည္


ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္မွေက်ာင္သားသမဂၢတရား၀င္ဖြဲ႕
စည္းႏိုင္ေရးၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္


          ျမန္မာျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ ေက်ာင္း သားမ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့၏။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ သမိုင္း တြင္ထင္ရွားခဲ့၏။အဘယ့္ေၾကာင့္ေက်ာင္းသားမ်ားကဦးေဆာင္ရသ နည္းဟုသမိုင္းတြင္ေမးခြန္းထုတ္ၾက၏။ ထို႕အတြက္အေျဖကတိက်စြာရွိ ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ႏိုင္ရျခင္းမွာ ရိုးသားျခင္းႏွင့္ ပညာတတ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ အာဏာရွင္ လက္ထက္တြင္ ေက်ာင္း သား မ်ား၏အေရးေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢတရား၀င္ ေပၚေပါက္လာေရးသည္လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္တစ္ရပ္ဟုယူဆ သည့္အေလွ်ာက္ ေအာက္ေဖၚ ျပပါမူ၀ါဒမ်ား ကိုအေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

-ေက်ာင္းသားသမဂၢတရား၀င္ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအ ေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး။

-ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးအား ေက်ာင္းသားမ်ား၏လုပ္ အား၊ ျပည္သူမ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး။(မည္သည့္အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ကိုမွ်မသံုးျခင္း၊)

-ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပါလီမန္အရပ္ရပ္တို႕တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢကိုယ္ စားလွယ္မွ တရား၀င္စကားေျပာခြင့္၊ အဆိုတင္သြင္းခြင့္ရရွိေရး။

-အစိုးရေသာ္၎၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ကေသာ္၎ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ ခ်ယ္ျခင္းမွကင္းလြတ္ေစေရး။

-မတရားသိမ္းပိုက္ခံထားရေသာ တကၠသိုလ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း နယ္ေျမမ်ားျပည္လည္ရရွိေရး။

          ေက်ာင္းသားသမဂၢအေျခခံဥပေဒအား တကၠသိုလ္အသီးသီး ရွိဥပေဒဌာနမွ ကထိကမ်ား၊ လက္ေထာက္ကထိကမ်ား ဦးေဆာင္ပါ ၀င္ေသာဥပေဒပညာရွင္မ်ားမွ လြတ္လပ္စြာေရးဆြဲရန္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္း သားသမဂၢညီလာခံမွ ထိုအေျခခံဥပေဒအားအတည္ျပဳေပးရန္ျဖစ္ သည္။

          အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အယူအဆမွာ စစ္မွန္ ေသာဒီမိုကေရစီရရွိလွ်င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢၾကီး အုတ္ျမစ္ခ်၍ သမဂၢ မ်ားျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အယူအဆ မွာရွိေနသည့္ စနစ္ထဲတြင္ပင္ တရား၀င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႕စည္းရန္ ျဖစ္သည္။

         ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္နည္းျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပါလီမန္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားသ မဂၢကိုယ္စားလွယ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရရွိေရး၊တရား၀င္အဆိုတင္သြင္း ခြင့္ ရရွိေရးသာလွ်င္ျဖစ္၏။

         ျမန္မာျပည္တြင္စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္အတြင္းေက်ာင္းသား မ်ား ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ဘာမွ်မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ ေက်ာင္းအိမ္သာေရမလာသည္မွအစ၊သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္သင္ၾကား ေရးစနစ္မ်ားအလယ္၊ပညာေရးဘတ္ဂ်က္အဆံုး ေက်ာင္းသားမ်ားဘာ ကိုမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္မရွိေတာ့။

         ေက်ာင္းသားမ်ားတရား၀င္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိမွသာဒီမိုကေရစီအ ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုကၽြႏ္ုပ္တို႕ကယံုၾကည္သည္။


ေကာင္းျမတ္သူ
(မူ၀ါဒေရးရာဌာန)
   

Friday, July 23, 2010

ေထာင္ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးၾကိဳးပမ္းမည္ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွ Jail Manual ေခၚအက်ဥ္းေထာင္လက္စဲြႏွင့္
  ေထာင္တြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္   


         ျမန္မာျပည္ရွိေထာင္မ်ားက ကိုလိုနီစနစ္၏ အေမြဆိုးျဖစ္ သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္႕တိုင္ ေအာင္ထိုအေမြဆိုးကိုမျပင္ ေသး။ ျမန္မာျပည္တြင္းေထာင္အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္သိုက္က အသိဆံုးျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီမထြန္း ကားသေရြ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုသည္ကေတာ့ရွိေနဦးမည္။ယ ေန႕ပါတီ ဥကၠဌသည္ ေျပာမွားဆိုမွား ၊ လက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္မွား၍ ေနာက္တစ္ေန႕သံတိုင္ေနာက္ေရာက္ႏိုင္၏ ။ 

          သို႕အတြက္ သံတိုင္ေနာက္ေရာက္ဖူးသူကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္သံတိုင္ေနာက္ေရာက္လွ်င္ဒုကၡမေရာက္ေစဖို႔အေရး ယ ခုကတဲက ၾကိဳးပမ္းထားမွေတာ္ကာက်မည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း အသက္ၾကီးျပီ။ အိမ္မွလည္းေထာင္၀င္စာ လိုက္ေတြ႕ ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ ။ ႏိုင္ငံတကာ Pressureကလည္းေထာင္ထဲတြင္ ဘာမွအရာမေရာက္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ကူညီေနၾကသည္ ဆိုသည္မွာလည္း ဆိုင္းဘုတ္တတ္ရံုမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ေကာင္းေကာင္းသိ၏ ။

          ေထာင္ထဲတြင္အေျခအေနကဆိုး၏ ။ နဂိုကမွ Jail Manual က ဒုကၡေပးရတဲ့အထဲ ထို Jail Manualထဲက ေကာင္းတာေလးေတြ က တစ္ခုမွမရွိေတာ့၊ စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးမထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းအသစ္မ်ားကသာ ထပ္တိုးျမဲျဖစ္၏။

          ဥပမာ ဆိုရလွ်င္ ယခင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုေပးေသာ B Class ဆိုသည္က ယခုေခတ္တြင္မရွိေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို.အားလံုး C Class ျဖင့္သာေနခဲ့ရသည္။ ေထာင္သားတစ္ေယာက္ကိုေပးေသာ အစားအေသာက္စာရင္းက အင္းစိန္ေထာင္၀င္းအတြင္းရွိ ရိကၡာဂို ေထာင္၀ တြင္ကပ္ထား၏။ ထိုစာရင္းအတုိင္းကၽြႏ္ုပ္တို႕ထံဘယ္ တံုးကမွေရာက္မလာခဲ့။ Jail Manual တြင္ အက်ဥ္းသားေလွ်ာ့ရက္ ကို ေဖၚျပထား၏။ ယခုေတာ့ေလွ်ာ့ရက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကမာၻ ျခားသြားျပီ။

          အျခားေထာင္ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တြင္ပါ၀င္ေသာ ေထာင္၀င္စာပိတ္ျခင္း၊ တိုက္ပိတ္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးခြင့္ပိတ္ျခင္း၊ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္ စက္ျခင္း၊ မဖြယ္မရာျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေခါင္းစြပ္ျခင္း၊ ဆိုင္ကယ္စီး ခိုင္းျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေအာင္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ေဆး၀ါးကု သမႈမေပးျခင္း၊ အစားအစာျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊မစင္ပံုေဘးတြင္အိပ္ရ ျခင္း၊ လူေပါင္းမ်ားစြာေနရျခင္း စသည္ျဖင့္အမ်ိဳးစံုလွသည္။ဒါကဥပေဒ ဆိုင္ရာႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ဒုကၡမ်ားျဖစ္၏။

          ေနာက္တစ္ခုက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေထာင္ဖြဲ႕စည္းမႈျဖစ္၏။ ေထာင္အေဆာက္အဦးမ်ားက ကိုလိုနီေခတ္အေမြမ်ားျဖစ္၍ ေထာင္ထဲတြင္ အိမ္သာမရွိ၊ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္လည္းအိမ္သာမရွိ၊ အက်ဥ္းသားဦးေရႏွင့္ေထာင္ေနရာကမမွ်။

         အိမ္သာမရွိေသာစနစ္ကညဘက္တြင္အခန္းထဲရွိေသး ကန္ထဲတြင္အေပါ့သြားရ၏၊သံစည္ပိုင္းျပတ္ေပၚတြင္တန္းထိုး၍ မစင္စြန္႕ရ၏။ထိုအခါမနက္မိုးလင္းလွ်င္ ခ်ီးပံုး၊ ေသးပံုးထမ္းရေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းမ်ားေပၚလာေတာ့၏။

          အျခားေသာဒုကၡမ်ားကေတာ့ ျခင္ကိုက္ျခင္း၊ ၾကမ္းပိုးကိုက္ ျခင္း၊ ၀ဲႏွင့္ယားနာမ်ားေပါက္ျခင္း၊ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာယင္ေကာင္ ထုၾကီးႏွင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ား၊ ပန္းကန္ျပားျဖင့္ ေလး ငါးခြက္ ခန္႕သာေရခ်ိဳးရျခင္း၊ျခင္ေထာင္မရွိ၊ေစာင္မရွိ ေခါင္းအံုးမရွိစသည္ တို႕ျဖစ္သည္။

          သို႕အတြက္ကၽြႏ္ုပ္တို႕ျပင္ဆင္ရမည္က Jail Manual တစ္ခုတည္းသာမက ေထာင္တြင္းအေဆာက္အဦပံုစံ၊ မိလႅာစနစ္၊ သန္႕ရွင္းေရး၊ ေဆး၀ါးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အ၀တ္အ ထည္မ်ားသံုးစြဲခြင့္၊ေလွ်ာ့ရက္ရရွိေရး စသည္ျဖင့္ေသာအ က်ဥ္းသားအခြင့္အေရးတို႕ျဖစ္၏။ 

          ဤမွ်မ်ားျပားေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမွ ကၽြႏ္ုပ္ တို႕ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားေနာင္ေရးစိတ္ေအးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အက်ဥ္း ေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။


     ေကာင္းျမတ္သူ
    (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)
Wednesday, July 21, 2010

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း


ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ မွ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဖိတ္ေခၚ     (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)
               Targeted FDI For The People           


          တိုင္းျပည္၏ လတ္တေလာအေရးတၾကီးလိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ရန္ အ တြက္ ေအာက္ေဖၚျပပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ (Targeted FDI For The People) ျပည္သူမ်ားအတြက္တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးျပဳ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈႏွင့္ နည္းပညာမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးၿမဳတ္ႏွံရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အား ဖိတ္ေခၚ သည္။

          လုပ္အားဗဟိုျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္း မ်ား၊စက္ ရံုမ်ား နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည္ ။
          လုပ္အားဗဟိုျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကဲ့သို႕လုပ္သားအင္အားအမ်ားအျပားလို ေသာ စက္ရံုမ်ားျဖစ္သည္ ။ထိုလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သားအင္အားအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ျဖစ္ သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏ စာရိတၱႏွင့္ ဘ၀ကိုျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမွာ ၎တို႕အတြက္ အလုပ္အကိုင္အ ခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္သန္းေက်ာ္အထည္ခ်ုဳပ္စက္ရံု မ်ားတြင္ဆင္းရဲ စြာ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ရသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ ျပည္ပမွကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားသြင္းယူ၍ လုပ္သားအင္အားျဖင့္ကုန္ ေခ်ာထုတ္ယူျပီးျပည္ပသို႕ အားလံုးျပန္လည္တင္ပို႕သည္႕ (CMP) စနစ္သာျဖစ္သည္။ လုပ္သားမ်ား လုပ္ခမွလြဲ၍ စက္ရံုပိုင္ ရွင္က တစ္ျပားမွ အပိုမသံုးစြဲေသာစနစ္ျဖစ္သည္။

          ပညာေရးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ ေဘာပင္၊ခဲတံ၊စာေရးကိရိယာမ်ိဳးစံု၊ စကၠဴစက္ရံုမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴ တာ ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း စက္ရံုမ်ားျဖစ္သည္။၎လုပ္ငန္းမ်ား မထြန္းကား၍ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာပညာေရးႏွင့္ ဆိုင္ ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အလြန္ေစ်းၾကီးေပး၍ ၀ယ္သံုးရသည္။ စကၠဴစက္ရံုမ်ားမွ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ႏွင့္စာအုပ္ ထုတ္ ေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစသည္ ။

          က်န္းမာေရးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုသည္မွာ ေဆးရံုႏွင့္ေဆးခန္းမ်ား လာေရာက္ေဆာက္လုပ္ၿခင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္ကုသေရးနည္းပညာမ်ား၊ ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရး၊ တစ္ခါသံုးေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ကြန္ဒံုးထုတ္လုပ္ေရးကဲ့သို႕ေသာ စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ၿခင္းတို႕ကို ဆိုလိုသည္။

      အထက္ေဖၚျပပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကၽြႏ္ုပ္တို႕၏တိက်ေသာမူ၀ါဒမွာ ထိုနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေသာရင္းႏွီး ျမဳတ္ႏွံမႈမ်ားကိုဖိတ္ေခၚျခင္းသာျဖစ္ျပီး ထိုနယ္ပယ္မ်ားအားေထာက္ပံ့ရန္ (NGO) မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား အားဖိတ္ ေခၚ ျခင္းမဟုတ္ပါ။

          ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏မူ၀ါဒမွာေဖၚျပပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုန္လုပ္ဆက္ဆံမႈနယ္ပယ္(EconomicSystem)တစ္ရပ္ ေပၚထြန္း လာ ေရးသာျဖစ္ပါသည္။

          ပါတီ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ရန္ကုန္ရွိ ႏိုင္ငံတကာသံရံုးမ်ား ၊ ကုလသမဂၢရံုးမ်ား သို႕ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္မ်ားအားလည္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ တြင္းရွိပညာရွင္မ်ား ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုလုပ္သားမ်ား ၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားသို႕ လည္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စစ္တမ္း ေကာက္ ယူ ျခင္း မ်ား ျပဳ လုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းျမတ္သူ (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)

ယူေကႏိုင္ငံ

myanmardemocracycongress@googlemail.com

Friday, July 16, 2010

အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္မည္

 
  ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွအဂတိလိုက္စားမႈရာႏႈံးျပည္႕တိုက္ဖ်က္မည္       ( မူ၀ါဒေရးရာဌာန)          အဂတိလိုက္စားမႈဆိုလွ်င္ ေတာ့ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏုိင္ငံက ထိပ္ဆံုးမွ ျဖစ္သည္ ။ အဂတိလိုက္စားမႈက မ်ိဳး ဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္းယဥ္ ေက်းမႈသဖြယ္ပင္အျမစ္တြယ္ေနျပီ ။ လာဘ္စားႏိုင္မွဂုဏ္ရွိသည္ ။

         ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ပထမဆံုးလုပ္မည္႕အလုပ္က ပါတီတြင္းအဂတိ လုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးျဖစ္၏။တိုက္ဖ်က္မည္ မွရာႏႈံးျပည့္တိုက္ဖ်က္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

          အႏိုင္ရအမတ္မ်ား၊နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္တိုင္းျပည္ရာထူးၾကီး မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူႏိုင္ေသာ ပါ တီေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ ၀င္ေငြ ႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ပါတီတြင္းေလ့လာ ေစာင့္ ၾကည္႕ေရး အဖြဲ႕မ်ားမွပံုမွန္ သုေတသနျပဳမွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ ၏ ။

          အျခားေသာကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္သေဘာတူညီဖြယ္ရွိသည္႕ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္လည္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ဒါကပါ တီတြင္းႏွင့္ မဟာမိတ္ပါတီမ်ား အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္ ။

          ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုေတာ့ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ထက္၀က္ေလွ်ာ႕က်ေအာင္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ႏွစ္စဥ္တစ္ရိတ္ရိတ္တက္လာေသာ အဂတိလိုက္စား မႈကိုခ်က္ျခင္း ရပ္ တံ့ေအာင္လုပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္မွန္းလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕နားလည္၏ ။ ျပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ စုေက်ာ္အတြင္း အဂ တိလိုက္စားမႈကလည္း အဆ သံုး ေလးဆယ္တက္လာခဲ့သည္ ။

          လာမည့္အႏွစ္၂၀ အတြင္း လူအမ်ားစုတို႕၏ ၀င္ေငြႏွင့္အသံုး စရိတ္ မွ်တေစမွ လာဒ္စားမႈေလွ်ာ႕ခ် ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအားလည္း ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ပါသည္ ။

          တိုင္းျပည္၏ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံသား တိုင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႕အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႕ကစံျပအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည္ ။ ပါတီေထာင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ေငြေၾကးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေတာင္းခံေနေသာ ႏိုင္ ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္လိမ့္ မည္မဟုတ္ပါ။Wednesday, July 14, 2010

၁၉ ဇူလိုင္အခမ္းအနားတက္ေရာက္ျခင္း

ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားတက္မည္


          အစိုးရ၏ အာဇာနည္ေန႕က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားကိုအစည္း အေ၀းဖိတ္ၾကား၍ အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လိုျခင္းရွိမရွိသေဘာ ထားေမးျမန္းခဲ့၍ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္ မွအခမ္းအနားသို႕တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာ ထားေပးခဲ့သည္ ။

          ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ လက္ရွိမွတ္ပံုတင္က်ျပီးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၁ ခုရွိျပီး အာဇာနည္ေန႕က်င္းပေရး ဖိတ္ေခၚအစည္းအေ၀း သို႕တက္ ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၄ ခုရွိသည္ ။

          ပါတီတစ္ခုလွ်င္ ၇ ဦးတက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး အခန္းအနားတြင္ ပါတီ၏ အလံကိုကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္ ။လြမ္းသူပန္းေခြကိုင္ ေဆာင္သူ ၂ ဦး၊ပါတီအလံကိုင္ ေဆာင္သူ တစ္ဦး ႏွင့္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္ကိုင္သူ တစ္ဦးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၇ ဦးတက္ ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။

           အခမ္းအနားမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုမ်ား ဗီဒီယိုမ်ား ကိုယ္တိုင္ ရိုက္ယူခြင့္ရမည္မဟုတ္ပဲ သက္ဆိုင္ရာမွ သီးသန္႕ေပးပို႕မည္ ဟုသိရ သည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားကို အမ်ိဳးသား၀တ္စံု၀တ္ရမည္ဟုသတ္မွတ္ သည္။

          အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားဖိတ္ၾကားျခင္းသည္ အစိုးရအေန ျဖင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးပါေသာအဖြဲ႕အစည္းအ ျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ သံခင္းတမန္ခင္း ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ရႈျမင္ ျပီး MDC ပါတီမွလည္း အစိုးရ၏ ထိုသံခင္းတမန္ခင္း ၾကိဳးပမ္းမႈကို သ တိ၀ီရိယ အျပည့္ျဖင့္လက္ခံမႈျပဳလိုက္သည္ ။

          အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာအခမ္းအနား မ်ား အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ပထမ ဦးဆံုးေသာ သံခင္းတမန္ ခင္းၾကိဳးပမ္းမႈ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖၚေၾက ျငာအပ္သည္ ။Monday, July 12, 2010

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး

         
          ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားေရာင္းစားျခင္း          ( ျမိဳ႕မေက်ာင္းသား)

          ကမာၻေပၚတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပီးလွ်င္ ဒုတိယအျမတ္အမ်ားဆံုး မွာ အရက္ ၊ ဘီယာ ၊ စီးကရက္ ႏွင့္ အခ်ိဳရည္မ်ိဳးစံုတို႕ျဖစ္သည္ ။ ထို လုပ္ငန္းမ်ားမွ အရံႈးေပၚသည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဘာလုပ္ ငန္းမွလုပ္ဖို႕မသင့္ေတာ။့ ျမန္ျမန္သာ ေရာင္း စားဖို႕သင့္၏ ။ သို႕မဟုတ္ ပုဂၢလိက ပိုင္သာ လုပ္သင့္၏ ။ တိုင္းျပည္၏ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ႏိုင္း ယွဥ္လွ်င္ အလကားရေသာ အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ပင္ အရံႈးေပၚဖို႕ရွိ ေန၏ ။

          ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္ရံုမ်ားဆိုသည္မွာလည္း ၆၂ ခုႏွစ္အာဏာမ သိမ္းခင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာစက္ရံုမ်ား ႏွင့္ မ-ဆ-လ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စက္ရံုမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္ ။အခ်ိဳ႕စက္ရံုမ်ား ကေတာ့ ျပည္သူ ပိုင္သိမ္းစက္ရံုမ်ားျဖစ္၏ ။

          ၈၈ အာဏာသိမ္းျပီး ေနာက္ပိုင္း ဒုတိယအျမတ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ား ျဖစ္သည့္ စီးကရက္၊ ဘီယာ၊ အခ်ိဳရည္စက္ ရံုမ်ား ပုဂၢလိက ေပးလိုက္၏ ။အလကားေနရင္းျမတ္ ႏိုင္ေသာစက္ရံုမ်ား သာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယူၾက၏ ။

          န-၀-တ လက္ထက္ ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ေပၚလာျခင္း ႏွင့္ေပ်ာက္သြားျခင္းကိုအားလံုးအမွတ္ ရလိမ့္မည္ထင္ပါသည္ ။ ထိုဖက္ စပ္လုပ္ငန္းမ်ားပ်က္သုန္းသြားျခင္း၏ လက္သယ္မွာလည္း စစ္အစိုးရ အရာ ရွိၾကီးမ်ားလာဒ္စားမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္၏ ။

          ျမန္မာျပည္တြင္စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ကလည္းသိပ္မ်ားမ်ား စား စားရွိလွသည္မဟုတ္ပါ ။ စက္ရံုမ်ား၏ သဘာ၀က ႏွစ္ေပါင္းၾကာလာ လွ်င္ေခာတ္မမွီေတာ့ ၊ စက္ပစၥည္းမ်ားက ေခာတ္မမွီျခင္းျဖစ္ႏိုင္သလို နည္းပညာမ်ားကလည္း ေခာတ္ေနာက္က်ျခင္းျဖစ္ႏိုင္၏ ။ စက္မႈနည္း ပညာ၏ အတိုင္းအတာက က်ယ္ျပန္႕သလို ကုန္ပစၥည္းအရည္ အေသြး တို႕၏ နည္းပညာမ်ားကလည္းက်ယ္ျပန္႕သည္ ။

          ဥပမာအားျဖင့္ စက္ရံုအေဟာင္းတစ္ခုသည္ လုပ္သား အင္ အား (၁၀၀) လိုအပ္လွ်င္ နည္းပညာသစ္ႏွင့္စက္ရံုမ်ားက (၅၀) သာလို အပ္ႏိုင္သည္ ။စက္ရံုအသစ္က ေလာင္စာ (သို႕) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုး စြဲမႈ သက္သာျခင္းမ်ိဳး၊နည္းပညာအသစ္က ေဈ း ေပါေသာကုန္ၾကမ္း ျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္ျခင္း ၊ ထြက္ရွိေသာအရည္အေသြးေကာင္းျခင္း ၊တစ္ေန.ကုန္ ပစၥည္းပိုမိုထြက္ရွိျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္၏ ။

          ထိုသို႕ စက္မႈနည္းပညာႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး တို႕အျမဲတန္းေခာတ္မီေနေစေရး ဆိုသည္မွာ အဂတိလိုက္စားလြန္းေသာ အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ား လုပ္ႏိုင္ေသာအလုပ္မဟုတ္ပါေခ် ။ ျမန္ျမန္ ေရာင္းေလ တိုင္းျပည္အတြက္ျမန္ျမန္သက္သာေလျဖစ္ပါသည္ ။

          ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေတာ့ အျမတ္အမ်ားဆံုးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုုသာ လႊဲေျပာင္းယူဖို႕ဆႏၵရွိႏိုင္ပါသည္ ။ ေလာင္စာဆီ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း ၊ သစ္ပင္ခုတ္ေရာင္းေသာလုပ္ငန္း ၊ လမ္းမ်ား ေဖါက္ျပီး အခြန္မတရားေကာက္ေသာလုပ္ငန္း ၊ သေဘၤာကပ္လာလွ်င္ ဆိပ္ကမ္းခြန္ေကာက္ယူရံုသာျဖစ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း စသည္တို႕ျဖစ္သည္ ။

          မ-ဆ-လ ေခာတ္က သမ၀ါယမဆိုသည္မွာ ပါတီ၏ မီးဖိုေခ်ာင္ ျဖစ္ခဲ့၏ ။ ယခုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ ေငြတြင္းျဖစ္ေနသည္ ။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္မ၀င္စားခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားအားဖ်က္သိမ္းေရးသာလွ်င္ ျပည္သူအတြက္အက်ိဳး မ်ားဖို႕ရွိ၏။ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႕၏ သေဘာထားျဖစ္ေလသည္ ။

         

Saturday, July 10, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား (၂)

          ၂၁ ရာစုႏိုင္ငံေရးေလာကေ၀ဖန္ခ်က္     ( ေကာင္းျမတ္သူ)


          လက္ခုပ္သံမ်ားၾကားမွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရသည္မွာ လြယ္ကူေသာ္ လည္း  အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ရသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲပါ၏ ။
         
          လက္ခုပ္သံၾကား ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူမ်ား ယခု ၂၀၁၀ အေရးအ ခင္းတြင္ သူတို.မပါေတာ့ ။ သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို.ပင္ေဆာ္ ၾသ ေနၾက၏ ။  သူတို႕ပါသည္ဟုေျပာလွ်င္လည္း သပိတ္ေမွာက္ေစဖို႕ေဆာ္ၾသသည့္နည္းျဖင့္ပါသည္ဟု သာမွတ္ယူရပါမည္ ။ ထို႕အတြက္ျပည္သူထံမွ ၄င္းတို႕ရရွိမည့္ဆုလာဒ္မွာ လက္ခုပ္သံမ်ားျဖစ္ႏိုင္ ဖို႕ရွိ၏ ။ လက္ခုပ္သံၾကား ဆုလာဒ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူ မ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ ေနျခင္း လားေတာ့မေျပာတတ္ေပ ။

          နားေထာင္၍စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ၊ ျပတ္သားတက္ၾကြျပီးေအာင္ ျမင္မႈမရွိေသာမူ၀ါဒမ်ား အတြက္ မည္သူမွ်တာ၀န္ယူႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ ။

          ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္သည္ ယခုအခါတြင္မရွိေတာ့ ။ ထိုေခာတ္တြင္ပင္ အာဏာရွင္စနစ္ကိုစတင္ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ မ်ိဳးဆက္တို႕ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕က ( ၆၂ ) မ်ိဳးဆက္မ်ားဟုေခၚသည္။ ထိုသူမ်ား၏ အေရအတြက္ကား လြန္စြာနည္းပါး ေနျပီ ၊ က်န္ရွိသူမ်ားမွာလည္း အိုမင္းမစြမ္း ျဖစ္ေနၾက၏ ။

          ၁၉၇၄/၇၅၀န္းက်င္တြင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ မ်ိဳးဆက္သာ လွ်င္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြႏိုင္ဆံုးအသက္ အရြယ္တြင္ရွိေနပါသည္ ။ အာ ဏာရွင္စနစ္၏ အဖိႏွပ္ဆံုးေသာ ကာလမ်ားတြင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္၍ (အေရအတြက္သိပ္မမ်ား သည့္တိုင္)ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏိုင္ငံေရး ေလာက တြင္ အေတာ္ၾသဇာၾကီး ခဲ့ေပသည္ ။

          ႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာသူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ၁၉၇၄/၇၅ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ မ်ိဳးဆက္အား တစ္ေယာက္ျခင္းစီ ပင္လွ်င္ေရတြက္၍ ရႏုိင္ပါသည္ ။ ၄င္းတို႕ဘယ္မွာရွိသည္ ၊ ဘာလုပ္ ေနသည္ ၊ မည္သူတို႕က မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ရွိသည္ စသည္ ျဖင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ထိမ္ခ်န္၍မရ သိႏိုင္ၾက၏ ။

          စာေရးသူ လက္လွမ္းမွီသ၍ လိုက္လံေဆြးေႏြးမႈမ်ား မွရရွိ ေသာ ရလာဒ္မ်ားအရ ၁၉၇၄/ ၇၅ အုပ္စု၏ ၅၀ % ေက်ာ္မွာ လက္ရွိ အေျခအေနအား သပိတ္ေမွာက္ေရးသာလွ်င္ျဖစ္ ၍ ထိုမွတစ္ပါး ဘာ လုပ္မည္လဲဟုသတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသာ မူ၀ါဒ လက္ကိုင္မရွိ ႏိုင္ငံေရးသ မား မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ေနၾက၏ ။

          သပိတ္ေမွာက္ေရး လမ္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား အ တင္းမာဆံုးသူမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူျဖစ္၍ ( ၄င္း၏ သေဘာထားကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သေဘာထားဟုလည္းမွတ္ယူရာ၏)။ အလယ္အလတ္ သေဘာထားရွိသူမွာ အေမရိကားမွ ေဒါက္တာထြန္း ေက်ာ္ျငိမ္းျဖစ္၏။ သူက ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္လွ်င္ တိုက္ပြဲ ကိုစြန္႕ရာက်မည္ဟု ေရးသားခဲ့၏ ( မဥၥိမ အြန္လိုင္းတြင္ ရႈ ) ။ ျမန္မာ ျပည္တြင္းမွ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတြင္ပါ၀င္ ဖို႕ၾကိဳးစားေနသူ မ်ားက ၇၄/၇၅ အုပ္စု၀င္ ေဒၚ ေနရီဗေဆြႏွင့္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ျငိမ္း တို႕ျဖစ္၏ ။ သူတို႕၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားကိုေတာ့ မီဒီယာမ်ားတြင္ အနည္း ငယ္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

          ၁၉၈၈ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္တို႕မွာ လူဦးေရးအားျဖင့္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ပါ၀င္လာၾကသူမ်ားျဖစ္၍  ယခုအ ခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာသူ မ်ားသာလွ်င္လက္က်န္ရွိေတာ့၏ ။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၈၈ အုပ္စု၀င္ ျဖစ္၍ ေခာတ္ျပိဳင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္မ်ား ၾကားတြင္လိုက္လံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္ ။ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၅၀ %ေက်ာ္တို႕က လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ၀င္ေရာက္ျဖတ္ သန္း ရမည္ ကိုလက္ခံေၾကာင္းပြင့္လင္းစြာေျပာၾက၏ ။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ စာေရးသူအား ပုဂၢိဳလ္ ေရးခင္မင္မႈအရ မကန္႕ကြက္လို ပါဟုေျပာလာသူမ်ားလည္းရွိပါသည္ ။

          သို႕ေသာ္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္ဟု ယူဆေသာ ၅၀% ေက်ာ္ ေသာ ၈၈ အုပ္စုမွာလည္း လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ကိုယ္ တိုင
ပါ၀င္ရန္ (သို႕) ပါ၀င္ေနေသာပုဂၢိလ္မ်ားအား လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ခံရန္ ျငင္းဆိုလွ်က္ရွိၾက၏ ။

          ေနာင္အႏွစ္ ( ၂၀ ) ၾကာလွ်င္ ယခုအျငင္းပြားေနၾကေသာ လူ ၾကီးမ်ား သက္ရွိထင္ရွားရွိႏိုင္ၾကေတာ့မည္မဟုတ္ပါ ။ သက္ရွိထင္ရွားရွိ ႏိုင္သူမ်ားမွာလည္း လြန္စြာအိုမင္းမစြမ္း ရွိေနေပလိမ့္မည္ ။ ယေန႕အ ခ်ိန္တြင္ သံုးလို႔ေကာင္းဆဲျဖစ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးဆိုေသာစကားလံုး သည္ လည္း ေနာက္ အႏွစ္ (၂၀)ၾကာလွ်င္ ခက္ခဲစြာ စာလံုးေပါင္းရ မည္ေ၀ါဟာရတစ္ခုျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္ ။ ၈၈ အုပ္စု၀င္ မ်ားသည္ပင္ လွ်င္ အသက္ ( ၆၀ ) ေက်ာ္တန္းသို႕ေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။ ( ယခု ၈၈ အုပ္စု၀င္အမ်ားစုမွာ ၄၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္ )။ယခုကာလတြင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟု နာမည္ၾကီးေနသူမ်ားသည္ လည္းေနာင္ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာလွ်င္ ဆံျဖဴသြားက်ိဳး ဒုတ္ေကာက္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ငါ ဘယ္သူဘယ္၀ါဟုမာန္တင္း ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ ။

          ထိုအခါမ်ိဳးဆက္ျပတ္၍ ကယ္တင္မည့္သူမရွိေသာ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကသည္ ၂၁ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကာလအထိ ၀မ္းနည္း ဖြယ္ရာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းရဖို႕ရွိေနပါသည္ ။ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ ၾကာေသာကာလတြင္ ျပည္သူကလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို လံုး၀ ယုံၾကည္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ ။ ထိုအခါႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းဟူ၍ လည္းေပၚထြက္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးေလာကသည္ အေခ်ာင္ သမားမ်ားႏွင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ (ထိုကာလမ်ိဳးသည္ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႕ၾကာတတ္ပါသည္ ။)

          ထိုအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ေရနံ ၊သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ သထၱဳရိုင္ းသိုက္ မ်ား၊သစ္ေတာမ်ားလည္း ကုန္သေလာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။(ညဴက လီးယားစမ္းသပ္မႈ ပင္လယ္ထဲက်ကုန္မည္၊) ယခုအခ်ိန္ေလာက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သစ္ေတာမ်ားကိုသာ ၂၁ ရာစုကုန္ခါနီး ေလာက္ တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

         
          ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ မွာ ေရရွည္လမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ယေန႕ကာ လ၏ ဆံုးျဖစ္ခ်က္မ်ားကိုခ်ရေသာအလုပ္ျဖစ္ပါသည္ ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆံုး ျဖစ္ခ်က္မ်ားသည္ မနက္ျဖန္သဘက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းမ်ား ရရွိေစဖို႕ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုသည္ က အႏွစ္ ၂၀ မက ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ေနတတ္ သည္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ယခုစတင္ပါမွ ေနာင္၁၀ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာလွ်င္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ။ အားလံုးစဥ္းစားၾကဖို.ျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႕ေအာ္ဟစ္ျခင္းမွာ လြယ္ကူေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရန္မူကား အလြန္ခက္ခဲပါသည္ ။
         
          ယခုကာလတြင္ စကားမ်ားမေနၾကပဲ အေသအေၾကလုပ္ႏိုင္ပါ မွ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ ၾကာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္တစ္ခုကို ေမြးဖြားေပး ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။

          စာေရးသူတို႕ၾကိဳးပမ္းေနေသာ ကိစၥမွာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးၾကိဳး ပမ္းမႈထက္ ၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္ တစ္ခုအားေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္တစ္ခု ေပၚထြက္လာေရး (သို႕) ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးမွာ လြယ္ကူေသာကိစၥတစ္ ခုမဟုတ္ပါ။ ဤသည္ကို အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႕အနည္းဆံုးျဖစ္သန္းခဲ့ဘူးေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူတိုင္းသိရွိပါသည္ ။

          ျပာပံုဘ၀မွ မိုးေပၚေရာက္သည္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဂ်ာမဏီ ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႕ကဲ့သို႕ နဂိုလ္ရွိရင္းစြဲႏိုင္ငံမ်ား အဖို႕သာျဖစ္ႏိုင္ပါ၏ ။ရွိရင္းစြဲမရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျပာပံုထဲ မွခုန္ထြက္လွ်င္ ျပာပံုေဘးသာ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္ ။ သယံဇာတဆိုသည္မွာ ေရာင္းစားဖန္မ်ားလွ်င္ ကုန္တတ္ပါသည္ ။

Thursday, July 8, 2010

ပါတီဖြဲ.စည္းတည္ေထာင္ျခင္းေၾကျငာခ်က္


Party Statement -

Wednesday, July 7, 2010

Monday, July 5, 2010

ပါတီဥကၠဌ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ႏွင့္ Myanmar Time Journal အင္တာဗ်ဴး


Kaung and MM time -

Sunday, July 4, 2010

ပဥၥမေျမာက္ ေၾကျငာခ်က္


                                                                ( ျမိဳ.မေက်ာင္းသား )        

    ေတာင္းဆိုေၾကျငာ ခ်က္မ်ားအား စစ္အစိုးရ သည္ မည္သည္.အခါတြင္မွ် အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးေလ့မရွိ။ သို.ေသာ္လည္းေတာင္း ဆိုခ်က္မ်ားကေတာ့တြင္တြင္ၾကီးထြက္ေပၚလာ ေလ့ရွိသည္ ။ ၾကာလာေတာ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ လိုက္ေလွ်ာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းျပည္သူမ်ားကလည္း သိလာ၏ ။ မီဒီယာမ်ားကလည္းသိလာ၏ ။ ေနာက္ဆံုး ေတာင္းဆိုသူ မ်ားကိုယ္တိုင္ ကလည္း သိလာ၏ ။

        ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ထုပ္ျပန္လွ်င္ မီဒီယာမ်ားကလည္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမရလွ်င္ ဘာလုပ္မည္လည္း ဟုလွည္.ပတ္ျပီးေမး၏ ေျဖသူမ်ားကလည္း ထိုေမးခြန္းကို ေျဖရဖန္ မ်ား၍ လြန္စြာ ကၽြမ္းက်င္ ေနၾကျပီ ။
         
          အမွန္တရား အတိုင္းေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ အစဥ္တစ္စိုက္ ေတာင္းဆိုရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာမွ လုပ္မေပး ႏိုင္မွန္း သိလွ်က္ ႏွင့္ သမိုင္းတစ္ျဖတ္စာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အစိတ္ေလာက္ ေတာင္းဆို ရံုသက္သက္ကေတာ့ လြန္ကဲေသာကိစၥအျဖစ္ သမိုင္းတြင္က်န္ ရစ္မည္ သာျဖစ္၏ ။

ေၾကျငာခ်က္ သံုးမ်ိဳး

          ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမိသမွ် ၃ မ်ိဳး ရွိေလ၏ ။ တစ္မ်ိဳး ကရံုးခန္းတြင္းမွ ေၾကျငာခ်က္ထုပ္ျခင္း ျဖစ္၏ ။ ရံုးခန္းထဲတြင္ အစည္း အေ၀း ထိုင္ ၊ ေၾကျငာခ်က္ထုပ္ ၊ ထိုေၾကျငာခ်က္အား မီဒီယာ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ကပ္သီးကပ္သပ္ ေမးခြန္းမ်ားအားလွည္.ပတ္ေျဖ ဒါကတစ္ နည္းျဖစ္၏ ။

          ေနာက္တစ္မ်ိဳးက လမ္းမေပၚထြက္၍ ေၾကျငာခ်က္ထုပ္ ျခင္းျဖစ္၏ ။ ရံုးခန္းတြင္းမွ ေၾကျငာခ်က္ထုပ္သူမ်ား ကို အားမရ ေသာ တက္ၾကြသူမ်ားက လမ္းမေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပၾက၏ ၊ ေၾကျငာခ်က္ထုပ္၏ ၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးသည္ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ား မရမျခင္း တိုက္ပြဲ၀င္မည္ ဟု မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူကို  ဂတိေပး၏  ျပီးေတာ့ေထာင္ထဲသြားၾကသည္ ။ ဒါက ဒုတိယ နည္းျဖစ္ ၏ ခက္ခဲေသာ ႏိုင္ငံေရးစြန္းစားမႈျဖစ္ ၏ ။ အေလးျပဳထိုက္၏ ။

          တတိယနည္း ကေတာ့ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ ေၾကျငာခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္ ။ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမဆိုမွေတာ့ အႏၱရယ္ႏွင့္အလွမ္း ေ၀း ၏ အဖမ္းအဆီးကေ၀ လာေ၀း ေတာင္းဆိုခ်က္ တစ္ခုမရလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ တစ္ခုအတြက္ျပင္ဆင္ရ ေသာအလုပ္သာ လွ်င္ရွိ၏ ။ သူတို. ကရဲရဲေတာက္အေျပာဆံုးျဖစ္သည္ ။

          စတုတၳေျမာက္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကေတာ့ ထြန္းကားစျပဳေနျပီ ကိုယ့္အျခင္းျခင္း ဒုကၡေပးေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားျဖစ္၏ ။ NLD ႏွင့္  NDF  တို.၏ ခေမာက္လုပြဲ ေၾကျငာခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ တိုင္းျပည္၏ အင္မတန္ အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္တြင္ တိုင္းေရးျပည္ေရးဘာလုပ္မလဲ မေဆြးေႏြး မတိုင္ပင္ၾကပဲ ခေမာက္တစ္လံုးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တရားသူၾကီး လုပ္ခုိင္းေနၾက၏ ။ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ လက္တြဲ အလုပ္ လုပ္ လာခဲ့ေသာ လူၾကီးမ်ား သဲၾကီးမဲၾကီး တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကျပီ ။

         ေနာက္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေၾကျငာခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို.အားလံုးမွားသြားပါတယ္ဟူေသာ ပဥၥမ ေျမာက္ ေၾကျငာခ်က္ ျဖစ္ဖို.ရွိ၏ ။

Saturday, July 3, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား


တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြျဖင့္မဲဆြယ္ျခင္း        ( ေမာင္ထူးဆန္း ) 


          မည္သည္.ႏိုင္ငံ ဘတ္ဂ်က္မွေလာက္ငွ သည္မရွိ ။ အစိုးရဌာန တိုင္းမွ လည္းအသံုးစရိတ္ကို အျမဲ တန္းတိုး၍သာလွ်င္ ေတာင္းဆို ေန၏ ။ ျပည္သူမ်ားမွလည္း သူတို.၏ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရရန္ပိုင္ ခြင့္ကို တိုး ၍သာလွ်င္ေတာင္းဆိုေသာကာလသည္ ယခုကာလ မည္၏ ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၊ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ၊ သက္ၾကီး ရြယ္ အိုမ်ားရံပံုေငြ ၊ ကေလးမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ေငြ ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ႏွစ္ခန္.လစာအျပည္.ျဖင့္မီးဖြားခြင့္ ၊ ကေလး ထိန္းဌာန ၀န္ေဆာင္မႈ ၊ လူတိုင္းအိမ္ယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေရး စသည္ျဖင့္ ပိုက္ဆံတို.က ဘယ္ေတာ့မွ ေလာက္ငွသည္မရွိ အျမဲေတာင္းဆိုေနတတ္ၾကသည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိ တိုင္းျပည္အတြက္မွလြဲ၍ မည္သူ.အတြက္မွ ေပးစရာမရွိ ။ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ စစ္အသံုးစရိတ္ ၊ အာကာသအသံုးစရိတ္ ၊ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ သူလွ်ိဳ စပိုင္အသံုးစရိတ္မ်ားက ထိပ္တန္းမွ ပါလိုက္ေသး၏ ။ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ မ်ားသည္ စီးပြားေရးမူ၀ါ ဒ သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ပဲ တိုင္းျပည္၏ အခြန္ဘ႑ာကို အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ေရး သာလွ်င္ျဖစ္ေနေတာ့၏ ။
         
          တကယ္တန္းဆံုးရံႈးမည္က တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြႏွင့္ ပညာရွင္တို.၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားျဖစ္လာေပမည္ ။ ဆိုလိုျခင္သည္မွာ တိုင္းျပည္ တကယ္ဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းမရွိေသာ မဲရရံုသက္သက္ ဘ႑ာေရး အသံုး စရိတ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား သည္းေျခၾကိဳက္ မသြားေရးျဖစ္သည္ ။
         
          ဒုတိယကမာၻစစ္ ေနာက္ပိုင္း ဥေရာပတစ္လႊားရွိ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား အားလံုး  ( Welfare State ) မ်ားျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့၏ ။ လူထုက လက္၀ဲလက္ယာ ဘာမွမသိ ၊ သိပ္လည္း စဥ္းစားမေန လူမႈဖူလံုေရးမ်ား မ်ားေပးမည္ဟုဆိုေသာ လက္၀ဲယိမ္းပါတီမ်ား ၊ ေလဘာပါတီမ်ား ၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားအား မဲထဲ့လိုက္ၾက ေတာ့သည္ ။
         
          ဤအခ်က္မ်ားကား လြန္စြာအေရးၾကီး၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္သည္ မည္သည္.စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ( သို. ) ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္လိုက္လွ်င္ တိုင္းျပည္ေရွ.ေရး မည္သို.ျဖစ္မည္ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္မည္ ( သို. ) ရံႈးမည္ ၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မည္ ဆုတ္ယုတ္မည္ကိုသိႏိုင္စြမ္းရ၏ ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ား စုကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္မည္.မူ၀ါဒမ်ား ကိုသာခ်မွတ္ေလ့ရွိပါသည္ ။ တိုင္းေရးျပည္ေရးကိုေနာက္ခ်န္ ထားေလ့ရွိၾက၏ ။ ဤ သည္ကိုျပည္သူမ်ားက သတိထားမိေလ့မရွိၾက အခ်ိဳ.ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ား ပင္လွ်င္ မ်က္ေစ့လည္ တတ္သည္ ။

          ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္လက္ထက္က ေက်းရြာမ်ားအား ဘတ္ တစ္သန္းေထာက္ပံ့ မည္ဟုမဲဆြယ္၏ ။ ထိုင္းတစ္ႏိုင္ငံလံုး ေက်းရြာမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရွိသျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြ ဘတ္ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကို ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္အျဖစ္ အသံုးခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ေတာ့သည္ ။ တိုင္းျပည္ ၏ ဘတ္ဂ်က္ကို မဲဆြယ္ပြဲအတြက္ သံုးပစ္ေသာ သက္ဆင္ ၏ မူ၀ါဒကိုလူၾကိဳက္မ်ားခဲ.သည္ ၊ လက္ရွိ ရွပ္နီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ထိုမူ၀ါဒ ၏ အက်ိဳးဆက္သာလွ်င္ျဖစ္သည္ဆိုက မမွားႏိုင္ေပ ။

          ကၽြႏ္ုပ္တို.စိုးရိမ္သည္က လူလယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေပၚပင္ ရဲရဲေတာက္ မူ၀ါဒမ်ားကို တိမ္း ညြတ္မသြားေစ ေရးျဖစ္၏ ။ ျပည္သူအားမက္လံုးမ်ားေပး၍ အာဏာရလာေသာ အခါတြင္လည္း ထိုမက္လံုး မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေပးျခင္းျဖင့္ အာဏာသက္ဆိုးရွည္ေအာင္လုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုသ တိထားဖို.ျဖစ္သည္ ။ တကယ္တန္းဆံုးရႈံးမည္က တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြမ်ား သာလွ်င္ျဖစ္၏ ။ အာဏာမရ ေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွလည္း အာဏာရပါတီအား အင္အားခ်ိနဲ.ယံုသက္သက္ ၀ါဒျဖန္.ျခင္းမ်ိဳးသာ လုပ္ေဆာင္၍ ျပည္သူအား ရဲရဲ ေတာက္ မိန္.ခြန္းမ်ားေျပာသည့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရ မရအဖတ္မရေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ ထြန္းကားလာမွာကိုျဖစ္၏ ။


ဆရာေမာင္စူးစမ္း၏ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္


MG SU SAN 1 -