Friday, August 19, 2011

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္းအားၾကိဳဆို

.

ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီမွ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေစေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း  ၃၁-၀၇-၂၀၁၀ ေန.စြဲျဖင့္ ယခုပါတီ၏ ဘေလာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။(ေအာက္တြင္ျပန္ လည္ေဖၚျပထားပါသည္)

ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ဆိုျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသံုးမ၀င္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ထို.အတူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပဌန္းႏိုင္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရ၏။ သို.အတြက္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို. အျမဲ တန္း အားစိုက္ၾကိဳးပမ္းခဲ့၏။

ယခုရလာဒ္မ်ားကို ၾကည့္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားအား ျပည္သူေထာက္ခံမႈပို မိုရရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ မိပါသည္။ ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈမရပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို.ဘာမွ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ တိုက္ပြဲ၀င္ရသည္လည္းရွိ၏။ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ရသည္လည္း ရွိ၏။ တိုင္းျပည္အာဏာ ကိုရေအာင္ယူရသည္လည္းရွိ၏။ လိုရင္းကေတာ့ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ တိုးတက္ ေစရးပဲျဖစ္သည္။

မည္သို.ပင္ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို မိမိတို.ပါတီမွေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိုက္ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားမွ ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ားကို ၾကိဳဆိုအပ္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ တိက်ေသခ်ာ ေသာ မူ၀ါဒ မ်ားကိုခ်မွတ္ေပးသည္. အစိုးရမင္းမ်ားကိုလည္း ေက်ဇူး အထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဤေနရာမွ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ယခုထုပ္ျပန္သည့္ဥပေဒသည္ သက္တမ္း ၆ လမွ်သာ ရွိပါသျဖင့္ ထိုဥပေဒ အား ယခုထက္ပိုမို သက္တမ္း ရွည္ၾကာစြာ သက္တမ္းတိုးႏွိင္မွ ျပည္ပေရာက္ ျပည္သူမ်ား ပိုမို အက်ိဳးမ်ားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ သက္တမ္းပိုမိုတိုးေပးပါရန္လည္း အစိုးရမင္းမ်ားအားပန္ၾကား အပ္ပါသည္။ ၎ အျပင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျမန္ဆန္စြာ ထုပ္ယူခြင့္၊ လြယ္ကူစြာသက္တမ္းတိုးခြင့္၊ မိမိတို. ရွာေဖြရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူခြင့္၊ တိုင္းျပည္တြင္းသို.လြတ္လပ္စြာေငြလႊဲခြင့္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ခြင့္၊ စသည္ျဖင့္ ေသာ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုတိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္လည္း ဆက္လက္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

.

Saturday, July 31, 2010

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးၾကိဳးပမ္းမည္ႏိုင္ငံတကာေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရးၾကိဳးပမ္းသြားမည္

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေရးကိစၥအတြက္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သ မားမ်ားမွာ (၃)သန္းေက်ာ္ခန္႕ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းသိရွိရျပီး ၉၀%မွာလုပ္ငန္း ခြင္ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမဲတန္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနတြင္ သာလႈပ္ ရွားရံုးကန္ေနရသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေနျဖင့္ ေကာက္ယူရရွိေသာစစ္တမ္းမ်ား အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

-သံရံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ရံုးမ်ားတြင္အခြန္ေဆာင္ရမႈမွကင္းလြတ္ခြင့္။
-ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္လြတ္လပ္စြာသက္တမ္းတိုးခြင့္၊လဲလွယ္ခြင့္။

-မိမိရွာေဖြရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူခြင့္။
 -မိသားစုထံသို႕လြတ္လပ္စြာေငြလႊဲခြင့္။


ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအ တြက္က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာသံုးစြဲၾကရသည္။ ထိုသို႕သြားေရာက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အကုန္အက် ခံၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕တတ္ႏိုင္သူမ်ား သည္လည္း ေငြလံုးေငြရင္း ေပးေခ် ျခင္းျဖင့္ အ ကုန္ ခံၾကသကဲ့သို႕ အခ်ိဳ႕သည္အရစ္က်ျဖင့္၎၊ သက္ဆိုင္ ရာလုပ္ ငန္းခြင္ တြင္ႏွစ္အကန္႕အ သတ္ျဖင့္လုပ္ခ နည္းပါးစြာယူ၍ လုပ္အား ျဖင့္၎ ေပးဆပ္ၾကရပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေလ့လာသိရွိမိသမွ် ႏိုင္ငံတကာတြင္အလုပ္ရွာေဖြ ရင္း ဘ၀ပ်က္သြားသူမ်ားစြာတို႕အေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရွိရ၏။ ဘ၀ပ်က္ပံု ပ်က္နည္းမ်ား မ်ိဳးစံုေအာင္ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၏ အား နည္းခ်က္ ေၾကာင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘ၀မပ်က္သင့္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕က ခံယူပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာသို႕သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားသည္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ေဒၚလာေငြ ၃၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ အထိ ကုန္က်စရိတ္ ရွိရသည္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းပါမွ၂ႏွစ္အ တြင္းရင္းစားျပန္ရေသာပမာဏျဖစ္၏။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္း မေကာင္းသူတို႕မွာ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ လုပ္အားေပးဆပ္ရတတ္ ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သံရံုးသို႕အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းကေတာ့ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ အခြန္မေပးႏိုင္၍ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း မတိုးႏိုင္ျဖစ္ျပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ရသူမ်ား အေရအတြက္သည္လည္း လြန္ စြာမ်ားျပားလာသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာမ်ားမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားခံယူေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားျဖစ္၏။ ထို အခါေယာက်္ားက ႏိုင္ငံျခားသား၊ ရန္ကုန္ ရွိမိန္းမက ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျပီး ရႈပ္ေထြးေသာ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားပါ ၀င္ေရာက္လာၾကေတာ့ သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ ယူျခင္းတိက်စြာ မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံသား ခံယူျပီးျဖစ္ သည္ဟုသိရပါသည္။ စကၤာ ပူသည္ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အ လုပ္အ ကိုင္ အတည္တက် ရွိသူမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံသားေပးေလ့ရွိသျဖင့္ တိုင္း ျပည္အ တြက္ ပညာ တတ္ မ်ား ဆံုးရံႈးေနသည္မွာလည္း စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာျဖစ္ ၏။
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးမႈ ၾကန္႕ၾကာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္ႏွင့္ျပန္လာေသာအလုပ္သမားမ်ား ခြင့္ရက္ ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ ငန္း ခြင္ အခ်ိန္မီမျပန္ႏိုင္ ျဖစ္ျပီးအလုပ္ျပဳတ္ကာ ဘ၀ပ်က္ရသည္ မ်ား လြန္စြာမ်ား ျပားလွျပီျဖစ္ပါသည္။
ကမာၻ႕စီးပြားပ်က္ ကပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေန၍ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ပင္ပန္းဆင္းရဲေသာ၊ လစာေငြအလြန္နည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေလ့ရွိသျဖင့္ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မွ်တေအာင္ အလြန္ခ်ိဳးျခံစြာ သံုးစြဲရေလ့ ရွိပါ သည္။
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆျဖစ္လွ်င္ေသာ္၎၊ က်န္းမာေရးကိစၥ မ်ားျဖစ္လွ်င္ေသာ္၎၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္လွ်င္ ေသာ္၎ မိမိရွာေဖြသမွ် ကုန္ဆံုး၍ ဒုကၡမ်ိဳးစံုေရာက္ၾကရ၏။
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းမတိုးႏိုင္၍ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတို႕ တြင္ တရားမ၀င္ေနထိုင္မႈမ်ားျပားလာျခင္း တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းတို႕ကလည္း ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာက်ဆင္းေစ၏။ ျပည္ပတြင္အ လုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ား၏ အေရအတြက္သည္ လွ်င္ျမန္စြာမ်ားျပားလာ၏။ အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ ခံစားရေသာ ဒုကၡမ်ား ပိုမို၍ မ်ားျပားလာ သည္ကို လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေလ့လာသိရွိရပါသည္။
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ခံစားေနရေသာဒုကၡမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ထိေရာက္စြာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ပ ေရာက္ျမန္မာမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ေပးပို႕မႈတို႕ကၾကီးမားေသာ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္း မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရံု ဆႏၵသ ေဘာထားမ်ားေကာက္ခံ၍ တင္ျပရံုထက္ ပိုမိုေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ သိသာ သည္႕ရလာဒ္မ်ား အမွန္တ ကယ္ေပၚ ေပါက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈစာမ်က္ႏွာ တြင္ သေဘာထားမ်ားေပးပို႕ျခင္း၊ အီးေမးျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ရန္ကုန္ရွိကၽြႏ္ုပ္ တို၏ပါတီရံုးခန္းသိုျဖစ္ေစသေဘာထားမ်ားေပးပိုအားျဖည့္ျခင္း ျဖင့္ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရး ပိုမိုထိ ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ ခံမႈႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ရရွိမွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ရဲ၀ံ့စြာတိုက္ပဲြ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေကာင္းျမတ္သူ
(မူ၀ါဒေရးရာဌာန)
ေမး။ ။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား။

ေျဖ။ ။အခြန္ေငြ မေကာက္ခံပဲတိုင္းျပည္အတြက္ ဘာမွလုပ္လို႕မရပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သံရံုးတြင္ေသာ္ ၎၊ သံရံုးတြင္အခြန္မေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျပည္တြင္းအခြန္ရံုးမ်ား၌ တာ၀န္ ေက် ၁၀ % အခြန္အား ႏိုင္ငံျခား ေငြ ျဖင့္ မျဖစ္မေနအခြန္ေဆာင္ ခိုင္း ေစျခင္း ကိုတိုက္ ဖ်က္ လိုျခင္းသာ လွ်င္ျဖစ္၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ မူ၀ါဒတစ္ခုကိုခ်မွတ္သည့္အခါ ေရွ႕ေနာက္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ ရလာဒ္ႏွင့္ ေပးဆပ္ရမႈ တို႕ကိုပါထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈျပဳပါသည္။ ဥပေဒေၾကာင္း အရမွန္ကန္မႈ၊ သဘာ၀ေၾကာင္းအရ မွန္ကန္မႈ၊ လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ထင္ ဟပ္ ႏိုင္မႈမ်ားအား လံုးကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္။ ။ ျပည္ပပို႕ကုန္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရတိုင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္တို႕အား အ ခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း ၊ အျခားေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပး ျခင္း ကိုလုပ္ ေလ့ရွိၾက၏။ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း ထို႕အတူျဖစ္ ၏။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာ ေရာက္ေရး၊ စက္မႈလက္ မႈ လုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္အားလံုးတို႕တြင္ျဖစ္သည္။
 န-၀-တ လက္ထက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈမ်ား ကိုဆြဲေဆာင္ သည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ၃ ႏွစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ ၏။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွရေသာ အျမတ္ေငြကို ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလွ်င္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီသက္တမ္းတိုးေပး၏။ ထို႕ ေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕သည့္ၾကားထဲက လာေရာက္ရင္းႏွီး မႈ ျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေငြရွာေဖြေပးေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ႏိုင္ငံ သားမ်ားကိုေတာ့မည္သို႕သေဘာထားမည္လဲ။ စရိတ္ၾကီးမားစြာ အ လုပ္သြားလုပ္သူမ်ား စရိတ္မွ မေၾကခင္ အခြန္လည္းေကာက္မည္ ဆိုေတာ့ မလြန္ေပဘူးလား။

အရွိတရားအရ တိုင္းတာရလွ်င္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ေန ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ မိသားစုထံသို႕ေငြ လႊဲ ႏိုင္ေရး သာလွ်င္ျဖစ္၏။ ထိုေငြအားလံုးက တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ သာ လွ်င္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ ေပးျခင္းမူ၀ါဒမ်ား ေၾကာင့္ လူတစ္သန္းတြင္ ၁၀ % ဒုကၡေရာက္မည္ ဆိုလွ်င္ လူတစ္သိန္းဒုကၡေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းသေဘာ အရ ၁၀% ဆိုသည္မွာ မမ်ားလွ ေသာ္ လည္း လူ ၁၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ သူတို႕၏ မိသားစုမ်ားဒုကၡ ေရာက္ရမည္ဆိုျခင္းမွာ အလြန္မ်ားျပား ေသာပ မာ ဏ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားအခြန္ ေဆာင္ေနရေသာ္လည္း ၎ တို႕၏ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘာမွ်ေဆာင္ရြက္ ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ သည္ကို ျပီးခဲ့ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား အရ ေလ့ လာ သိ ရွိတြက္ခ်က္ျပီးျဖစ္ပါသည္။


ေကာင္းျမတ္သူ
(မူ၀ါဒေရးရာဌာန)

1 comment:

Anonymous said...

Very good idea. I agreed it.