Wednesday, August 17, 2011

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္မူ၀ါဒ

.


ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းရဲ. လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထြက္ရွိမႈပမာဏ ဟာ မီဂါ၀ပ္ တစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လို.ဆိုတဲ့အတြက္ ညဴကလီးယား ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အလံုး ၂၀ ရဲ့ပမာဏနဲ.ညီမွ်ပါတယ္။ အခ်ိဳ.ေသာ အလတ္စားညဴဓါတ္ေပါင္းဖို တစ္လံုးဟာ မီဂါ၀ပ္ ၅၀၀ ထြက္ျပီး အၾကီးစားေတြကေတာ့ မီဂါ၀ပ္ ၁၀၀၀ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ညဴဓါတ္ေပါင္းဖိုတစ္လံုးရဲ့ကုန္က်စရိတ္က တစ္ လံုး ကိုေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ တစ္ေထာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻမွာ ညဴ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အလံုး ၂၀ ေလာက္ပိုင္တဲ့ႏိုင္ငံဆိုတာ ခပ္ရွားရွားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ( ေနာက္ဆက္တြဲမွာ ကမာၻ.ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုစာရင္းကိုေဖၚျပထားပါတယ္)

ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္ဖို. ၁၀ ႏွစ္ခန္.အခ်ိန္ယူရျပီး ဂ်ပန္ရဲ့ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားကေတာ့ လ ၄၀ ခန္.သာၾကာတယ္လို.ဆိုပါတယ္။ ကမာၻမွာ အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာပိုင္ဆိုင္သူက ဂ်ပန္ျဖစ္ပါတယ္။

ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုတစ္ရံုရဲ့တန္ဖိုးဟာ ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္တန္တယ္ဆိုလို. ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ ပိုက္ျပီး ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုတစ္ရံုကို ကမာၻပတ္ျပီး၀ယ္လို.ဘယ္သူမွေရာင္းမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းပညာဆိုတာ ပိုက္ဆံေပးတိုင္းရတာမဟုတ္ပါဘူး။

ကမာၻမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအတြက္ ရာခိုင္ႏႈံးအမ်ားဆံုးအသံုးျပဳတဲ့စြမ္းအင္က ေက်ာက္မီးေသြးျဖစ္ပါတယ္ ေအာက္မွာ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳမႈပမာဏနဲ. ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္အမ်ားဆံုး ထုပ္လုပ္ တဲ့တိုင္းျပည္မ်ားစာရင္းကိုေတြ.ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစြဲမႈဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာရင္းေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို.တိုင္းျပည္ရဲ့ လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္မႈအတြက္ ဘယ္စြမ္းအင္ကို အသံုျပဳၾကမလဲဆိုတာကိုစဥ္းစားၾကဖို.ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာင္ျမန္မာျပည္က ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္စက္ ရံုတစ္ရံုတည္ေဆာက္မဲစီမံကိန္းကို သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ထိခိုက္တယ္ဆိုျပီး ကန္.ကြက္ေနမႈမ်ားရွိၾကပါ တယ္။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံၾကီးမ်ားဟာ မိမိတို. အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို သာအဓိကထားျပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတာကို ျမန္မာျပည္မွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူလူငယ္မ်ား ပါးနပ္ၾကဖို.ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို မၾကည့္ပဲ သူမ်ားေအာ္တိုင္းလိုက္ေအာ္ေနလို.မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။


Coal & Electricity ကမာၻ.လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္မႈရဲ့ ၄၁ % ကိုေက်ာက္မီးေသြးကထုတ္လုပ္ပါတယ္

Total World Electricity Generation by Fuel (2006)

Source: IEA 2008
*Other includes solar, wind, combustible renewables, geothermal & waste
Modern life is unimaginable without electricity. It lights houses, buildings, streets, provides domestic and industrial heat, and powers most equipment used in homes, offices and machinery in factories. Improving access to electricity worldwide is critical to alleviating poverty.
Coal plays a vital role in electricity generation worldwide. Coal-fired power plants currently fuel 41% of global electricity. In some countries, coal fuels a higher percentage of electricity.
Coal in Electricity Generation ကမာၻ.ႏိုင္ငံၾကီးေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖို.အတြက္ အသံေကာင္းဟစ္ေနေပမဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးကို အလြန္အကၽြံသံုးစြဲ ေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္
South Africa 93%    Poland 92%     PR China 79%
Australia 77%    Kazakhstan 70%      India 69%
Israel 63%    Czech Rep 60%     Morocco 55%
Greece 52%    USA 49%    Germany 46%
Source: IEA 2010
The importance of coal to electricity generation worldwide is set to continue, with coal fuelling 44% of global electricity in 2030.(ေက်ာက္မီးေသြးထုပ္လုပ္မႈနဲ.သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာေဆာင္းပါးကို သီးသန္.တင္ျပသြားမယ္ျဖစ္ပါတယ္)

ဂ်ပန္မွာ လွ်ပ္စစ္ရဖို. ညဴစြမ္းအင္သံုးရာကေန စက္ရံုေပါက္ကြဲေတာ့ ေရဒီယိုသတိၾကြမႈကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးသာ မက တစ္ကမာၻလံုးက ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ စက္ရံုပတ္၀န္းက်င္ေရပိုက္နက္ က ငါးေတြဆို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စားသံုးဖို.မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတစ္ပြင့္ရဲ့တန္ဖိုးကိုနားလည္ႏိုင္ၾကဖို.ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးတစ္ပြင့္ရဖို.အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေပးဆပ္ရသလဲဆိုတာ ကိုဆိုလို ခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻမွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကစတာၾကာျပီျဖစ္ေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အခုမွ စရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ပထမဆံုးေသာစက္မႈေတာ္လွန္ေရးအစလို.ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို.ဟာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကိုသာ ေတာ္လွန္ေရးအသြင္နဲ.သြားရမွာမဟုတ္ပဲ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေရး ကိုလည္းေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္အသြင္နဲ.ခ်ီတက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းမွာ အထိအခိုက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးရဲ့တန္ဖိုးကို ငါးရွာ၊ ဖါးရွာ၊ ငါးရွဥ့္ရွာတဲ့အဆင့္ေလာက္ပဲတန္ဖိုးထားမယ္ဆိုရင္ နိမ့္က်တဲ့အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးဟာ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏိုင္ မယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္လုပ္ေပး ရာကမာၻ.စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ၾကီးျဖစ္ေနပါျပီ။

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းက လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏဟာ လက္ရွိ မေလးရွားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး ရဲ့လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈပမာဏနဲ.ညီမွ်ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမစ္ဆံုတစ္ခုတည္းက ထြက္ႏုိင္မဲ့ပမာဏကိုဆိုလိုတာပါ။ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏေတြမပါ၀င္ေသးပါဘူး။

ကၽြႏ္ုပ္တို. တိုက္ဖ်က္ရမွာက ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကိုမဟုတ္ပဲ လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္မႈက ထြက္လာမယ့္ေဘး ထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကိုဘယ္လိုကာကြယ္မလဲဆိုတာကို ဦးစားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မီဂါ၀ပ္ တစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရဖို.အတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးက သစ္ေတာေတြကို ထင္းဆိုက္ျပီး လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္တာေတာင္မရႏိုင္ပါဘူး။

ကၽြႏ္ုပ္တို.ေတာင္းဆိုရမွာက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းက ရလာမယ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခ၀င္ေငြေတြကို ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး ထိန္းသိမ္းဖို.အတြက္ ဘယ္ေလာက္က်ခံသံုးစြဲမလဲဆိုတာကိုျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံအကုန္မခံႏိုင္လို. အင္းေလးကန္ၾကီး တိမ္ေကာေနတာကိုေတာင္ မနဲျပင္ဆင္ေနရတယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ ကိုထိန္းသိမ္းဖို.အတြက္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္နဲ.ခ်ိျပီးသံုးစြဲရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမစ္ဆံုကလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားတရုတ္ ကိုေရာင္းမယ္ဆိုရင္လည္း ပိုက္ဆံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္နဲ.ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈလည္း အလြန္တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုသံုးစြဲမယ့္ျပည္သူေတြဟာ လည္း တရုတ္ျပည္သူေတြျဖစ္လို. ျမန္မာနဲ.တရုတ္နယ္နမိတ္ထိစပ္ေနတဲ့ တရုတ္ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို လာမဲ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေက်းဇူးတင္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္တဲ့အေလွ်ာက္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္က သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးနားျခင္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ တရုတ္မွာသစ္ေတာျပဳန္းတီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ လည္း ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈနဲ.ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻမွာ အၾကီးဆံုး လွ်ပ္စစ္ေရကာတာမ်ားကိုတည္ေဆာက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမစ္ဆံုေရကာတာအတြက္ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာဟာတရုတ္ႏိုင္ငံမွာ အဆင္သင့္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို.ထားတဲ့အတြက္ လိုအပ္တဲ့နည္းပညာနဲ. အရင္းအႏွီးအတြက္ တရုတ္ကို မွီခိုေနရတာပါ။စီးပြားေရးပိတ္ဆို.လို. တိုင္းျပည္ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးဆိုတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ နဲ. ပညာရွင္ဆိုသူေတြကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရေအာင္ နည္းပညာနဲ.အရင္းအႏွီး မရွိပဲဘယ္လိုလုပ္မလဲလို.ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။  အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဆိုတာဟာလည္း အျငင္းပြားမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးဆိုရင္ လက္ေရွာင္တတ္တာမို. ျမန္မာျပည္မွာ စြမ္းအားၾကီးမားတဲ့ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖို.အတြက္ တရုတ္ကို မွီခိုေနရဦးမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို.မွာ ျမစ္ဆံုလိုေရကာတာၾကီးေဆာက္ဖုိ. နည္းပညာလည္းမရွိပါဘူး၊ ေငြလည္းမရွိပါဘူး၊ အားလံုးဘာမွမရွိလို.တရုတ္ကိုပဲမွီခိုရတဲ့အတြက္ ထြက္လာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို တရုတ္ကိုေရာင္းရတယ္ ဆိုတာလည္းဘာမွမဆန္းေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္နီးနားျခင္းျပည္သူမ်ားကို မီးလင္းေစဖို.အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို.မွ မုဓိတာပြားႏိုင္ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တရုပ္ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ထာ၀ရ ေက်းဇူးတင္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာျပီးလို.ျမန္မာပညာရွင္ေတြ ကၽြမ္းက်င္လာျပီဆိုေတာ့မွ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္လာႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ နည္းပညာတစ္ခုရဖို.အတြက္ အလြန္ပဲေပးဆပ္ရ တတ္ပါတယ္။

ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးတာ အခ်ိဳ.ေသာငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြပ်က္သုန္း တာမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆို ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဖြံ.ျဖိဳးမႈနိမ့္က်လို. ေျပာက္ကြယ္သြားႏိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြအေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္တို.မစဥ္းစားၾကေတာ့ဘူးလား။

ျမစ္ဆံုေရကာတာကိုကန္.ကြက္ေနတဲ့သူေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္လွ်ပ္စစ္ ဘယ္လိုရႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့နည္း ကိုေတာ့ ရွာေဖြေပးႏိုင္တာမဟုတ္ၾကပါဘူး။ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေအာင္ဆိုျပီး ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုတစ္ခု လာတည္ေဆာက္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုဆိုတာ ကလည္း အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့နည္းပညာအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါေသးတယ္။

ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုဆိုတာ ပိုက္ဆံရွိတိုင္း၀ယ္လို.ရတဲ့ အမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ညဴနည္းပညာရဖို.အတြက္ ရုရွားကို မ်က္ႏွာလုပ္ရတဲ့စရိတ္နဲ.တင္ ညဴစက္ရံုတစ္ရံုဖိုးမကေတာ့ပါဘူး။ စစ္အစိုးရဟာ ရုရွားနဲ.ေျပလည္ဖို. ရုရွားဆီက လက္နက္၀ယ္ရပါတယ္။ MIG တိုက္ေလယဥ္ေတြ၀ယ္ခဲ့ရပါ တယ္။ နည္းပညာအတြက္ ပညာေတာ္သင္ေတြပိုက္ဆံအကုန္ခံျပီး လြတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတာင္ ရုရွားဟာ သူ.တိုင္းျပည္၀င္ေငြလိုအပ္ခ်က္အတြက္ MIG တိုက္ေလယဥ္ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူေရာင္းခဲ့လို. ေလယဥ္ေတြ ၀ယ္ယူရရွိေရးအတြက္ မ်က္ႏွာလိုမ်က္နာရ စရိတ္ေတြ သက္သာခဲ့တာပါ။ အမွန္ေတာ့ အဆင့္ျမင့္ဂ်က္တိုက္ေလယဥ္ေတြ၀ယ္ယူခြင့္ရွိဖို.ဆိုတာလည္း လြယ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။

နည္းပညာမရွိတဲ့တိုင္းျပည္ေတြဟာ ကမာၻ မွာ နည္းပညာတစ္ခုရဖို. အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးစြမ္းေဆာင္မႈ အေနနဲ. လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ရျပီး တိုင္းျပည္ နဲ.တစ္မ်ိဳးသားလံုး ဒုကၡ မ်ိဳးစံုခံရေလ့ရွိပါတယ္။ ကိုတိုင္မတတ္ရင္ ညဴနည္းပညာဆိုတာ တစ္ႏို္င္ငံလံုးရဲ့ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ. ရင္းႏွီးျပီး ၀ယ္ယူရတဲ့အရာပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို.တိုင္းျပည္မွာ ညဴစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ဖို. အနည္းဆံုးမ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ေစာင့္ရပါဦးမယ္။ သူမ်ားတိုင္းျပည္က အလားကားလာေဆာက္ေပးေတာင္မွ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မယ့္ပညာရွင္မရွိေသးပါဘူး။ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ပညာ ရွင္မ်ားကိုေမြးထုတ္ဖို. မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ခုကို အရင္တည္ေဆာက္ရဦးမွာပါ။ ညဴဓါတ္ေပါင္းဖို အလံုး ၂၀ စာေလာက္ရွိတဲ့ ပညာရွင္အေရအတြက္ရဖို.ဆိုရင္ေတာ့ မ်ိဳးဆက္ ၂ ဆက္ေလာက္ေတာင္ေစာင့္ရဦးမွာပါ။

ေက်ာက္မီးေသြးနဲ. သဘာ၀ဓါတ္ေငြ.ကေန လွ်ပ္စစ္ထုပ္ဖို.ဆုိတာ လည္း အလြန္ပိုက္ဆံကုန္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးက ျမန္မာျပည္မွ ေပါေပါမ်ားမ်ားမထြက္လို. ျပည္ပကလည္းမ၀ယ္ႏိုင္ပါဘူး။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ.ကလည္း တိုင္းျပည္မွာ ၀င္ေငြမရွိေတာ့ ဒါကိုပဲေရာင္းျပီး အျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည္. ဆည္းေနရတဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္ဖို.အတြက္ ခက္ခဲေနတဲ့ကာ လျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈေတြကလည္း ဓါတ္ေငြ.ေရာင္းရေငြနဲ. ေပးေခ်ေနရတာပါ။

ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို ကန္.ကြက္ေနသူမ်ားဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုတာထက္ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ. လုပ္ေဆာင္ေနတာကပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါကိုအေၾကာင္းျပျပီး အစိုးရကို အၾကပ္အတည္း ရိုက္ေစဖို. အၾကည္အညိဳပ်က္ေစဖို. ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကပိုမ်ားေနတာကို ေတြ.ရမွာပါ။ အမွန္ေတာ့ NLD ကိုယ္တိုင္အာဏာရလည္း အဲဒီေနရာက ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို မရရေအာင္ ထုတ္လုပ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို.ေဆာင္ရြက္ရမွာက စီမံကိန္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေစဖို.မဟုတ္ပဲ စီမံကိန္းေၾကာင့့္ျဖစ္လာတဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို.၊ ရရွိလာတဲ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က ၀င္ေငြေတြကို ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ.ျဖိဳးေရအတြက္အမွန္တကယ္သံုးစြဲႏိုင္ဖို.၊ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးကို ထိန္းသိမ္းဖို.ကုန္က်စရိတ္ေတြကို က်ခံသံုးစြဲဖို.၊ ဒီစီမံကိန္းက ရလာတဲ့နည္းပညာနဲ. အေတြ.အၾကံဳေတြကို ေနာက္ေနာင္ ေရကာတာမ်ား ေဆာက္လုပ္တဲ့အ ခါမွာ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို.၊ ရလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေတြကိုတရုတ္ျပည္ကို ေရာင္းခ်ရတဲ့ အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ. ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ သံမဏိဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏိုင္ဖို.၊ တရုတ္ျပည္သူမ်ားနဲ. ျမန္မာျပည္ သူမ်ားပိုမိုခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးျပီး ခိုင္မာတဲ့ အိမ္နီးနားျခင္း ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို.၊ ကမာၻမွာ အထူးလို အပ္ေနတဲ့ ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻ.ဖန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ.မ်ားထုတ္လုပ္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီး ကမာၻၾကီး သာယာေစေရးအတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး ရဲ့ အခန္းက႑ကို ကမာၻက သိေအာင္လုပ္ဖို.၊ စတဲ့ ကမာၻအဆင့္မွီရည္မွန္ခ်က္မ်ားထားရွိျပီး ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကို ကမာၻၾကီးရဲ့လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ၾကဖို.ပဲျဖစ္ပါတယ္။.


5 comments:

nyi-htet said...

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရကာတာ ျကီးမ်ားမွ ထုတ္ေပးမယ့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရဲ. ၉၉%ကို တရုတ္က၀ယ္ယူမယ္။

ျမန္မာက ၁% သာဝယ္ခြင့္ရပါမယ္။

အဲလို ေရာင္းလို.ရတဲ့ဝင္ေငြကိုလဲ
တရုတ္ကပဲ ၇၀% ယူမယ္...။
ျမန္မာျပည္က ၂၀% (သန္း၅၀၀)သာ ရပါမယ္။

က်န္တဲ့ ၁၀% ကိုေတာ့ ပြဲစါးျဖစ္တဲ့ Asia World + (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခ်ိဳ.အပါအဝင္)+ အျခားပညာရွင္ အဖြဲ.မ်ားက ရပါမယ္။

ဒါေျကာင့္
(၁)လယ္ယာေျမနဲ့အသက္ဆက္
ေနရသူေတြ
(၂) ရြာေတြယာေတြကို ဆံုးရွံဳးစြန္.ခြာ ခဲ့ရတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ
(၃) ျမစ္ျကီးကို မွီခိုစါးေသာက္ အသက္ေမြး ၀မ္းေျကာင္း ျပဳေနရတဲ့ ျပည္သူ ၆၀% ခန္.ႏွင့္
(၄)ဧရာ၀တီျမစ္၀က်ြန္းေပၚ (ျမန္မာ့စပါးက်ီျကီး)ကို မွီခိုရသူေတြ အတြက္ေတာ့
ခုရမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ဟာ စြန္.လႊတ္
ေပးဆပ္လိုက္ရတာ ဘ၀ပ်က္စီးသြားရတာေတြ နဲ. မကာမိေအာင္ အလြန္.အလြန္ကို နည္းပါးလြန္းတာ ေတြ.ရပါလိမ္.မယ္။

ဒါ့အျပင္ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းတာက
ျမစ္ဆံု ေရကာတာေတြဟာ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား တိတိက်က် သတိေပးခ်က္အရ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ.ေျကာ ဇံုျကီး နွင့္ အလြန္နီးကပ္ေနတဲ့အတြက္ တနည္းအားျဖင့္ ငလ်င္ေျကာျကီးေပၚ က်ေရာက္ ေနပါတယ္။ ငလ်င္ေျကာင့္ ေရကာတာျကီးမ်ား က်ိဳးေပါက္ သြားလို.ကေတာ့ ျမစ္ျကီးနားျမိဳ.
အပါအ၀င္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းက ျမိဳ.ေတြ ရြာေတြအတြက္ မေတြး၀န္.စရာ အႏၽြရာယ္ ျကီးမားလွပါတယ္ ။

ဧရာ၀တီျမစ္ ကယ္တင္ေရး ေဆြးေႏြးခဏ္းကို နားဆင္ျပီးမွ ဆံုးျဖတ္ျကပါ...

http://www.rfa.org/burmese/commentaries/sunday-round-table-08142011095435.html
စစ္အစိုးရ/အစိုးရသစ္ကို ေ၀ဖန္ရွံဳ.ခ်လိုလို. နိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုလို. ေျပာေနတာမဟုတ္ပါ တရုတ္ပညာရွင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာထားတဲ့ စါမ်က္နွာ ၉၀၀ ပါ အစီရင္ခံစါမွ
ေကာက္နွုတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူမ်ားစြာရဲ. အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား အတြက္ အႏၽႊရာယ္အျကီးအက်ယ္ ရွိနိုင္လို. တိုင္းျပည္နဲ.လူမ်ိဳး အတြက္ေျပာေနတာပါ ... တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အျကိမ္ျကိမ္ စံုစမ္းစစ္ေဆး ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစါး တိုင္ပင္ ျပီးမွ လုပ္ျကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ ပါသည္။

Anonymous said...

Fuck u author of this article . Is china ur mother fucker ?

Anonymous said...

မငိုပါနဲ. ဧရာ၀တီ ... http://www.ainchannmyay.com/?p=1190

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ျပီးေတာ့ သေဘာထားေပးျကပါ။

ညီမရဲ႕ photo story ေလးက ဧရာဝတီဟာ ဆည္ေဆာက္ျပီး ပိုေတာင္ ေရစီးသန္လာ ဦးေတာ့မွာလိုလို ေျပာေနသူေတြကို ပံုနဲ႕တကြ ျငင္းလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ တိုင္းျပည္နစ္မြန္းေတာ့မဲ့ အႏၱရာယ္ကို အဲဒီ ႏိုင္ငံသားေတြ ကိုယ္စီကသာ သိေနၾကရင္ အဲဒီ တိုင္းျပည္ မနစ္မြန္းႏိုင္ေလာက္ပါဘူး။

အခုလည္း အကိုတို႕ သာမန္ ႏိုင္ငံသားေတြမွာ အဲဒီ awareness to danger ရွိေနၾကလို႕ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အကိုတို႕ႏိုင္မွာပါ။ ႏိုင္ေအာင္လည္း မျဖစ္မေန လုပ္ၾကရမွာပဲ။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို ျမန္မာအစိုးရက ဆက္လုပ္ လို႕ ျမန္မာျပည္သူေတြ လမ္းမေပၚ ထြက္လာခဲ့ၾကရင္ က်ေနာ္လည္း ယခုေရာက္ေနတဲ့ ေနရာ ကေန ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္သြားျပီး ဆႏၵျပမယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ထားျပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း အခုၾကံဳလို႕ ဒီေနရာကေနျပီး လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာအပ္ပါတယ္။

Comment by ျပည္ေကာင္းေအာင္ — August 16, 2011 @ 1:02 pm

nyi-htet said...

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရကာတာ ျကီးမ်ားမွ (အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ) ထုတ္ေပးမယ့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရဲ. ၉၉%ကို တရုတ္က၀ယ္ယူမယ္။
ျမန္မာက ၁% သာဝယ္ခြင့္ရပါမယ္။

အဲလို ေရာင္းလို.ရတဲ့ ဝင္ေငြကိုလဲ
တရုတ္ကပဲ ၇၀% ယူမယ္...။
ျမန္မာျပည္က ၂၀% သာရပါမယ္။

((က်န္တဲ့ ၁၀% ကိုေတာ့ ပြဲစါးျဖစ္တဲ့ Asia World + (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခ်ိဳ.အပါအဝင္) အျခားပညာရွင္ အဖြဲ.မ်ားကရပါမယ္။))

ဒါေျကာင့္......
(၁)လယ္ယာေျမနဲ့အသက္ဆက္ ၀မ္းေျကာင္းရ
သူေတြ....
(၂) ရြာေတြ ေျမယာေတြကို စြန္.ခြာဆံုးရွံဳး ခဲ့ရတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ...
(၃)ဧရာ၀တီ ျမစ္ျကီးကို ဘိုးဘြားဘီဘင္ လက္ထက္ကထည္းက မွီခို အသက္ေမြး ၀မ္းေျကာင္း ျပဳေနရတဲ့ ျပည္သူ ၆၀% ခန္.ႏွင့္..
(၄)ဧရာ၀တီျမစ္၀က်ြန္းေပၚ (ျမန္မာ့စပါးက်ီျကီး) ကိုမွီခို အသက္ဆက္ရသူေတြ.....
အတြက္ေတာ့ ရမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ဟာစြန္.လႊတ္
ေပးဆပ္လိုက္ရတာ ဆံုးရွံဳးပ်က္စီးသြားရတာေတြ
နဲ. မကာမိေအာင္ အလြန္.အလြန္ကို နည္းပါးလြန္းတာ ေတြ.ရပါလိမ္.မယ္။

ဒါ့အျပင္ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းတာက
ျမစ္ဆံု ေရကာတာျကီးမ်ားဟာ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား တိတိက်က် သတိေပးခ်က္အရ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ.ေျကာဇံုျကီး (Sagaing Fault System) နွင့္ အလြန္နီးကပ္ေနတဲ့အတြက္ တနည္းအားျဖင့္ ငလ်င္ေျကာျကီးေပၚ က်ေရာက္ေနပါတယ္။ ငလ်င္ေျကာင့္ ေရကာတာျကီးမ်ား က်ိဳးေပါက္ သြားလို. ကေတာ့ ျမစ္ျကီးနားျမိဳ.
အပါအ၀င္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းက ျမိဳ.ေတြ ရြာေတြ ျပည္သူေတြအတြက္ မေတြး၀န္.စရာ အႏၽြရာယ္ ျကီးမားလွပါတယ္ ။

ဒါေတြဟာ နိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုလို. စစ္အစိုးရ/အစိုးရသစ္ကို ေ၀ဖန္ဆန္.က်င္လိုလို.
ေျပာေနတာမဟုတ္ပါ။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ တရုတ္ပညာရွင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာေတြ.ရွိ ထားတဲ့ စါမ်က္နွာ ၉၀၀ ပါ အစီရင္ခံစါမွ ေကာက္နွုတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

(( ဧရာ၀တီျမစ္ ကယ္တင္ေရး ေဆြးေႏြးခဏ္းကို နားဆင္ရန္...
http://www.rfa.org/burmese/commentaries/sunday-round-table-08142011095435.html

မငိုပါနဲ့ ဧရာ၀တီ .. မ်က္ျမင္သက္ေသ.. http://www.ainchannmyay.com/?p=1190 ))

ျပည္သူမ်ားစြာရဲ. အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား အတြက္ အႏၽႊရာယ္အျကီးအက်ယ္ ရွိနိုင္လို. တိုင္းျပည္နဲ.လူမ်ိဳး အတြက္ေျပာေနတာပါ။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပညာရွင္မ်ား၏ အျကံဥာဏ္ကိုယူ အျကိမ္ျကိမ္ စံုစမ္းစစ္ေဆး ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစါးကာ အမွန္တရားေတြကို ဖံုးကြယ္မထားပဲ တိုင္ပင္ညွိႏွိဳင္း ျပီး ေဆာက္သင့္မွ ေဆာက္ျကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ ပါသည္။

Anonymous said...

((ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရကာတာ ျကီးမ်ားမွ "အမ်ားအက်ိဳးအတြက္" ထုတ္ေပးမယ့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရဲ. ၉၉%ကို တရုတ္က၀ယ္ယူမယ္။
ျမန္မာက ၁% သာဝယ္ခြင့္ရပါမယ္။
အဲလို ေရာင္းလို.ရတဲ့ ဝင္ေငြကိုလဲ
တရုတ္ကပဲ ၇၀% ယူမယ္...။
ျမန္မာျပည္က ၂၀% သာရပါမယ္။))

မငိုပါနဲ. ဧရာ၀တီ ... http://www.ainchannmyay.com/?p=1190

လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ပြင့္ရဖို.အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေပးဆပ္ရသလဲဆိုတာ ကိုဆိုလို ခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္က သဘာ၀ဓါတ္ေငြ.မ်ားဟာျဖင့္ (န်ဴကလီယား ေလာင္စါျပီးရင္) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ရာမွာ အေကာင္းဆံုး၊ ပါတ္၀န္းက်င္ အသန္.ရွင္းဆံုး ေလာင္စါ Fuel ျဖစ္ပါတယ္-
ဒီ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ ဓါတ္ေငြ ့ ေတြလဲ
" ျမန္မာျပည္သူမ်ားအက်ိဳး" အတြက္သံုးခြင့္မရ တရုတ္ နွင္. ယိုးဒယားကိုသာ အားလံုးနီးပါး ေရာင္းေနတာေတြ.ရပါတယ္။

ျပည္.စံုတဲ့ သံုးသတ္ခ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွန္ေတြကို ျမန္မာျပည္တြင္း သတင္းစါေတြထဲ တခါမွ် မဖတ္ျကရပါ။
ယခုလို အမွန္တရားကို ျပည္သူမ်ား အျပည့္အစံု မသိရ ထိန္ခ်န္ထားျကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့
ေရွ.ဆက္ ဦးေက်ာ္ဆန္း လိုပဲ (ျပည္သူအားလံုး) မခ်ိတင္ကဲ ငိုျကရလိမ့္အံုးမယ္... မျကာေတာ့ပါဘူး။