Saturday, July 10, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား (၂)

          ၂၁ ရာစုႏိုင္ငံေရးေလာကေ၀ဖန္ခ်က္     ( ေကာင္းျမတ္သူ)


          လက္ခုပ္သံမ်ားၾကားမွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရသည္မွာ လြယ္ကူေသာ္ လည္း  အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ရသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲပါ၏ ။
         
          လက္ခုပ္သံၾကား ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူမ်ား ယခု ၂၀၁၀ အေရးအ ခင္းတြင္ သူတို.မပါေတာ့ ။ သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို.ပင္ေဆာ္ ၾသ ေနၾက၏ ။  သူတို႕ပါသည္ဟုေျပာလွ်င္လည္း သပိတ္ေမွာက္ေစဖို႕ေဆာ္ၾသသည့္နည္းျဖင့္ပါသည္ဟု သာမွတ္ယူရပါမည္ ။ ထို႕အတြက္ျပည္သူထံမွ ၄င္းတို႕ရရွိမည့္ဆုလာဒ္မွာ လက္ခုပ္သံမ်ားျဖစ္ႏိုင္ ဖို႕ရွိ၏ ။ လက္ခုပ္သံၾကား ဆုလာဒ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူ မ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ ေနျခင္း လားေတာ့မေျပာတတ္ေပ ။

          နားေထာင္၍စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ၊ ျပတ္သားတက္ၾကြျပီးေအာင္ ျမင္မႈမရွိေသာမူ၀ါဒမ်ား အတြက္ မည္သူမွ်တာ၀န္ယူႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ ။

          ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္သည္ ယခုအခါတြင္မရွိေတာ့ ။ ထိုေခာတ္တြင္ပင္ အာဏာရွင္စနစ္ကိုစတင္ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ မ်ိဳးဆက္တို႕ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕က ( ၆၂ ) မ်ိဳးဆက္မ်ားဟုေခၚသည္။ ထိုသူမ်ား၏ အေရအတြက္ကား လြန္စြာနည္းပါး ေနျပီ ၊ က်န္ရွိသူမ်ားမွာလည္း အိုမင္းမစြမ္း ျဖစ္ေနၾက၏ ။

          ၁၉၇၄/၇၅၀န္းက်င္တြင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ မ်ိဳးဆက္သာ လွ်င္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြႏိုင္ဆံုးအသက္ အရြယ္တြင္ရွိေနပါသည္ ။ အာ ဏာရွင္စနစ္၏ အဖိႏွပ္ဆံုးေသာ ကာလမ်ားတြင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္၍ (အေရအတြက္သိပ္မမ်ား သည့္တိုင္)ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏိုင္ငံေရး ေလာက တြင္ အေတာ္ၾသဇာၾကီး ခဲ့ေပသည္ ။

          ႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာသူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ၁၉၇၄/၇၅ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ မ်ိဳးဆက္အား တစ္ေယာက္ျခင္းစီ ပင္လွ်င္ေရတြက္၍ ရႏုိင္ပါသည္ ။ ၄င္းတို႕ဘယ္မွာရွိသည္ ၊ ဘာလုပ္ ေနသည္ ၊ မည္သူတို႕က မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ရွိသည္ စသည္ ျဖင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ထိမ္ခ်န္၍မရ သိႏိုင္ၾက၏ ။

          စာေရးသူ လက္လွမ္းမွီသ၍ လိုက္လံေဆြးေႏြးမႈမ်ား မွရရွိ ေသာ ရလာဒ္မ်ားအရ ၁၉၇၄/ ၇၅ အုပ္စု၏ ၅၀ % ေက်ာ္မွာ လက္ရွိ အေျခအေနအား သပိတ္ေမွာက္ေရးသာလွ်င္ျဖစ္ ၍ ထိုမွတစ္ပါး ဘာ လုပ္မည္လဲဟုသတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသာ မူ၀ါဒ လက္ကိုင္မရွိ ႏိုင္ငံေရးသ မား မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ေနၾက၏ ။

          သပိတ္ေမွာက္ေရး လမ္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား အ တင္းမာဆံုးသူမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူျဖစ္၍ ( ၄င္း၏ သေဘာထားကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သေဘာထားဟုလည္းမွတ္ယူရာ၏)။ အလယ္အလတ္ သေဘာထားရွိသူမွာ အေမရိကားမွ ေဒါက္တာထြန္း ေက်ာ္ျငိမ္းျဖစ္၏။ သူက ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္လွ်င္ တိုက္ပြဲ ကိုစြန္႕ရာက်မည္ဟု ေရးသားခဲ့၏ ( မဥၥိမ အြန္လိုင္းတြင္ ရႈ ) ။ ျမန္မာ ျပည္တြင္းမွ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတြင္ပါ၀င္ ဖို႕ၾကိဳးစားေနသူ မ်ားက ၇၄/၇၅ အုပ္စု၀င္ ေဒၚ ေနရီဗေဆြႏွင့္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ျငိမ္း တို႕ျဖစ္၏ ။ သူတို႕၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားကိုေတာ့ မီဒီယာမ်ားတြင္ အနည္း ငယ္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

          ၁၉၈၈ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္တို႕မွာ လူဦးေရးအားျဖင့္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ပါ၀င္လာၾကသူမ်ားျဖစ္၍  ယခုအ ခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာသူ မ်ားသာလွ်င္လက္က်န္ရွိေတာ့၏ ။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၈၈ အုပ္စု၀င္ ျဖစ္၍ ေခာတ္ျပိဳင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္မ်ား ၾကားတြင္လိုက္လံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္ ။ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၅၀ %ေက်ာ္တို႕က လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ၀င္ေရာက္ျဖတ္ သန္း ရမည္ ကိုလက္ခံေၾကာင္းပြင့္လင္းစြာေျပာၾက၏ ။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ စာေရးသူအား ပုဂၢိဳလ္ ေရးခင္မင္မႈအရ မကန္႕ကြက္လို ပါဟုေျပာလာသူမ်ားလည္းရွိပါသည္ ။

          သို႕ေသာ္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္ဟု ယူဆေသာ ၅၀% ေက်ာ္ ေသာ ၈၈ အုပ္စုမွာလည္း လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ကိုယ္ တိုင
ပါ၀င္ရန္ (သို႕) ပါ၀င္ေနေသာပုဂၢိလ္မ်ားအား လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ခံရန္ ျငင္းဆိုလွ်က္ရွိၾက၏ ။

          ေနာင္အႏွစ္ ( ၂၀ ) ၾကာလွ်င္ ယခုအျငင္းပြားေနၾကေသာ လူ ၾကီးမ်ား သက္ရွိထင္ရွားရွိႏိုင္ၾကေတာ့မည္မဟုတ္ပါ ။ သက္ရွိထင္ရွားရွိ ႏိုင္သူမ်ားမွာလည္း လြန္စြာအိုမင္းမစြမ္း ရွိေနေပလိမ့္မည္ ။ ယေန႕အ ခ်ိန္တြင္ သံုးလို႔ေကာင္းဆဲျဖစ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးဆိုေသာစကားလံုး သည္ လည္း ေနာက္ အႏွစ္ (၂၀)ၾကာလွ်င္ ခက္ခဲစြာ စာလံုးေပါင္းရ မည္ေ၀ါဟာရတစ္ခုျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္ ။ ၈၈ အုပ္စု၀င္ မ်ားသည္ပင္ လွ်င္ အသက္ ( ၆၀ ) ေက်ာ္တန္းသို႕ေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။ ( ယခု ၈၈ အုပ္စု၀င္အမ်ားစုမွာ ၄၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္ )။ယခုကာလတြင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟု နာမည္ၾကီးေနသူမ်ားသည္ လည္းေနာင္ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာလွ်င္ ဆံျဖဴသြားက်ိဳး ဒုတ္ေကာက္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ငါ ဘယ္သူဘယ္၀ါဟုမာန္တင္း ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ ။

          ထိုအခါမ်ိဳးဆက္ျပတ္၍ ကယ္တင္မည့္သူမရွိေသာ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကသည္ ၂၁ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကာလအထိ ၀မ္းနည္း ဖြယ္ရာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းရဖို႕ရွိေနပါသည္ ။ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ ၾကာေသာကာလတြင္ ျပည္သူကလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို လံုး၀ ယုံၾကည္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ ။ ထိုအခါႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းဟူ၍ လည္းေပၚထြက္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးေလာကသည္ အေခ်ာင္ သမားမ်ားႏွင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ (ထိုကာလမ်ိဳးသည္ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႕ၾကာတတ္ပါသည္ ။)

          ထိုအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ေရနံ ၊သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ သထၱဳရိုင္ းသိုက္ မ်ား၊သစ္ေတာမ်ားလည္း ကုန္သေလာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။(ညဴက လီးယားစမ္းသပ္မႈ ပင္လယ္ထဲက်ကုန္မည္၊) ယခုအခ်ိန္ေလာက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သစ္ေတာမ်ားကိုသာ ၂၁ ရာစုကုန္ခါနီး ေလာက္ တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

         
          ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ မွာ ေရရွည္လမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ယေန႕ကာ လ၏ ဆံုးျဖစ္ခ်က္မ်ားကိုခ်ရေသာအလုပ္ျဖစ္ပါသည္ ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆံုး ျဖစ္ခ်က္မ်ားသည္ မနက္ျဖန္သဘက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းမ်ား ရရွိေစဖို႕ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုသည္ က အႏွစ္ ၂၀ မက ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ေနတတ္ သည္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ယခုစတင္ပါမွ ေနာင္၁၀ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာလွ်င္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ။ အားလံုးစဥ္းစားၾကဖို.ျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႕ေအာ္ဟစ္ျခင္းမွာ လြယ္ကူေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရန္မူကား အလြန္ခက္ခဲပါသည္ ။
         
          ယခုကာလတြင္ စကားမ်ားမေနၾကပဲ အေသအေၾကလုပ္ႏိုင္ပါ မွ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ ၾကာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္တစ္ခုကို ေမြးဖြားေပး ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။

          စာေရးသူတို႕ၾကိဳးပမ္းေနေသာ ကိစၥမွာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးၾကိဳး ပမ္းမႈထက္ ၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္ တစ္ခုအားေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္တစ္ခု ေပၚထြက္လာေရး (သို႕) ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးမွာ လြယ္ကူေသာကိစၥတစ္ ခုမဟုတ္ပါ။ ဤသည္ကို အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႕အနည္းဆံုးျဖစ္သန္းခဲ့ဘူးေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူတိုင္းသိရွိပါသည္ ။

          ျပာပံုဘ၀မွ မိုးေပၚေရာက္သည္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဂ်ာမဏီ ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႕ကဲ့သို႕ နဂိုလ္ရွိရင္းစြဲႏိုင္ငံမ်ား အဖို႕သာျဖစ္ႏိုင္ပါ၏ ။ရွိရင္းစြဲမရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျပာပံုထဲ မွခုန္ထြက္လွ်င္ ျပာပံုေဘးသာ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္ ။ သယံဇာတဆိုသည္မွာ ေရာင္းစားဖန္မ်ားလွ်င္ ကုန္တတ္ပါသည္ ။

No comments: