Friday, May 27, 2011

အညတရ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ့အသံကိုနားေထာင္ပါကၽြႏ္ုပ္တို.ဟာ အညတရႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္

          ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္ရွိပါတယ္ အင္အယ္ဒီပါတီ၀င္မ်ားဟာ (၄၀၀) ေက်ာ္ရွိတဲ့ အတြက္  အေရအတြက္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေထာင္က်သူေပါင္းရဲ. ၂၀ % ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားအေနနဲ. အင္အယ္ဒီရဲ့လႈပ္ရွားမႈကိုပဲျမင္ေတြ.ႏိုင္မွာျဖစ္ေပမဲ့ အျခားေသာ ၈၀% ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူမ်ားကို ျမင္ႏိုင္မယ္ မဟုတ္ပါ။

          ကၽြႏ္ုပ္တို.ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ. ကၽြႏ္ုပ္တို. ႏိုင္ငံေရး အသိုင္း အ၀ိုင္းဟာ အညတရမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေက်ာ္၊ ကမာၻေက်ာ္ မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို. ပါတီဟာ ၈၈ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားနဲ.ဦးေဆာင္ ဖြဲ.စည္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ၁၉၆၂ မွ ယေန.အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒီမို ကေရစီေရးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ အညတရ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳးစံုပါ၀င္ ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို.ဟာ အညတရေတြျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပညာကို ေကာင္းမြန္စြာေလ့လာထားသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ေထာင္တြင္းေထာင္ျပင္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ၊ လူတန္းစား ထက၊္ လယ၊္ ေအာက္ ေနရာအႏံွ. ႏိုင္ငံေရးအေတြ. အၾကံဳမ်ားျပားသူမ်ားျဖစ္ၾက ပါတယ္။

          စစ္ေျမျပင္စကားနဲ.ေျပာရရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို.ဟာ လူသိထင္ရွား ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားမဟုတ္ၾကေပမဲ့ စစ္ကို ေကာင္းစြာတိုက္တတ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေလးမ်ား ၊တပ္ၾကပ္ၾကီးမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ စစ္ေျမျပင္ဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္တို.အင္မတန္ ေပ်ာ္ေမြ.တဲ့ေဒသျဖစ္ပါတယ္။

          အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြ.အၾကံဳအႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ရွိသူမ်ား က ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ရာစုႏွစ္ထက္၀က္ေက်ာ္ အေတြ. အၾကံဳရွိ Thinktank မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခု ၁၉၇၄/၇၅ ခု ၁၉၈၈ ခု ယခု ၂၀၁၀ ခု အထိ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ားပါ၀င္ပါတယ္။

            ကၽြႏ္ုပ္တို.တင္ျပေနတဲ့မူ၀ါဒ သေဘာထားမ်ားဟာ ဘယ္တုန္းက မွ ေရပန္းမစားခဲ့ပါ၊ သို.ေသာ္လည္း အမွန္တရားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို. ရဲ့ ေလ့လာမႈ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို.ရဲ့ကိုယ္ ပိုင္အေတြ.အၾကံဳမ်ားနဲ. ခ်မွတ္တဲ့မူ၀ါဒမ်ားနဲ. ဒီမိုကေရစီအေရးၾကိဳးပမ္း ၾကပါတယ္။

          ကၽြႏ္ုပ္တို.ဟာ ေက်ာ္ၾကားသူႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက  ပုတ္ခတ္သလို ရန္သူ.လူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ၊ စစ္အစိုးရအၾကိဳက္လုပ္သူ မ်ား မဟုတ္ၾကပါ၊ အသိဥာဏ္မဲ့မ်ားမဟုတ္ၾကပါ၊ ေဖါက္ျပန္ေရးသမား မ်ားမဟုတ္ၾကပါ၊ အေခ်ာင္သမားမ်ားမဟုတ္ၾကပါ၊ အင္ဂ်ီအိုမွ လက္ျဖန္.ေတာင္းေနသူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တရားကို ရဲ၀့ံစြာ တင္ျပေနတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ႏိုင္ငံေရးသမား စစ္စစ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။

           ကၽြႏ္ုပ္တို.ကို လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ႏိုင္ရန္ comment box မ်ားထားရွိပါတယ္။ ဆင္ဆာမလုပ္ပါ။ ျပည္သူအမ်ားရဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ား ေရးသားေပးပို.လာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို.ရဲ့ စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို.ရဲ့မူ၀ါဒကို လူကိုယ္တိုင္ေဆြးေႏြးလိုပါကလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

          ကၽြႏ္ုပ္တို.ဟာ မည္သူကိုမွပုတ္ခတ္ေနမည္မဟုတ္ပါ။ အစိုးရကို သာမက အတိုက္အခံမ်ား အပါ၀င္ မီဒီယာမ်ားကိုပါ ေ၀ဖန္မႈျပဳလုပ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ား နဲ. အဖြဲ.အစည္း မ်ိဳးစံုတို.ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို.ရဲ့မူ၀ါဒမ်ားကိုတင္ျပျပီးျဖစ္ပါတယ္။

         ကၽြႏ္ုပ္တို.ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို.ရဲ့မူ၀ါဒမ်ားကို အာမခံသူမ်ားျဖစ္ၾက ပါတယ္။ ရဲရဲေတာက္မူ၀ါဒမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို.မတင္ျပပါ၊ ျပည္သူကိုတိုက္ပြဲ၀င္ဖို.ကၽြႏ္ုပ္တို. မေတာင္းဆိုပါ။ သို.ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မည္သို.ၾကိဳးပမ္းရမယ္ဆိုတာ ေကာင္းစြာနားလည္ သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို.ရဲ့ဘေလာက္စာမ်က္ႏွာမွာ အစစ္အမွန္ႏိုင္ငံေရး ကိုသာတင္ျပပါတယ္ ။

             ကၽြႏ္ုပ္တို.ဟာ အညတရႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။


...

         

2 comments:

Anonymous said...

နားေထာင္ေနပါတယ္။

ဒီဘေလာဂ္ကို အျမဲၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။ အင္အယ္လ္ဒီကိုပဲ ေ၀ဖန္ေနတာေတြ႔လို႔ပါဗ် .. တျခားပါတီေတြကိုလဲ ေ၀ဖန္ပါဦး.. တဖက္တည္း တီးေနရင္ မျမည္ဘူးေလ၊ ဗုံလိုေပါ့ း))))))

Sandy Thin Mar Oo said...

ေဝဖန္တယ္ဆိုတာ ပိုေကာင္းေစခ်င္လို ့ဆိုတာ သိေစခ်င္တယ္ ကို Anonymous. ေကာင္းမြန္ေသာေစတနာပါတဲ့ ေဝဖန္မႈတိုင္းကို လက္ခံၾကိ ုဆိုတယ္လို ့အေမစု ကလဲေျပာထားပါတယ္။ MDC Blog ကိုပုံမွန္ဖတ္တယ္ဆိုရင္ အစကိုလဲ ျပန္ဖတ္ေလ။ ၾကံ့ဖြံ ့ကိုလဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ညႊန္ၾကားေဝဖန္ေထာက္ျပထားပါတယ္။ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရ ကိုလဲ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီး "Jail Manual" ေထာင္အတြင္းဥပေဒသနဲ ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ေထာင္တြင္းအထူးရပိုင္ခြင့္ေတြ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို ့ ေရးျပေထာက္ျပတဲ့ အျပင္၊ စာနဲ ့လဲေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ MDC ရဲ ့ေကာင္းမြန္ျပတ္သားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ ့ ၾကိ ုးပမ္း မႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး။ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူေတြကိုလဲ အထူးလက္တြဲ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ အမွန္တရားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးတယ္ ဆိုရင္ အခ်င္းခ်င္း ေဘးမတီးနဲ ့ေလ။ "NLD" ကို "STATE POWER" ရေအာင္ယူပါလို ့ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကထဲက "MDC" ကမၾကာခဏ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အစအဆံုးဖတ္ၾကည့္၊ ေစာင့္ၾကည့္လို ့ "MDC"ရဲ ့ေစတနာကို သိေနရျခင္းပါ။
(ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးၾကိ ုးပမ္းေနၾကသူတိုင္း က်န္းမာ ခ်မ္းသာ၍ အထူးေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။)