Wednesday, April 4, 2012

အစိုးရေစ်း

.
                                                                                                            ေကာင္းျမတ္သူ (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)မ.ဆ.လ ေခာတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး အစိုးရေစ်းျဖင့္ စခန္းသြားခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရေစ်းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္ရံု အလုပ္ရံု (သို.) ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္ေသာကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ေရာင္း ခ်သည့္ ေစ်းႏႈံး ျဖစ္ပါ၏။ စက္ရံုေစ်း၊ အတြင္းေစ်း၊ ထုတ္ေစ်း၊ သမဆိုင္ ႏံႈးထား၊ စသည္ျဖင့္ အမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚေ၀ၚ ၾကသည္လည္းရွိပါသည္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းႏံႈး သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ အစိုးရေစ်းႏႈံးႏွင့္ ဆန္႕က်င္ ဘက္ေစ်းႏႈံးကိုေတာ့ အျပင္ေစ်း၊ ေမွာင္ခိုေစ်း၊ ေပါက္ေစ်း စသည္ျဖင့္ ေခၚဆိုၾကသည္။ အမွန္တကယ္ဆိုလို ရင္းကေတာ့ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအား မွျပဌာန္းေသာ ေပါက္ေစ်းႏႈံးျဖစ္ပါ၏။

အစိုးရေစ်း ႏႈံးဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္အား ဆူပူမႈ မ်ားမျဖစ္ေစပဲ တည္ျငိမ္ေစရန္ (သို႕) ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ၾကီးေအာင္ျမင္ေစရန္ က်င့္သံုးေသာ ေစ်းႏႈံးျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ထုပ္လုပ္မႈႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အထူး အရံႈးေပၚခဲ့ရပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ႏႈံးထားမ်ားကို ျပရလွ်င္ ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈံးမ်ားျဖစ္၏၊ လွ်ပ္စစ္ မီတာခ၊ ေရမီတာခ၊ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုခႏံႈးထားမ်ားတို႕သည္ အစိုးရ သတ္မွတ္ေသာ ေစ်းမ်ားျဖင့္ ရာစုႏွစ္ ထက္၀က္ေက်ာ္ စခန္းသြားခဲ့၏။

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို မၾကည့္ပဲ အာဏာတည္ျမဲေရးကိုသာ ၾကည့္ခဲ့သျဖင့္ လူေတြျငိမ္ေနရင္ျပီးေရာ သေဘာျဖင့္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာ ကို အရံႈးခံ၍ ကုန္စည္မ်ားကို ေစ်းသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုခဲ့သို႕ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာ ကို အရံႈးခံ၍ ေစ်းႏႈံးသတ္မွတ္ျခင္းက စစ္အသံုးစရိတ္ထက္ပိုဆိုးပါသည္။ မ-ဆ-လ ေခတ္တစ္ ေခတ္လံုး ဓါတ္ဆီတစ္ဂါလံ ၃ က်ပ္ ၅၀ ျပားျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထိုေစ်းႏႈံးကို တျဖည္းျဖည္း ျမွင့္တင္လာ ခဲ့ရာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အမွန္တကယ္ေပါက္ေစ်းျဖစ္ေသာ ၂၅၀၀ က်ပ္သို႕တင္လိုက္သျဖင့္ လူထုအံု ၾကြမႈျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို မွတ္မိၾကပါလိမ့္မည္။ ယခုကာ လတြင္ေတာ့ ၃၅၀၀ က်ပ္ပတ္၀န္းက်င္ ႏံႈးျဖင့္ ေရာင္း ဖို႕လုပ္ေနေလျပီ။

ဗဟိုဘဏ္ ၏ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈံးသစ္ျပႆနာ

ရာစုႏွစ္ထက္၀က္ေက်ာ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ တစ္ေဒၚလာေပါက္ေစ်း ၆ က်ပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိသည့္ ႏႈံးထားက ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရ လုပ္ငန္း တြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ရ၏။ ထိုျပႆနာမ်ားကို အစိုးရအ ေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သလိုေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္း တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းတစ္ခု ကို ႏိုင္ငံျခားမွ မွာယူတင္ သြင္းေသာ အခါ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေပးေခ်ရ၏။ သို႕ေသာ္ထိုေငြေၾကးအား ျမန္မာေငြျဖင့္ မည္သို႕ေဖၚျပမည္ လဲဟူေသာ ျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ရပါသည္။ ေဒၚလာတစ္သန္းတန္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း အတြက္ ျမန္မာေငြျဖင့္ တင္ျပမည္ဆိုပါက တရား၀င္ေစ်း ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ေဒၚလာ ၆ သန္းေက်ာ္သာ ကုန္ၾကမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုသို႕ဆိုပါလွ်င္ အစိုးရထုတ္ကုန္တစ္ခု၏ တန္ဖိုးသည္  ျမန္မာေငြျဖင့္တြက္ လွ်င္ အလြန္နဲပါးေနျပီး လက္ေတြ႕ တြင္ အရံႈးေပၚေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အတြက္ အစိုးရရံုးဌာန မ်ားတြင္ စာရင္းေရးသြင္း သည့္ အခါ ေဒၚလာေငြအား ျမန္မာေငြ မည္၍ မည္မွ် ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္၍ ေရးသြင္း ရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဌာန္းလာရ၏။

ဥပမာတင္ျပရလွ်င္-- ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာက္ခြန္တန္ဖိုး သတ္မွတ္ရာ တြင္ အေကာက္ခြန္ဥပေဒ အရ ကုန္ပစၥည္းတန္ဘိုး၏ ၁၀% ေကာက္ခံရမည္ဟုေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု အတြက္ ကိုု အေကာက္ခြန္တန္ဖိုးသတ္မွတ္မည္ဆိုပါက တစ္ေဒၚတာတန္ေသာ ကုန္စည္တစ္ခုကို ၁၀ % အေကာက္ခြန္သတ္မွတ္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆ က်ပ္ေက်ာ္ သာ အစိုးရသတ္မွတ္ႏႈံးထားရွိသျဖင့္ အေကာက္ခြန္ေငြ ျပား ၆၀ သာရရွိႏိုင္ေပမည္။ ထိုအခါ လက္ရွိကာလ ႏံႈးထားမ်ားႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ေစရန္ အတြက္ တစ္ေဒၚလာတန္ ကုန္စည္ အတြက္ က်ပ္ ၄၀၀ (သို႕) ၅၀၀ ႏံႈးျဖင့္ သတ္မွတ္ျပဌန္းရမည္ဟူ ေသာ ဌာနတြင္း တြက္ခ်က္မႈ တန္ဖိုးမ်ားကို ျပဌာန္း လာရျပန္၏။ ထိုအခါ တစ္ေဒၚလာတန္ေသာ ကုန္စည္ တစ္ခုတြက္ က်ပ္ ၄၀၀ ျဖင့္ စည္းၾကပ္တန္ဖိုးသတ္မွတ္လွ်င္ ၁၀ % အတြက္ဆိုလွ်င္ က်ပ္ ၄၀  အေကာက္ခြန္ႏႈံးထားသတ္မွတ္သျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ႏႈံးထားတစ္ရပ္ျဖစ္လာ၏။

ယခု ကာလတြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ျပဌန္းေသာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ႏႈံးထား အသစ္၀င္လာျပီျဖစ္ သျဖင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပႆမ်ားျဖင့္ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ ယခုပင္လွ်င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္း မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုင္ေနရျပီျဖစ္၏။ ပထမ အခက္အခဲမွာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈံးအရ အေကာက္ခြန္ႏံႈးထားမ်ား တိုးျမင့္ လာသည္ျဖစ္၍ ကုန္စည္မ်ား ေစ်းၾကီးျပီး ကုန္သယ္ မ်ား အစပိုင္းတြင္ အရံႈးေပၚေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ျပည္ပကုန္စည္မ်ား ေစ်းတက္လာဖို႕ရွိ၏။ ဒုတိယ ျပႆနာကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ေစ်းဖြင့္ၾကိမ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရသည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းျဖစ္ ပါ၏။ (ထိုျပႆနာကိုေတာ့ ျပီးခဲ့သည့္ေန႕က ေစ်းပိတ္ခ်ိန္ႏႈံးထားျဖင့္ ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ေကာက္ခံလိုက္လွ်င္ ေျပလည္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

သို႕အတြက္ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းတြင္ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈံးၾကီးျမင့္မႈမ်ားေပၚေပါက္ႏိုင္ျပီး အစိုးရလုပ္ငန္း မ်ားအားလံုးနီးပါးလည္း အရံႈးေပၚမည္ဟုခန္႕မွန္းရေပသည္။ အစိုးရ ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ကုန္က်စရိတ္ကို က်ပ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စာရင္း တင္သြင္းမည္ဆိုလွ်င္ ယခင္က အျမတ္ ျပေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား အရံႈးေပၚေပလိမ့္မည္။ အရံႈးေပၚခဲ့လွ်င္ လိမ္ျငာမေနပဲ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ျပင္ပသို႕ ျမန္ျမန္ထုတ္ေရာင္းသည့္နည္းကို က်င့္သံုးလွ်င္ သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အထူး သျဖင့္ေတာ့ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန၊ မီးရထားဌာန၊ မ်ားတြင္ အထူးအရံႈးျပဖြယ္ရွိပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ ရသံုး ဘ႑ာ ခြဲေ၀မႈမ်ားတြင္ အစမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ေငြေၾကးႏႈံးထား အသစ္အရေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ အခြန္ေငြတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါ၏။ (ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွ သမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာနကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ တင္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္)

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ အစိုးရေစ်း ဟုေသာ ႏႈံးထားတစ္ရပ္ကို ေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္ ဖယ္ရွားသင့္ျပီျဖစ္ပါ သည္။ အစိုးရႏႈံးထားဆိုသည္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ အာဏာရွင္ စနစ္က အာဏာတည္ျမဲေရး အတြက္ တီထြင္ ထားေသာ စနစ္တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္ပါ၏။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရမွ သတ္မွတ္ေပးေသာ အစိုးရေစ်း ဟူ၍ မရွိေတာ့ပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးကို က်င့္သံုးသည္ျဖစ္၍ ေစ်းကြက္ မွ ျပဌာန္းေသာ ေစ်းႏႈံးကိုသာလွ်င္ ေလးစားလိုက္နာရန္ အေၾကာင္းရွိပါသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြလွယ္ႏႈံးထားအသစ္သည္ တိုင္းျပည္၏ ပဂတိ အေျခအေနကို ထင္ဟတ္သည္ျဖစ္၍ အထူးၾကိဳဆိုလိုက္ျပီး။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အာဏာရွင္ ေခတ္တစ္ေခတ္လံုး တည္ရွိခဲ့ေသာ အစိုးရ ႏႈံးထား တစ္ခုေျပာက္သြားမည္ ဆိုလွ်င္ ပိုမို၍ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ အတြက္ ေတာ့ ေငြေၾကးတန္ဖိုးေျပာင္းလဲျခင္း၏ ဒဏ္ကို ခံစားရေပဦးမည္။

ျမန္မာျပည္၏ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တည္ျငိမ္လာလွ်င္ ဘဏ္ အပ္ေငြမ်ား ႏွင့္ အစိုးရ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ ၀ယ္ယူ စု ေဆာင္းမႈမ်ား မ်ားျပားလာႏိုင္၏။ လာမည့္ ၁၀ စုႏွစ္ ကာလမ်ား အတြင္း အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ မ်ား ေရာင္းခ်မႈမ်ား ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားလည္း ၾကီးမားစြာရွိလာႏိုင္သည္။ ကမာၻ႕ စီးပြား ပ်က္ကပ္ေၾကာင့္ အေမရိကႏွင္ ဥေရာပႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ စုေဆာင္းေငြ အေပၚ အတုိးႏႈံးထား မွာ ၄ % ခန္႕သာရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္၏ အတိုးႏႈံးမွာ ၁၀ % ခန္႕ရွိသျဖင့္ ျပည္ပမွစုေဆာင္းေငြမ်ား  တိတ္တဆိတ္ ၀င္ေရာက္လာလွ်င္ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အစိုးရအေနျဖင့္ အရံႈးေပၚႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ဘဏ္အတိုးႏႈံးထား မ်ားကိုလည္း ၅ % ေလာက္အထိေလွ်ာခ်ထားဖို႕လိုေပသည္။ ဘဏ္အတိုးႏႈံးမ်ားၾကီးျမင့္သည္ႏွင့္ အညီ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏံွမႈ စရိတ္ၾကီးျမင့္သည္ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈံးေႏွးေကြးသည္လည္းရွိလာ ႏိုင္ေပသည္။

ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ေတာ့ အထူးတြက္ေျခကိုက္ေသာ ေစ်းႏႈံးအသစ္ကိုရရွိေပမည္။ ယခင္က ျပည္ပမွ ယူေဆာင္လာေသာေငြေၾကးအတြက္ ေပါက္ေစ်းထက္ ေလွ်ာ့၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို လဲလွယ္ ရသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ တရား၀င္ေစ်း ႏႈံးအသစ္က ပိုရ ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီး မႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာဖြယ္ရွိပါသည္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ အစိုးရေစ်း ႏွင့္ ေမွာင္ခုိေစ်း ဟူေသာ ေစ်းကြက္ ႏွစ္ခုရွိေနသေရြ႕ မည္သို႕ မွ်တိုးတက္ႏိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ အစိုးရေစ်းဟူေသာ ႏႈံးထား တစ္ရပ္အား အစိုးရမင္းမ်ားကိုတိုင္ တိုက္ဖ်က္ပါမွ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင့္ NLD အစိုးရအား တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

No comments: