Thursday, July 29, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား (၃)ခက္ခဲေသာမူ၀ါဒမ်ားကိုခ်မွတ္ျခင္း    (ေကာင္းျမတ္သူ)          ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ျဖစ္ ၏။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ကိုအက်ယ္ခ်ဲ႕လွ်င္ေတာ့မ်ားစြာ ဆင့္ပြားလာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုသည္မွာလည္းေျပာ ေရးဆိုခြင့္ျဖစ္၏။ ပါလီမန္ဆိုသည္ မွာလည္း ေျပာစရာရွိတာေျပာဖို႕ေန ရာျဖစ္၏။ တရားရံုးတြင္လြတ္လပ္စြာေခ်ပခြင့္ဆိုသည္မွာလည္း ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ျဖစ္၏။ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုေ၀ဖန္သည္ မွာလည္းေျပာေရးဆို ခြင့္ျဖစ္၏။

         ေျပာေရးဆိုခြင့္ရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘာေတြေျပာမည္နည္း။ ေျပာေရး ဆိုခြင့္၏အဓိပၸါယ္က ဘာေတြပါလဲ ဆိုသည္ကိုေတာ့  ဆန္းစစ္ဖို႕လိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍လူသား တိုင္းသည္၎၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တိုင္းသည္၎၊ လြတ္လပ္စြာေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသည္ဟုကၽြႏ္ုပ္တို႕ကခံယူပါသည္။ ေ၀ဖန္မႈနယ္ပယ္မ်ားစြာရွိ သည့္အနက္ယခုေနရာတြင္ေတာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ(သို႕)ႏိုင္ ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ ပါ သည္။

          ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေ၀ဖန္မႈျပဳရာ၌ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာေ၀ဖန္မႈ ကအဓိကက်သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကရႈျမင္ပါသည္။ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာေ၀ဖန္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခု (သို႕) ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦး၏မူ၀ါဒကိုေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးျဖစ္၏။ ထိုပါ တီကိုမၾကိဳက္ဟုေ၀ဖန္ျခင္းထက္ ထိုပါတီ၏ ဘယ္မူ၀ါဒကိုမၾကိဳက္ဟု ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ိဳးသာလွ်င္ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍လည္း ၎၏ မူ၀ါဒမ်ားကိုေ၀ဖန္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ မ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္၏။

          ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာေ၀ဖန္မႈကလည္းအေရးၾကီးပါ၏။ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္းတြင္ရွယ္ရာ၀င္ထားေသာႏိုင္ငံ ေရးသမားတစ္ ေယာက္၏ကိုယ္က်င့္တရားကို မေ၀ဖန္၍ မျဖစ္ပါ။ ထိုသူအာဏာရလာ လွ်င္ ၎ရွယ္ရာ၀င္ထားေသာ အႏွိပ္ခန္းအေရအတြက္မ်ား ပြားမ်ားလာ ႏိုင္၍ျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္ - ျမန္မာျပည္တြင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားပိုင္ ဆိုင္ ေသာ ညကလပ္မ်ား ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌တရား၀င္ ရွိပါသည္။)

          ကိုယ္က်င့္တရားေ၀ဖန္ခ်က္တြင္လည္း အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားရွိ ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ ငန္းတြင္ရွယ္ရာ၀င္မထားေသာ္လည္း အျခားေသာတရား၀င္လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ရွယ္ရာ၀င္ႏိုင္ျပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎ရွယ္ရာ၀င္ထားေသာကုမၸဏီမ်ားသို႕ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ိဳးရွိႏိုင္၏။ သို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္လုပ္ငန္းကိုမွ်ရွယ္ရာမ၀င္ရ ဆိုလွ်င္လည္းမတရား ရာက်ေပမည္။(လိုအပ္လွ်င္လည္းတားျမစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

          မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကီးမားေသာျပႆနာမွာ ျပီးျပည့္စံု ေသာမူ၀ါဒဟူ၍မရွိႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏။ ယခုကာလ၌ပင္လွ်င္ မတူညီေသာမူ ၀ါဒမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္အားျပိဳင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ ျပရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ ေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမ ေထာင္ျခင္းမူ၀ါဒမ်ားတို႕ျဖစ္၏။

          ျပီးျပည့္စံုေသာအရာကိုရွာေဖြေသာအလုပ္မွာ ဒႆနပညာရွင္ မ်ား၏ အလုပ္သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမား၏အလုပ္မွာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြရရန္ သစ္ထုတ္ လုပ္ျပီး သစ္ေတာ လည္းမျပဳန္းတီးေစေရးျဖစ္၏။

          ေ၀ဖန္မႈမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္တစ္လမ္းသြားေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးျဖစ္ တတ္၏။ ဒါမလုပ္ရဆိုေသာ္လည္း အျခားဘာလုပ္ပါဟုမပါေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးျဖစ္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ားေလွ်ာခ်ဖို႕ေ၀ဖန္မႈျပဳ ျခင္းသည္ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားကိုပိုမိုအသံုးျပဳေစလို ျခင္းျဖစ္၏။ ဘာ ကိုပိုသံုးပါဟုေဖၚျပစရာမလိုေသာေထာက္ျပမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ ေ၀ဖန္သူတို႕အေနျဖင့္ ဒါမလုပ္သင့္ဆိုေသာ္လည္း အျခားဘာ လုပ္ရမည္ဟု မေျပာႏိုင္သည္ကမ်ားပါသည္။ ျဗိတိန္ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ အာဖဂန္စစ္ပြဲကိုဆန္႕က်င္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဘယ္လိုႏွိမ္ႏွင္းမည္လဲဆိုသည္ကိုက်ေတာ့ အေျဖမရွိျခင္းမ်ိဳးျဖစ္၏။ဤသို႕ေသာေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးကို ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားက ျပင္းထန္စြာ လုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက်ေတာ့ ထိုသို႕လုပ္၍ မရပါ။ အျခားပါတီ၏လုပ္ရပ္အား ေ၀ဖန္လွ်င္ ၎အတြက္အေျဖရွိရ၏။ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္လွ်င္ အျခားဘာလုပ္မည္လဲဟု ေျပာႏိုင္ရ၏။

          သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားက ဤေနရာတြင္ ဆည္ၾကီးေဆာက္လုပ္ပါက ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမည္ဟုသာေထာက္ျပ ေျပာဆို၏။ ထိုေနရာတြင္ဆည္မေဆာက္ပဲ ေရရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ မည္လဲဟူေသာအေျဖကို ထိုအဖြဲ႕ကတာ၀န္မယူပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမား တြက္ကေတာ့ထိုသို႕မဟုတ္၊ ဤေနရာတြင္ ဆည္မေဆာက္ရလွ်င္ ေရဘယ္လိုရေအာင္ လုပ္မလဲဟူေသာ နည္းလမ္းကိုရေအာင္ရွာရ၏။

          ဆည္ေဆာက္လွ်င္ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမည္၊ ေရမရလွ်င္ေဒသ ခံမ်ားမွဆန္႕က်င္မည္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ တစ္ခုခုကိုေရြးခ်ယ္ ျပီး တစ္ဖက္ဖက္က အျပစ္တင္ျခင္းကိုခံယူလိုက္ရ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရံႈးျပီး ႏိုင္ငံေရးသမားအသစ္တစ္ေယာက္တက္လာ ၏။ ႏိုင္ငံေရးသမားအေနျဖင့္ ထာ၀ရ အႏိုင္ရသူေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

          ေဖၚျပပါဥပမာအရ ဆည္တစ္ခုေဆာက္ျခင္းသည္ ေဒသဆိုင္ ရာျပႆနာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္ သက္ေသာကိစၥတို႕တြင္ မတူညီေသာ အျငင္းပြားစရာ ၿပႆနာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနတတ္၏။ အဆင္မသင့္လွ်င္အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ ရာသက္ပန္စြန္႕ခြာသြားရ၏။ ထိုအျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ၾကံဳလာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစုမွာ အမ်ားၾကိဳက္မူ၀ါဒ မ်ားကိုသာ ခ်မွတ္ေလ့ရွိျပီး အစစ္အမွန္ေလာကကို ေက်ာခုိင္းေလ့ရွိတတ္သည္။

          မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႕သည္ မိမိတို႕ပါတီ၏မူ၀ါဒ မ်ားသည္သာမွန္ကန္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာ ဆိုေလ့ရွိျပီး အမ်ားၾကိဳက္ အယူအဆမ်ား ႏွင့္ ေခတ္ကာလတစ္ခုတြင္ေရပန္းစားေသာ အယူအဆ မ်ားကိုသာ ေဟာေျပာေလ့ရွိသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပို မိုလက္ေတြ႕က်ေသာမူ၀ါဒမ်ားကိုသာေထာက္ခံၾကရန္ ဆႏၵျပဳလိုက္ ရေပသည္။No comments: