Thursday, January 19, 2012

NLD မွ သာကူး မွန္ေျပာင္း မ်ားကို ေတာထုတ္ၾကပါ

ျပည္သူ၏ ဒုကၡႏွင့္ ရင္းႏွီးျပီး အစိုးရကို ဖိအားမေပးဖို႕ကၽြႏ္ုပ္တို႕အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာသည္။ မိမိ၏ ႏိုင္ငံ ေရးရည္မွန္းခ်က္ကို သာအဓိကထားသည့္ ေခါင္းမာေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ SANCTIONS ကို ေထာက္ခံေနၾက၏။ အစိုးရကို ဖိအားေပးႏိုင္ေသာ စကားေတြတြင္တြင္ေျပာ မွ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွမည္ဟု ထင္ေနၾက၏။ ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာကို မၾကည့္ေသာ ပါတီမ်ားအား မဲမထဲ့ၾကဖို႕ ျပည္သူအား အသိေပးလိုက္ပါသည္။

ေတာ္လွန္သမွ် ျပည္သူ႕အတြက္ မဟုတ္ပဲ ေတာ္လွန္သူမ်ား နာမည္ေကာင္းရရွိေရးသာလွ်င္ျဖစ္ေန၏။ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်ည္း မရွိပဲ လူၾကီးေတြနဲ႕တည့္ေအာင္ေပါင္းျပီး အမတ္လုပ္မည့္သူမ်ားကို ဆန္႕က်င္ ၾကပါရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွ ရဲ၀ံ့စြာတင္ျပပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ NLD ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈျပဳတိုင္း လူအမ်ား က NLD အားမေ၀ဖန္ရန္ တိုက္တြန္းၾက၏။(သို႕) ခ်ိန္းေခ်ာက္ၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ အဖို႕ အျခားေသာ ပါတီကိုေ၀ဖန္ရျခင္း ဆိုသည္မွာ တာ၀န္တစ္ရပ္သာျဖစ္၏။

စီးပြားပိတ္ဆို႕မႈကို ေထာက္ခံ၍ ျပည္သူကို ေငြလႈေနေသာ ပါတီတစ္ရပ္၏ လုပ္ရပ္ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေန လို႕ ဘယ္နည္း ႏွင့္မွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

မ - ဆ - လ ေခတ္ဆိုးက သင္ၾကားေပးလိုက္သည့္ လူၾကီးေတြႏွင့္ တဲ့ေအာင္ေပါင္းတတ္ ေသာ ၊ မလုပ္ မရႈပ္ မျပဳတ္ ေန တတ္ေသာ၊  သာကူး မွန္ေျပာင္းစိတ္ဓါတ္မ်ား ျဖင့္ ေမာင္ ျဖိဳးမင္းသိန္း အပါ အ၀င္ ျဖစ္ေသာ လူငယ္ တစ္သိုက္ အာဏာရၾကေပဦးမည္။ ျဖိဳးမင္းသိန္း ၂၀၁၀ တြင္ပါတီဥကၠဌ လုပ္ျပီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ တရားမွ်တ မႈ မရွိႏိုင္ဟူေသာဆင္ေျချဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာခိုင္းျပီး ဦး၀င္းတင္ကို သစၥာခံေသာ စကားမ်ား RFA မွ ေျပာခဲ့သည္။ အမွန္ေတာ့ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာလည္း တရားမွ်တမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမွာ ယခုခ်ိန္ အထိ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနႏွင့္ အတူတူသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ႏိုင္ဖို႕မေသခ်ာ၍ ၂၀၁၀ ကို ေၾကာခိုင္းခဲ့ျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္၏။

အခုေတာ့ NLD မွ၀င္ျပိဳင္သျဖင့္ ႏိုင္ဖို႕ေသခ်ာ သေလာက္ရွိျပီဟု ေမာင္ျဖိဳးမင္းသိန္း ထင္ေနပံုရသည္။ တကယ္ သတၱိရွိ၍ သစၥာမွန္လွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္ဥကၠဌ လုပ္ခဲ့ေသာပါတီ မွသာ ျပန္လည္ အေရြးခံသင့္သည္။ သာကူး မွန္ေျပာင္း စိတ္ဓါတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သာ NLD မွ ၀င္ျပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္ကို အားလံုးသိပါသည္။ NLD အေနျဖင့္လည္း သာကူးမွန္ေျပာင္း မ်ားကိုလက္ခံျခင္းျဖင့္ သာကူးမွန္ေျပာင္း ပါတီတစ္ရပ္သာျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။

၂၀၁၀ ကိုေၾကာခိုင္းလိုက္တုန္းက ေျပာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို မယံုၾကည္သည့္ စကားမ်ား ေျပာပါဦးဟု ေမာင္ျဖိဳးမင္းသိန္း အား ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ ေမာင္ျဖိဳးမင္းသိန္း ႏွင့္ သာကူးတစ္သိုက္အာဏာရလွ်င္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲအတြင္း ပထမဆံုး အာဏာရလာေသာ သာကူး မွန္ေျပာင္းတစ္သိုက္ အျဖစ္ သမိုင္းတင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ပါတီမွ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္က NLD အပါအ၀င္ အားလံုးက ဖိႏွပ္ေနသည့္ ၾကားမွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ရဲ၀ံ့စြာ အေရြးခံခဲ့၏။ စစ္အာဏာရွင္ တစ္သိုက္၏ မဲသမာမႈကို ေျပာင္ေျမာက္စြာေဖၚထုပ္ခဲ့ သည္။ ေတာင္ဥကၠလာမဲဆႏၵ ရွင္မ်ား က သူတို႕ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း ဦးေအာင္သိန္းလင္းကို မဲမထဲ့ခဲ့ပါ ေကာင္း ျမင့္ထြဋ္ကို သာ မဲထဲ့ခဲ့ပါသည္ဟု ယခုတိုင္ တစ္သသ ေျပာ ေနဆဲျဖစ္၏။

ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း အားရံႈးနိမ့္ပါသည္ဟု ၀န္ခံ လက္မွတ္ ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ရဲ၀ံ့စြာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မႈ မ်ားက စစ္အာဏာရွင္တစ္သိုက္အား မဲမသမာ သူမ်ားအျဖစ္ ကမာၻ႕အလယ္တြင္ ထင္ရွားေစခဲ့၏။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းတစ္လမ္းသာ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိက နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု NLD  မွ လူသိရွင္ျငားေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို ဆန္႕က်င္၍ ျပည္သူအတြက္ ရဲ၀ံ့စြာ တင္ျပ ခဲ့၏။

ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ MYANMAR NATIONAL CONGRESS မွ  ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးကို ရဲ၀ံ့စြာ၊ ရိုးသား စြာ၊ အသိဥာဏ္ၾကီးစြာျဖင့္ ပ-ထ-မ ဆံုးတင္ျပခဲ့ေသာ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ အႏိုင္ရျခင္း က NLD မွ သာကူးမ်ားထက္ မ်ားစြာတန္ ဖိုးရွိေၾကာင္းတင္ျပလိုသည္။

တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကပါ။ သာကူးမွန္ေျပာင္း မ်ားကို ေတာထုတ္ၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ မဟာမိတ္ပါတီေခါင္းေတာင္ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ ကို မဲထဲ့ၾကပါ။ သာကူူးမွန္ေျပာင္းေတြဟာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရႈံးရင္ အိမ္ျပန္အိပ္ျပီး မိမိ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စီးပြားေရး လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား သာျပန္လုပ္ၾကမွာပါ။ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ဟာ ၁၉၈၈ ကထဲက ယေနကအထိ မရပ္မနား တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တစြာ နဲ႕ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ယွဥ္ျပိဳင္သြားမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ အႏိုင္မရခဲ့လည္း တိုင္းေရးျပည္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သာကူး မွန္ေျပာင္း ေတြလို  မႏိုင္လို႕ ေဘးထြက္ထိုင္ေန မယ့္သူေတြမဟုတ္ပါဘူး။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရဲ့ မဟာမိတ္ပါတီျဖစ္တဲ့ MYANMAR NATIONAL CONGRESS ရဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မဲထဲ့ၾကပါ။ သာကူး မွန္ေျပာင္း အေခ်ာင္သမားမ်ားကို ေတာထုတ္ၾကပါ။


ေကာင္းျမတ္သူ (မူ၀ါဒေရးရာဌာန)

.

In exclusive interview, Burmese leader says lasting reform is coming

Saul Loeb/AP - Myanmar President Thein Sein, right, shakes hands with U.S. Secretary of State Hillary Clinton.Burma’s president sketched a vision of gradual progress toward democracy for his isolated and authoritarian nation in his first extensive interview with a U.S. journalist, saying that the military will retain a strong role in government even as it welcomes opposition figures into parliament.
“My message is that we are on the right track to democracy,” President Thein Sein said. “Because we are on the right track, we can only move forward, and we don’t have any intention to draw back.”The exclusive interview with Thein Sein — conducted Tuesday at his ornate presidential office in Naypyidaw by Lally Weymouth, senior associate editor for The Washington Post — offered a rare glimpse into Burma’s reclusive leadership and the soft-spoken, bespectacled former general at its head.Thein Sein used the interview to make a direct, public case that the United States and other nations should lift long-standing economic sanctions that he said hurt the Southeast Asian nation’s 54 million people and now threaten to hold back economic progress.
He said his government already had complied with several Western demands — including freeing most political prisoners, scheduling elections in April and allowing opposition leader Aung San Suu Kyi, a Nobel Peace Prize laureate, to potentially join the government as a member of parliament. He did not rule out the possibility that, some day, she may even join the cabinet.
“What is needed from the Western countries is for them to do their part,” Thein Sein said.
Known through history for its bounty of natural resources such as gold, natural gas and lumber, Burma now lags far behind most of its Asian peers in poverty rates, education levels and infrastructure. It has been ravaged by decades of civil war, corruption, brutal rule by a succession of military leaders and bloody repression of democracy activists.
Many critics of the government say sanctions have played a role in spurring political reforms within Burma and its unexpectedly warm outreach to the West in recent months.
Suu Kyi, in a separate interview with Weymouth on Wednesday, said she was unconvinced that Western nations should lift sanctions. “Engage and lift sanctions when they think the time is right,” she said.
Yet Suu Kyi spoke highly of Thein Sein. “I believe he sincerely wants reform. But he is not the only one in government,” she said. “I don’t know how much support he has within the army. He himself is an army man, so I assume there must be considerable support for him in military circles. But that is just an assumption.”
Burma’s accelerating reforms have been embraced by the Obama administration. In November, Secretary of State Hillary Rodham Clinton visited Burma, the first such visit there since the military took over the government in 1962. Last week, Obama announced he would appoint an ambassador to restore diplomatic ties with Burma, also known as Myanmar.
U.S. officials say they are juggling their efforts to reward Burma’s reforms even as they watch and wait for continued progress. The administration needs to consult with several members of Congress who have only recently started making trips to Burma to assess the situation. Congressional approval on sanctions will likely take time..

No comments: