Saturday, July 3, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား


တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြျဖင့္မဲဆြယ္ျခင္း        ( ေမာင္ထူးဆန္း ) 


          မည္သည္.ႏိုင္ငံ ဘတ္ဂ်က္မွေလာက္ငွ သည္မရွိ ။ အစိုးရဌာန တိုင္းမွ လည္းအသံုးစရိတ္ကို အျမဲ တန္းတိုး၍သာလွ်င္ ေတာင္းဆို ေန၏ ။ ျပည္သူမ်ားမွလည္း သူတို.၏ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရရန္ပိုင္ ခြင့္ကို တိုး ၍သာလွ်င္ေတာင္းဆိုေသာကာလသည္ ယခုကာလ မည္၏ ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၊ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ၊ သက္ၾကီး ရြယ္ အိုမ်ားရံပံုေငြ ၊ ကေလးမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ေငြ ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ႏွစ္ခန္.လစာအျပည္.ျဖင့္မီးဖြားခြင့္ ၊ ကေလး ထိန္းဌာန ၀န္ေဆာင္မႈ ၊ လူတိုင္းအိမ္ယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေရး စသည္ျဖင့္ ပိုက္ဆံတို.က ဘယ္ေတာ့မွ ေလာက္ငွသည္မရွိ အျမဲေတာင္းဆိုေနတတ္ၾကသည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိ တိုင္းျပည္အတြက္မွလြဲ၍ မည္သူ.အတြက္မွ ေပးစရာမရွိ ။ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ စစ္အသံုးစရိတ္ ၊ အာကာသအသံုးစရိတ္ ၊ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ သူလွ်ိဳ စပိုင္အသံုးစရိတ္မ်ားက ထိပ္တန္းမွ ပါလိုက္ေသး၏ ။ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ မ်ားသည္ စီးပြားေရးမူ၀ါ ဒ သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ပဲ တိုင္းျပည္၏ အခြန္ဘ႑ာကို အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ေရး သာလွ်င္ျဖစ္ေနေတာ့၏ ။
         
          တကယ္တန္းဆံုးရံႈးမည္က တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြႏွင့္ ပညာရွင္တို.၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားျဖစ္လာေပမည္ ။ ဆိုလိုျခင္သည္မွာ တိုင္းျပည္ တကယ္ဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းမရွိေသာ မဲရရံုသက္သက္ ဘ႑ာေရး အသံုး စရိတ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား သည္းေျခၾကိဳက္ မသြားေရးျဖစ္သည္ ။
         
          ဒုတိယကမာၻစစ္ ေနာက္ပိုင္း ဥေရာပတစ္လႊားရွိ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား အားလံုး  ( Welfare State ) မ်ားျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့၏ ။ လူထုက လက္၀ဲလက္ယာ ဘာမွမသိ ၊ သိပ္လည္း စဥ္းစားမေန လူမႈဖူလံုေရးမ်ား မ်ားေပးမည္ဟုဆိုေသာ လက္၀ဲယိမ္းပါတီမ်ား ၊ ေလဘာပါတီမ်ား ၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားအား မဲထဲ့လိုက္ၾက ေတာ့သည္ ။
         
          ဤအခ်က္မ်ားကား လြန္စြာအေရးၾကီး၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္သည္ မည္သည္.စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ( သို. ) ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္လိုက္လွ်င္ တိုင္းျပည္ေရွ.ေရး မည္သို.ျဖစ္မည္ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္မည္ ( သို. ) ရံႈးမည္ ၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မည္ ဆုတ္ယုတ္မည္ကိုသိႏိုင္စြမ္းရ၏ ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ား စုကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္မည္.မူ၀ါဒမ်ား ကိုသာခ်မွတ္ေလ့ရွိပါသည္ ။ တိုင္းေရးျပည္ေရးကိုေနာက္ခ်န္ ထားေလ့ရွိၾက၏ ။ ဤ သည္ကိုျပည္သူမ်ားက သတိထားမိေလ့မရွိၾက အခ်ိဳ.ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ား ပင္လွ်င္ မ်က္ေစ့လည္ တတ္သည္ ။

          ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္လက္ထက္က ေက်းရြာမ်ားအား ဘတ္ တစ္သန္းေထာက္ပံ့ မည္ဟုမဲဆြယ္၏ ။ ထိုင္းတစ္ႏိုင္ငံလံုး ေက်းရြာမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရွိသျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြ ဘတ္ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကို ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္အျဖစ္ အသံုးခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ေတာ့သည္ ။ တိုင္းျပည္ ၏ ဘတ္ဂ်က္ကို မဲဆြယ္ပြဲအတြက္ သံုးပစ္ေသာ သက္ဆင္ ၏ မူ၀ါဒကိုလူၾကိဳက္မ်ားခဲ.သည္ ၊ လက္ရွိ ရွပ္နီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ထိုမူ၀ါဒ ၏ အက်ိဳးဆက္သာလွ်င္ျဖစ္သည္ဆိုက မမွားႏိုင္ေပ ။

          ကၽြႏ္ုပ္တို.စိုးရိမ္သည္က လူလယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေပၚပင္ ရဲရဲေတာက္ မူ၀ါဒမ်ားကို တိမ္း ညြတ္မသြားေစ ေရးျဖစ္၏ ။ ျပည္သူအားမက္လံုးမ်ားေပး၍ အာဏာရလာေသာ အခါတြင္လည္း ထိုမက္လံုး မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေပးျခင္းျဖင့္ အာဏာသက္ဆိုးရွည္ေအာင္လုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုသ တိထားဖို.ျဖစ္သည္ ။ တကယ္တန္းဆံုးရႈံးမည္က တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြမ်ား သာလွ်င္ျဖစ္၏ ။ အာဏာမရ ေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွလည္း အာဏာရပါတီအား အင္အားခ်ိနဲ.ယံုသက္သက္ ၀ါဒျဖန္.ျခင္းမ်ိဳးသာ လုပ္ေဆာင္၍ ျပည္သူအား ရဲရဲ ေတာက္ မိန္.ခြန္းမ်ားေျပာသည့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရ မရအဖတ္မရေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ ထြန္းကားလာမွာကိုျဖစ္၏ ။


No comments: