Saturday, July 31, 2010

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးၾကိဳးပမ္းမည္ႏိုင္ငံတကာေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား
 အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရးၾကိဳးပမ္းသြားမည္

                                                                   
          ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေရးကိစၥအတြက္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သ မားမ်ားမွာ (၃)သန္းေက်ာ္ခန္႕ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းသိရွိရျပီး ၉၀%မွာလုပ္ငန္း ခြင္ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမဲတန္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနတြင္ သာလႈပ္ ရွားရံုးကန္ေနရသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေနျဖင့္ ေကာက္ယူရရွိေသာစစ္တမ္းမ်ား အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

-သံရံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ရံုးမ်ားတြင္အခြန္ေဆာင္ရမႈမွကင္းလြတ္ခြင့္။

- ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လြတ္လပ္စြာ သက္တမ္းတိုးခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္။

-မိမိရွာေဖြရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူခြင့္။

-မိသားစုထံသို႕လြတ္လပ္စြာေငြလႊဲခြင့္။

        
          ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအ တြက္က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာသံုးစြဲၾကရသည္။ ထိုသို႕သြားေရာက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အကုန္အက် ခံၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕တတ္ႏိုင္သူမ်ား သည္လည္း ေငြလံုးေငြရင္း ေပးေခ် ျခင္းျဖင့္ အ ကုန္ ခံၾကသကဲ့သို႕ အခ်ိဳ႕သည္အရစ္က်ျဖင့္၎၊ သက္ဆိုင္ ရာလုပ္ ငန္းခြင္ တြင္ႏွစ္အကန္႕အ သတ္ျဖင့္လုပ္ခ နည္းပါးစြာယူ၍ လုပ္အား ျဖင့္၎  ေပးဆပ္ၾကရပါသည္။

           ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေလ့လာသိရွိမိသမွ် ႏိုင္ငံတကာတြင္အလုပ္ရွာေဖြ ရင္း ဘ၀ပ်က္သြားသူမ်ားစြာတို႕အေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရွိရ၏။ ဘ၀ပ်က္ပံု ပ်က္နည္းမ်ား မ်ိဳးစံုေအာင္ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၏ အား နည္းခ်က္ ေၾကာင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘ၀မပ်က္သင့္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕က ခံယူပါသည္။

          ႏိုင္ငံတကာသို႕သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားသည္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ေဒၚလာေငြ ၃၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ အထိ ကုန္က်စရိတ္ ရွိရသည္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းပါမွ၂ႏွစ္အ တြင္းရင္းစားျပန္ရေသာပမာဏျဖစ္၏။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္း မေကာင္းသူတို႕မွာ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ လုပ္အားေပးဆပ္ရတတ္ ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သံရံုးသို႕အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းကေတာ့ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ အခြန္မေပးႏိုင္၍ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း မတိုးႏိုင္ျဖစ္ျပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ရသူမ်ား အေရအတြက္သည္လည္း လြန္ စြာမ်ားျပားလာသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

          အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာမ်ားမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားခံယူေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားျဖစ္၏။ ထို အခါေယာက်္ားက ႏိုင္ငံျခားသား၊ ရန္ကုန္ ရွိမိန္းမက ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျပီး ရႈပ္ေထြးေသာ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားပါ ၀င္ေရာက္လာၾကေတာ့ သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ ယူျခင္းတိက်စြာ မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံသား ခံယူျပီးျဖစ္ သည္ဟုသိရပါသည္။ စကၤာ ပူသည္ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အ လုပ္အ ကိုင္ အတည္တက် ရွိသူမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံသားေပးေလ့ရွိသျဖင့္ တိုင္း ျပည္အ တြက္ ပညာ တတ္ မ်ား ဆံုးရံႈးေနသည္မွာလည္း စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာျဖစ္ ၏။

          ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးမႈ ၾကန္႕ၾကာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္ႏွင့္ျပန္လာေသာအလုပ္သမားမ်ား ခြင့္ရက္ ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ ငန္း ခြင္ အခ်ိန္မီမျပန္ႏိုင္ ျဖစ္ျပီးအလုပ္ျပဳတ္ကာ ဘ၀ပ်က္ရသည္ မ်ား လြန္စြာမ်ား ျပားလွျပီျဖစ္ပါသည္။

          ကမာၻ႕စီးပြားပ်က္ ကပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေန၍ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ပင္ပန္းဆင္းရဲေသာ၊ လစာေငြအလြန္နည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေလ့ရွိသျဖင့္ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မွ်တေအာင္ အလြန္ခ်ိဳးျခံစြာ သံုးစြဲရေလ့ ရွိပါ သည္။

          လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆျဖစ္လွ်င္ေသာ္၎၊ က်န္းမာေရးကိစၥ မ်ားျဖစ္လွ်င္ေသာ္၎၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္လွ်င္ ေသာ္၎ မိမိရွာေဖြသမွ် ကုန္ဆံုး၍ ဒုကၡမ်ိဳးစံုေရာက္ၾကရ၏။

          ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းမတိုးႏိုင္၍ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတို႕ တြင္ တရားမ၀င္ေနထိုင္မႈမ်ားျပားလာျခင္း တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းတို႕ကလည္း  ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာက်ဆင္းေစ၏။ ျပည္ပတြင္အ လုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္  ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ား၏ အေရအတြက္သည္ လွ်င္ျမန္စြာမ်ားျပားလာ၏။ အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ ခံစားရေသာ ဒုကၡမ်ား ပိုမို၍ မ်ားျပားလာ သည္ကို လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

      ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ခံစားေနရေသာဒုကၡမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ထိေရာက္စြာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ပ ေရာက္ျမန္မာမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ေပးပို႕မႈတို႕ကၾကီးမားေသာ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္း မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရံု ဆႏၵသ ေဘာထားမ်ားေကာက္ခံ၍ တင္ျပရံုထက္ ပိုမိုေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္   ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ သိသာ သည္႕ရလာဒ္မ်ား အမွန္တ ကယ္ေပၚ ေပါက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ျပည္သူမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈစာမ်က္ႏွာ တြင္ သေဘာထားမ်ားေပးပို႕ျခင္း၊ အီးေမးျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ရန္ကုန္ရွိကၽြႏ္ုပ္ တို၏ပါတီရံုးခန္းသိုျဖစ္ေစသေဘာထားမ်ားေပးပိုအားျဖည့္ျခင္း ျဖင့္ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရး ပိုမိုထိ ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ ခံမႈႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ရရွိမွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ရဲ၀ံ့စြာ တိုက္ပဲြ၀င္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 ေကာင္းျမတ္သူ
(မူ၀ါဒေရးရာဌာန)No comments: